STAGE 4
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 275.0
Totale studietijd [D] 300.0
Studiepunten [E] 10
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wivina De Keyser
Referentie GCERGO03A00009
 
Trefwoorden
b710: Motorische revalidatie, b670: Gerontologie, b650: Psychiatrie, b660 Pediatrie, s216: Gehandicaptenzorg

Doelstellingen
In modeltraject 3 wordt ongeveer 20 weken stage voorzien en dit verdeeld over 2 periodes ‘stage 4’ en ‘stage 5’
Gedurende deze periode krijgt de student de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen aangaande zijn eindwerkonderwerp
Tijdens de 2de periode (‘stage 5’) heeft de student de mogelijkheid zich verder te verdiepen in één domein (andere doelgroep dan scriptiestage) van de ergotherapie
Dit Opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in de eerste semester


Leerinhoud
Dossierstudies
Syntheseverslagen
Reeds verworven kennis en inzicht toetsen en toepassen in de praktijk
Stimuleren tot het stellen van vragen, werken in teamverband en het bijwonen en participeren aan vergaderingen en teamoverleg
Ervaringen opdoen i.v.m. ergotherapie
Informatie opdoen en verzamelen over de vorm en de inhoud van de ergotherapeutische praktijk
Het opstellen van een behandelingsplan
Het opdoen van ervaring aangaande het eindwerkonderwerp

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment', 'ergo in de kinderrevalidatie/ ontwikkelingsstoornissen m.i.v. assessment', 'ergo in de ouderenzorg m.i.v. assessment', 'ergo in de GGZ m.i.v. assessment' , 'stage 2' en 'stage 3' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Methodisch handelen (metacompetentie)
                 - De student is in staat alle competenties uit dit competentiegebied te beheersen
                 - De student is in staat om inzicht te verwerven in het totale proces van methodisch (ergo)therapeutisch handelen en is in staat om dit inzicht om te zetten in concreet handelen
Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie:
                 - De student is in staat alle competenties uit dit competentiegebied te beheersen
                 - De student is in staat om inzicht te verwerven in het totale proces van werken in en vanuit een (arbeids)organisatie en is in staat om dit inzicht om te zetten in concreet handelen
Werken aan de eigen deskundigheid, werken aan de ontwikkeling van het beroep:
                 - De student is in staat alle competenties uit dit competentiegebied te beheersen
                 - De student is in staat om deskundigheid uit te bouwen en te werken aan de ontwikkeling van het beroep

Algemene competentie
1.De student kan zelfstandig werken
2. De student kan omgaan met stress

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Voor de aanvang van de stage wordt aan de student een vademecum voor de stage ter beschikking gesteld. Dit vademecum bevat:
        - Het stagereglement
        - De adressen en praktische informatie omtrent de verschillende stageplaatsen
        - Informatie in verband met de opmaak van het stageboek
        - Het evaluatierapport

Studiekosten
Eventuele verplaatsingskosten
Aanschaf van beroepskledij (ongeveer € 70) (wit pak met embleem, wit t-shirt met embleem en badge)

Studiebegeleiding
De student wordt op de stageplaats twee maal bezocht. Eénmaal voor een tussentijdse en éénmaal voor de eindevaluatie
Op school worden wekelijks verplichte functioneringsgesprekken met de student georganiseerd
Tevens wordt de student op de stageplaats zelf begeleid en gestuurd door de stagementor
Hij/Zij kan ook altijd contact opnemen met de stagebegeleider of coördinator in geval van vragen of problemen en dit zowel telefonisch als via email

Onderwijsvormen
Ervaringen opdoen in de beroepspraktijk
Demonstraties bekijken
Zelfstandig een ergotherapeutische behandeling leren uitvoeren
leren op een efficiënte manier rapporteren en evalueren
Functioneringssgesprekken voeren

Evaluatievorm
Er worden 10 studiepunten voorzien voor de beoordeling van de stage
Er wordt gescoord via een ontworpen beoordelingsschaal waarbij vooral specifiek therapeutische vaardigheden, communicatie, kennis en inzicht en algemene beroepsattitudes gescoord worden
Ook moeten de studenten een stagerapport opmaken volgens opgelegde criteria
Alle criteria van de informatie worden nauwkeurig vermeld in het vademecum en mondeling toegelicht in een inleidende infosessie stage

2 de examenzittijd is in principe niet mogelijk. Indien alle andere credits behaald zijn, kan de examencommissie eventueel toestemming geven tot het organiseren van een inhaalstage. Studenten die als gevolg van gewettigde overmacht geen stage hebben kunnen lopen, kunnen mits toestemming van de examencommissie, inhaalstage doen in de vakantieperiode

OP-leden
Algemene stagecoordinatie : Wivina De Keyser
Buitenlandse stages: Anne-mie Engelen
Stagebegeleiding: alle lectoren ergotherapie