ERGO IN DE GGZ MIV ASSESSMENT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 35.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wilfried Van Handenhoven
Referentie GCERGO02A00012
 
Trefwoorden
s260: psychologie, s263: sociale psychologie, b650: psychiatrie, klinische psychologie, b710: rehabilitatie

Doelstellingen
In modeltraject 1 heeft de student kennis genomen van de algemene begrippen rond ergotherapie
Hij heeft in een inleidende cursus ook kennis gemaakt met de verschillende werkvelden van ergotherapie, waaronder de ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg
In modeltraject 2 wordt dit verder uitgediept. Dit opleidingsonderdeel wil de student maximaal voorbereiden op een stage en op latere tewerkstelling in het domein van de ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 2

Leerinhoud
• Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen: beleidsaspecten, voorzieningen en tendensen binnen de geestelijke gezondheidszorg. De plaats van de ergotherapie daarbinnen
• Uitdiepen van ergotherapeutische behandelingsdoelen en methoden in de ggz:
        - Ondersteunende interventies
        - Gerichte therapeutische interventies
• Functietraining
        - Doelstellingen gericht op interpersoonlijk functioneren (met aandacht voor communicatietheorieën en concrete methodieken voor trainen van interpersoonlijke vaardigheden, feedback, ...)         Therapeutische factoren van groepstherapie
        - Doelstellingen gericht op intrapersoonlijk functioneren (cognitieve therapie, methodische aanpak van problemen, probleemoplossingsvaardigheden)
• Functionaliteitstraining binnen de functioneringsgebieden productiviteit / zelfzorg / vrijetijd
Methodiek en doelstellingen rehabilitatie
• Basisvaardigheden voor doelgericht begeleiden, de therapeutische relatie, algemene, niet-specifieke therapiefactoren

De kennis en inzichten die verworven worden in modeltraject 2 worden in modeltraject 3 toegepast op de verschillende psychiatrische syndromen

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'theorie ergotherapie' en 'stage 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                         - De student is in staat om doelen te formuleren
                         - De student is in staat om doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen, prioriteiten te bepalen
                         - De student is in staat om een handelingsplan op te stellen, interventiestrategie te bepalen
                         - De student is in staat om een handelingsplan te evalueren en bij te sturen
         - Behandelen en begeleiden
                         - De student is in staat om interventies te kiezen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Beleid maken, ondernemen
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in de maatschappelijke relevantie van ergotherapie en in de actuele positie van ergotherapie in relatie tot totale welzijns- en gezondheidszorg, inzicht te verwerven in overheidsbeleid

Werken aan de eigen deskundigheid / werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en vergroten
                         - De student is in staat om te reflecteren over zijn eigen deskundigheid
         - Innoveren
                         - De student is in staat om probleemoplossend te denken
                         - De student is in staat om recente ontwikkelingen in te schatten

         - Onderzoek
                         - De student kan wetenschappelijke en vakliteratuur beoordelen / kan evidence beoordelen

Algemene competenties
1. De student heeft oog voor maatschappelijke veranderingen
2. De student kan informatie verwerven en verwerken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus die voor een deel bestaat uit recente artikelen uit de vakliteratuur

KINEBANIAN, A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten.)

Jaarboek Ergotherapie 2009 – Vlaams Ergotherapeutenverbond – uitgeverij Acco (dit boek zal in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt worden)

Aanbevolen literatuur:
VAN DER GAAG, M en VAN DER PLAS, J., Doelgericht begeleiden in de psychiatrie, basale gedragstherapeutische vaardigheden, 4de herziene druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 139 blz.Studiekosten
Cursuskosten: ongeveer 20 euro aan cursusmateriaal

Jaarboek Ergotherapie: ongeveer € 24

Aanbevolen (niet verplicht) handboek: Van der Gaag en Van Der Plas: ongeveer 30 euro

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning bij opdrachten via consult op aanvraag

Onderwijsvormen
Theorie wordt docerend gegeven met ruime mogelijkheid tot discussie en tot het stellen van vragen
Tijdens de lessen worden regelmatig problemen voorgelegd aan de studenten in de vorm van korte opdrachten. De voorgelegde problemen worden zelfstandig door de studenten opgelost. De oplossingen worden daarna met hen besproken. Deze problemen tonen duidelijke overeenkomsten met de problemen die voorgelegd worden tijdens het examen
De studenten nemen sommige artikels/teksten zelfstandig door, daarna worden deze in de les kritisch besproken

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open vragen (4 studiepunten)
Een deel van de theoretische kennis wordt getoetst aan de hand van een "open-boek-examen"
Permanente evaluatie 1: uitwerken van een opdracht i.v.m. assessment (1 studiepunt)
Permanente evaluatie 2: uitwerken van een opdracht i.v.m. vaardigheidstraining (1 studiepunt)

2 de examenzittijd is mogelijk voor het schriftelijk examen
Voor de permanente evaluatie worden de opdrachten herwerkt in afspraak met de lector

Het volledige cluster wordt opnieuw geëvalueerd

OP-leden
Wilfried Van Handenhoven