TOEGEPASTE ERGOTHERAPIE: COMMUNICATIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve De Vos
Referentie GCERGO02A00017
 
Trefwoorden
s260 psychologie, s263 sociale psychologie, s216 gehandicaptenzorg, b650 psychiatrie, klinische psychologie, b710 rehabilitatie, b725 diagnostiek

Doelstellingen
In modeltraject 1 van de opleiding heeft de student kennis genomen van de algemene begrippen rond ergotherapie en communicatie en heeft hij hier omtrent een aantal basiscompetenties verworven
In modeltraject 2 worden in het 1ste semester een aantal meer specifieke competenties verder uitgediept in volgende twee onderdelen: werken met groepen en adviseren
Deze vaardigheden zijn expliciet beschreven in het beroepsprofiel van de ergotherapeut
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 2

Leerinhoud
Werken met groepen
Methodiek van groepsgericht werken
Beïnvloedingsprocessen binnen therapiegroepen, groepsdynamiek, groepscohesie, normen en rollen in therapiegroepen.
Rol van feedback binnen therapiegroepen

Adviseren
De ergotherapeut als adviseur
Het adviesmodel of de methodiek van het adviseren
Cliënt-systeem-gericht adviseren
Adviesvormen

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel 'toegepaste ergotherapie: communicatievaardigheden' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                 - De student is in staat om doelen te formuleren
         - Behandelen en begeleiden
                 - De student is in staat om interventies te kiezen
         - Informatie verstrekken, voorlichten, methodisch adviseren
                 - De student is in staat om gegevens te verzamelen en te verhelderen van de vraag
                 - De student is in staat om een adviesplan uit te werken
                 - De student is in staat om een adviesplan uit te voeren en bij te stellen
                 - De student is in staat om een adviesplan te evalueren en bij te sturen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie:
         - Samenwerken
                 - De student is in staat om informatie in te winnen en door te geven
                 - De student is in staat om een overlegklimaat te creëren en een samenwerkingsproces te bevorderen
                 - De student is in staat om samenwerking inhoudelijk en praktisch vorm te geven
         - Begeleiden van medewerkers
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het eigen leerproces en begeleidingsstijl

werken aan de eigen deskundigheid / Werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten

Algemene competentie:
1. De student heeft het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, overleggen met diverse instanties
2. De student heeft oog voor maatschappelijke veranderingen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursussen te bekomen via de cursusdienst

KINEBANIAN, A. en LE GRANSE, M., Grondslagen van de ergotherapie. 2° druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten.)

Studiekosten
Ongeveer 5 euro aan cursusmateriaal

Studiebegeleiding
De lectoren staan ter beschikking om bijkomende vragen te beantwoorden en problemen op te vangen

Onderwijsvormen
Het vak werken met groepen en het vak adviseren wordt gegeven in kleine praktijkgroepen

Werken met groepen:
Er worden uiteenlopende groepsgerichte activiteiten aangeboden die daarna met de studenten besproken worden naar doelstellingen en methodiek
Bij de bespreking wordt steeds vertrokken vanuit de eigen ervaringen van de studenten
De studenten maken dus op een ervaringsgerichte manier kennis met de methodiek van groepsgericht werken
Zij ervaren zelf welke doelen je met deze methodiek kunt realiseren
Zij ervaren hoe je een groep adequaat moet begeleiden
Zij ervaren wat de bruikbaarheid van groepsgericht werken is binnen therapie

Adviseren
Docerend met interactie, videomateriaal, klassikale oefeningen en casusbesprekingen

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1 ste semester

Werken met groepen (1,5 studiepunten)
Permanente evaluatie: opdrachten zijn gericht op het zelf samenstellen van groepsgerichte activiteiten
In geval van 2 de zittijd wordt de opdracht herwerkt in afspraak met de lector.

Adviseren (1,5 studiepunten)
Schriftelijke examen a.h.v. open vragen, waaronder een methodisch adviesproces toepassen op een casus.

2 de examenzittijd is mogelijk

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd

OP-leden
Wilfried Van Handenhoven
Lieve De Vos