ERGO IN DE FYSIEKE REVALIDATIE M.I.V. ASSESSMENT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 35.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kristof Uvijn
Referentie GCERGO02A00013
 
Trefwoorden
b580: Motoriek, b710: Motorische revalidatie, b710: Rehabilitatie

Doelstellingen
De student heeft, in modeltraject 1 van de opleiding ergotherapie, kennis gemaakt met de verschillende werkvelden van de ergotherapie. In modeltraject 2 komen we aan verdieping toe. Dit opleidingsonderdeel wil de student verder informeren over de taak van de ergotherapeut in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 2

Leerinhoud
Aandoeningen van centraal en perifeer zenuwstelsel
Dwarslaesie
Niet aangeboren hersenletsel
CVA
Aandoeningen met een chronisch verloop
Perifere letsels van het bovenste lidmaat

Aandoeningen van het bewegingsapparaat
Fracturen (Bovenste ledematen)
Peesletsels
Handletsels
Amputatie van de bovenste ledematen
Ergotherapeutisch assessment en probleeminventarisatie: kennismaking met ergotherapeutische assessmentinstrumenten en methoden.


Transfers met inbegrip van tiltechnieken en tiltoestellen
Transfers bij personen met een dwarslaesie
Transfers bij personen met een CVA


Functionaliteittraining
Situeren van de ergotherapie in het totaal van de zorgverlening a.d.h.v. het ICF, met de klemtoon op het belang van het handelen, activiteiten, functionaliteit
Analyse van een totaalhandeling
De gegevens van de analyse verwerken tot een bruikbare checklist
Opbouw van de functionaliteittraining bij verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën


Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'anatomie', 'neuroanatomie', 'basisfunctietraining en bewegingsleer', 'fysiologie en pathologie', 'theorie ergotherapie' en 'stage 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat gegevens te verzamelen
                 - De student is in staat gegevens te analyseren en te interpreteren
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                 - De student is in staat doelen te formuleren, doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen en prioriteiten te bepalen
                 - De student is in staat een handelingsplan op te stellen en een interventiestrategie te bepalen
         - Behandelen en begeleiden
                 - De student is in staat interventies te kiezen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie:
         - Samenwerken
                 - De student is in staat een overlegklimaat te creëren en het samenwerkingsproces te bevorderen
                 - De student is in staat de samenwerking een inhoudelijke en praktische vorm te geven

Werken aan de eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                 - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten

Algemene competentie:
1. De student heeft een actieve houding t.a.v. beroepsvernieuwing
2. De student heeft zin voor creativiteit en probleemoplossend handelen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst

Handboek:
KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten)

Jaarboek Ergotherapie 2009 – Vlaams Ergotherapeutenverbond – uitgeverij Acco (dit boek zal in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt worden)

Studiekosten
Ongeveer € 15,00 aan cursusmateriaal
Jaarboek ergotherapie: ongeveer € 24

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via informeel consult

Onderwijsvormen
Docerend met interactie. De opleidingsonderdelen 'Aandoeningen van centraal en perifeer zenuwstelsel' en 'Aandoeningen van het bewegingsapparaat' worden aangevuld en ondersteund met praktijklessen in kleine groepen. De opleidingsonderdelen 'Transfers met inbegrip van tiltechnieken en tiltoestellen' en 'Functionaliteittraining' gaan eveneens door in kleine groepen.

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1 ste semester

Aandoeningen van centraal en perifeer zenuwstelsel en
Aandoeningen van het bewegingsapparaat (5 studiepunten)
Eén schriftelijk examen met open vragen ( 4 studiepunten)
Permanente evaluatie van de praktijklessen centraal en perifeer zenuwstelsel (0,5 studiepunt)
Permanente evaluatie 'assessment' aan de hand van een opdracht (0,5 studiepunt)

2 de examenzittijd is mogelijk voor het schriftelijk examen.
Voor de permanente evaluatie centraal en perifeer zenuwstelsel is dit niet mogelijk, in geval van 2 de zittijd blijven de punten van de 1ste zittijd behouden.

Voor de permanente evaluatie assessment: in geval van 2 de zittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt.

Transfers met inbegrip van tiltechnieken en tiltoestellen (0,5 studiepunt)
De studenten worden na het doorlopen van de lessen getoetst. De toetsing gebeurt aan de hand van een evaluatieformulier

2 de examenzittijd is mogelijk

Functionaliteittraining (0,5 studiepunt)
Evaluatie a.d.h.v. een lesopdracht

2 de examenzittijd is mogelijk.


2 de examenzittijd is mogelijk. Het volledige cluster wordt opnieuw geëxamineerd, met uitzondering van de eerder genoemde permanente evaluatie

OP-leden
Kristof Uvijn
Chris Rabaey
Sonia Degavre
Raf Duyvejonck