ERGO IN DE KINDERREVALIDATIE/ONTWIKKELINGSTOORNIS M.I.V. ASSESSMENT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 30.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christiane De Boodt
Referentie GCERGO02A00014
 
Trefwoorden
s 215 sociale problemen en welzijn s 216 gehandicaptenzorg, s 216 hulpmiddelen, s 262 ontwikkelingspsychologie, s 270 pedagogiek en didactiek, s271 vakdidactiek, s273 motorische ontwikkeling, b 660 pediatrie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel bevat informatie voor het verwerven van kennis en inzicht m.b.t. de specifieke doelgroep
Het is de bedoeling dat de studenten kennis maken met specifieke ergotherapeutische methodieken en praktische vaardigheden m.i.v. assessment, die ze verder op stage kunnen ontwikkelen
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 2

Leerinhoud
Ergotherapie bij verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen
de verschillende problematieken
de behandelingsmethodieken
de ergotherapeutische benadering

Ergotherapie bij fysieke aandoeningen bij kinderen
de verschillende problematieken
de behandelingsmethodieken
de ergotherapeutische benadering

Ergotherapie bij leerstoornissen
de verschillende problematieken bij leermoeilijkheden en leerstoornissen
de onderzoeks- en behandelingsmethodieken
de ergotherapeutische benadering

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'anatomie', 'neuroanatomie', 'basisfunctietraining en bewegingsleer', 'fysiologie en pathologie', 'theorie ergotherapie' en 'stage 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
        - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden

                - De student is in staat gegevens te verzamelen
                - De student is in staat gegevens te analyseren en te interpreteren
                - De student is in staat informatie te rapporteren
        - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                - De student is in staat een behandelingsplan op te stellen, een interventiestrategie te bepalen
        - Behandelen en begeleiden
                - De student is in staat interventies te kiezen

Werken aan de eigen deskundigheid / werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten

Algemene competentie:
1. De student heeft een actieve houding t.a.v. beroepsvernieuwing
2. De student kan zelfstandig werken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursussen te bekomen via de cursusdienst

Handboek:
KINEBANIAN, A en LEGRANSE, M, Grondslagen van de ergotherapie, 2 de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten)

Jaarboek Ergotherapie 2009 – Vlaams Ergotherapeutenverbond – uitgeverij Acco (dit boek zal in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt worden)

Studiekosten
Ongeveer 13 euro aan cursusmateriaal
Jaarboek ergotherapie: ongeveer € 24

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult mits aanvraag

Onderwijsvormen
Docerend met interactie
Zelfstudie door het uitvoeren van een opdracht met individueel consult mits voordien gemaakte afspraak

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester

Ergotherapie bij fysieke aandoeningen bij kinderen: (2 studiepunten)
Schriftelijk examen met open vragen (1,5 studiepunten)
Opdracht: productevaluatie: de opdracht wordt geëvalueerd op (0,5 studiepunt). De beoordelingscriteria worden vooraf meegedeeld

2 de examenzittijd is mogelijk voor het schriftelijk examen
In geval van 2 de zittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt


Ergotherapie bij verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen (2 studiepunten)
Schriftelijke examen met open vragen ( 1,5 studiepunten)
Opdracht: Productevaluatie aan de hand van een opdracht i.v.m. assessment. (0,5 studiepunt)

2 de examenzittijd is mogelijk voor het schriftelijk examen
In geval van 2 de zittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht i.v.m. assessment herwerkt

Ergotherapie bij leerstoornissen: (2 studiepunten)
mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

2 de zittijd is mogelijk

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd.

OP-leden
Anne-Mie Engelen
Chris Deboodt