ERGO IN DE OUDERENZORG M.I.V. ASSESSMENT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 44.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricia Colman
Referentie GCERGO02A00015
 
Trefwoorden
b580 motoriek, b650 psychiatrie, b670 gerontologie, b710 motorische revalidatie, b710 rehabilitatie

Doelstellingen
Het correct omgaan met de oudere cliënt is een belangrijke functie binnen het beroepsprofiel van de ergotherapeut

Het is belangrijk dat studenten leren hoe ze op een professionele manier kunnen omgaan en communiceren met ouderen met een somatische en psychogeriatrische problematiek De vier vakken willen elk naar hun eigen cliëntenpopulatie inzicht en kennis verschaffen over de pathologie, de mogelijke therapieën, de omgangsvormen, de communicatie en de aangepaste activiteiten bij deze cliëntenpopulatie

Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 2

Leerinhoud
Gerontopathologie
Demografische evolutie
Psycho-sociale en maatschappelijke aspecten van het verouderingsproces
Veel voorkomende ziektebeelden


Psychogeriatrie
Dementie
Het ziekteconcept en de classificatie
de epidemiologie
De verschillende types van dementie en hun specificiteit
De diagnostiek
De symptomen van dementie en hun invloed op het functioneren
De oorzaken van dementie

Ergotherapie bij fysieke problematieken in de ouderenzorg
Reuma
Heupprothese (THP), knieprotese (TKP)
Amputatie onderste ledematen
Parkinson(isme)

Ergotherapie in de psychogeriatrie m.i.v. assessment
Leren werken met cliënten met dementie in een ergotherapiepraktijk
Inzicht verwerven in het validerend en belevingsgericht werken
Inzicht verwerven in ROT, comfortzorg, snoezelen en reminiscentie
Inzicht krijgen in de palliatieve zorgverlening
Inzicht verwerven in het omgaan met probleemgedrag
Het formuleren van ergotherapeutische doelstellingen bij deze cliënten
Inzicht verwerven in assessment.
Inzicht verwerven in mogelijke activiteiten voor ouderen met dementie.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen ''anatomie', 'neuroanatomie', 'basisfunctietraining en bewegingsleer', 'fysiologie en pathologie', 'theorie ergotherapie' en 'stage 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat om gegevens te analyseren en te interpreteren
                 - De student is in staat om gegevens te verzamelen
         - Behandelen en begeleiden
                 - De student is in staat om interventies te kiezen
                 - De student is in staat om een handelingsplan uit te voeren
                 - De student is in staat om te rapporteren

Werken aan eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                 - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
         - Onderzoek
                         - De student is in staat om wetenschappelijke en vakliteratuur te beoordelen

Algemene competentie:
1. De student heeft het vermogen tot tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, overleggen met diverse instanties
2. De student heeft een actieve houding t.a.v. levenslang leren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursussen te bekomen via de cursusdienst

Handboek:
KINEBANIAN, A en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2 de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten)

Jaarboek Ergotherapie 2009 – Vlaams Ergotherapeutenverbond – uitgeverij Acco (dit boek zal in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt worden)

Studiekosten
Ongeveer 5 euro aan cursusmateriaal
Jaarboek ergotherapie: ongeveer € 24

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult

Onderwijsvormen
Docerend met interactie, oefeningen en zelfstudie
De opleidingsonderdelen ergotherapie in de psychogeriatrie en fysieke revalidatie worden ondersteund met praktijklessen in kleine groepen

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester

Ergotherapie in de psychogeriatrie m.i.v. assessment en Psychogeriatrie (3 studiepunten)
Eén schriftelijk examen met open vragen (ergo in de psychogeriatrie en psychogeriatrie) + een opdracht (assessment)
Verdeling studiepunten: Psychogeriatrie ( 1 studiepunt)
Ergotherapie in de psychogeriatrie (1,5 studiepunten)
Permanente evaluatie: aan de hand van een opdracht i.v.m. assessment (0,5 studiepunt)

2 de examenzittijd is mogelijk voor het schriftelijk examen
Voor de permanente evaluatie: in geval van 2 de zittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt

Ergotherapie bij fysieke problematieken in de ouderenzorg (2 studiepunten)
Mondeling examen met voorbereiding

2 de examenzittijd is mogelijk

Gerontopathologie (1 studiepunt)
Schriftelijk examen , de vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, meerkeuzevragen, invullen van schetsen.

2 de examenzittijd is mogelijk

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd

OP-leden
Danielle De Groote
Kristof Uvijn
Wivina De Keyser
Patricia Colman