STAGE 3
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 140.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wivina De Keyser
Referentie GCERGO02A00019
 
Trefwoorden
s216:gehandicaptenzorg

Doelstellingen
Het is de bedoeling dat de reeds verworven kennis toegepast wordt in de praktijk en dat studenten in contact komen met verschillende domeinen van het werkveld (andere doelgroep dan in modeltraject 1 en dan in ‘stage 2’ van de opleiding bachelor in de ergotherapie).
Op het einde van deze stageperiode heeft de student kennis gemaakt met de 4 verschillende doelgroepen.
In modeltraject 2 wordt ‘stage 3’ georganiseerd in het tweede semester


Leerinhoud
De reeds verworven kennis en inzichten toetsen aan de ergotherapeutische praktijk
Het stimuleren tot het stellen van vragen en het formuleren van bedenkingen
Ervaring opdoen i.v.m. ergotherapie
Informatie verzamelen over de vorm en de inhoud van de ergotherapeutische praktijk.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'theorie ergotherapie' en 'stage 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat om gegevens te verzamelen, te analyseren en te interpreteren
                 - De student is in staat om informatie te rapporteren
                 - De student is in staat om een veilig klimaat te scheppen en een werkrelatie uit te bouwen
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                 - De student is in staat om doelen te formuleren
                 - De student is in staat om doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen en prioriteiten te bepalen
         - Behandelen en begeleiden
                 - De student is in staat om interventies te kiezen
                 - De student is in staat om een cliënt te informeren en zijn keuzes toe te lichten
                 - De student is in staat om interventies te plannen en afpraken te maken
                 - De student is in staat om een handelingsplan uit te voeren
                 - De student is in staat om resultaten te rapporteren
         - Informatie verstrekken, voorlichten en methodisch adviseren
                 - De student is in staat om gegevens te verzamelen en een vraag te verhelderen
                 - De student is in staat om een adviesplan uit te werken, uit te voeren en bij te stellen
         - Ontwikkelen van materialen
                 - De student is in staat om materialen te analyseren, aan te passen en te ontwikkelen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Samenwerken
                 - De student is in staat om informatie in te winnen en door te geven
                 - De student is in staat om een overlegklimaat te creëren en een samenwerkingsproces te bevorderen
                 - De student is in staat om de samenwerking inhoudelijk en praktisch vorm te geven
         - Begeleiden van medewerkers
                 - De student is in staat om inzicht te verwerven in het eigen leerproces en begeleidingsstijl

Werken aan de eigen deskundigheid
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                 - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat om te reflecteren over de eigen deskundigheid en deze te plannen
         - Onderzoek
                 - De student is in staat om wetenschappelijke literatuur te beoordelen

Algemene competentie:
1. De student kan eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren
2. De student kan omgaan met stress

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Voor de aanvang van de stage wordt aan de student een vademecum voor de stage ter beschikking gesteld. Dit vademecum bevat:
        - Het stagereglement
        - De adressen en praktische informatie omtrent de verschillende stageplaatsen
        - Informatie in verband met de opmaak van het stageboek
        - het evaluatierapport

Studiekosten
Verplaatsingskosten naar de stageplaats
Aanschaf van opgelegde stagekledij: ongeveer 70 euro (wit pak met embleem, wit t-shirt met embleem en badge)

Studiebegeleiding
De student wordt tijdens iedere stageperiode minstens éénmaal bezocht. Eénmaal voor de tussenevaluatie indien er problemen gemeld worden (door stagementor, door stagebegeleider of door de student zelf) en éénmaal voor de eindevaluatie
Op school worden verplichte functioneringsgesprekken met de student georganiseerd

Onderwijsvormen
Ervaringen opdoen in de beroepspraktijk;
Demonstraties bekijken;
Zelfstandig een ergotherapeutische behandeling leren uitvoeren;
Leren op een efficiënte manier rapporteren en evalueren;
Functioneringsgesprekken.
Feedback en evaluatiemomenten.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: Er worden 5 studiepunten voorzien voor de beoordeling van de stage.
Er wordt gescoord via een ontworpen beoordelingsschaal waarbij vooral specifiek therapeutische vaardigheden, communicatie en kennis en inzicht en algemene beroepsattitudes gescoord worden.
Ook moeten de studenten van iedere stage een rapport opstellen volgens opgelegde criteria
Alle criteria van de informatie worden nauwkeurig vermeld in het vademecum en mondeling toegelicht in een inleidende infosessie stage

2 de examenzittijd is in principe niet mogelijk. Indien alle andere credits behaald zijn, kan de examencommissie eventueel toestemming geven tot het organiseren van een inhaalstage Studenten die als gevolg van gewettigde overmacht geen stage hebben kunnen lopen, kunnen mits toestemming van de examencommissie, inhaalstage doen in de vakantieperiode

OP-leden
Algemene stagecoordinatie: Wivina De Keyser
Stagebegeleiding: alle lectoren ergotherapie