ONDERZOEK
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve De Vos
Referentie GCERGO02A00010
 
Trefwoorden
p160: statistiek; b725: diagnostiek; h105: bibliografie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel bevat twee onderdelen, ten eerste statistiek en wetenschappelijk onderzoek en ten tweede seminariewerk.
De bedoeling van deze geclusterde vakken is voldoende kennis en inzicht meegeven om hun afstudeerproject van modeltraject 3 te kunnen voorbereiden, zowel wat literatuuronderzoek als gegevensverzameling en -verwerking betreft
Op langere termijn mikt dit opleidingsonderdeel op levenslang leren en lezen (door seminaries op te volgen) en op evidence-based practice (door enquêtes af te nemen en onderzoeksresultaten te interpreteren)
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 2


Leerinhoud
Statistiek en wetenschappelijk onderzoek
1. Klassikale les over praktijkonderzoek:
        - hoe een probleemstelling opstellen en formuleren
        - hoe enquêtes opstellen
2. Beschrijvende statistiek:
        - Meetniveau.
        - Populatie en steekproef
        - Verdeling.
        - Kengetallen voor centrale tendens (gemiddelde, modus, mediaan)
        - Kengetallen voor spreiding (spreidingsbreedte, interkwartielafstand, standaarddeviatie). Relatieve positie van een uitslag binnen een reeks
         (percentielen, z-schaal en transformaties ervan)
        - Kengetallen voor associatie (phi, spearman-r, pearson-r)
3. Verklarende statistiek:
        - Hypothesen, significantiebegrip en vrijheidsgraden
        - Stappenplan voor statistische toetsing of hypothesetoetsing

Seminariewerk
1. Seminariewerk: opzoeken, volgen en bespreken van 1 goedgekeurd seminarie of workshop
2. Praktijkonderzoek: opstellen van een onderzoeksplan, waaronder het formuleren van een probleemstelling en het afnemen van een enquête

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen ' theorie ergotherapie', toegepaste ergotherapie: initatie onderzoek' en 'stage 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Begeleiden van medewerkers
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het eigen leerproces en begeleidingsstijl

Werken aan de eigen deskundigheid, werken aan de ontwikkeling van het beroep:
         -Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
        - Onderzoek
                 - De student is in staat om wetenschappelijke literatuur te beoordelen
                 - De student is in staat om onderwerpen voor onderzoek te signaleren
                 - De student is in staat om onderzoek uit te voeren

Algemene competentie:
1. De student kan onderzoeksresultaten beoordelen, synthetiseren en toepassen
2. De student kan wetenschappelijke professionele literatuur lezen en begrijpen
3. De student kan zelfstandig werken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Statistiek en wetenschappelijk onderzoek
Cursus te bekomen via de cursusdienst
Voorbeelden, oefeningen en aanvullingen op de cursus worden beschikbaar gesteld via Dokeos.

Handboek:
KINEBANIAN, A. en LE GRANSE, M., Grondslagen van de ergotherapie. 2° druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten).

Seminariewerk
Bundel met opdracht en beoordelingscriteria te bekomen via de cursusdienst
Verdeling van de enquêtes gebeurt klassikaal

Studiekosten
Ongeveer 5 euro aan cursusmateriaal
Andere kosten afhankelijk van de gevolgde studiedag (inschrijving + verplaatsingsonkosten)

Studiebegeleiding
Statistiek en wetenschappelijk onderzoek
Mogelijkheid tot individueel consult mits vooraf gemaakte afspraak. Klassikale vragen krijgen voorrang
Studenten kunnen ook via email en het Dokeos platform vragen voorleggen over dit vak

Seminariewerk
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult

Onderwijsvormen
Statistiek en wetenschappelijk onderzoek
Klasgesprek, hoorcolleges, demonstraties, oefeningen in groepjes, individueel werk

Seminariewerk
Inleidende les met georganiseerd consult.
Trainingsmoment in de onthaalweek voor het leren afnemen van enquêtes

Evaluatievorm
Statistiek en wetenschappelijk onderzoek (3 studiepunten)
Schriftelijk examen: theorievragen ahv multiple choice vragen en toepassingsvragen ahv open vragen

2 de examenzittijd is mogelijk.

Seminariewerk (2 studiepunten)
Seminariewerk (1 studiepunt)
Projectevaluatie, de vereiste beoordelingscriteria worden geformuleerd in de informatiebundel
De criteria voor de opmaak van de opdracht worden bij het begin van het academiejaar ter beschikking gesteld

In geval van 2 de examenzittijd wordt als alternatief de opdracht herwerkt in afspraak met de lector

Praktijkonderzoek (1 studiepunt)
Productevaluatie, de vereiste beoordelingscriteria worden geformuleerd in de informatiebundel
De criteria voor 'het opstellen van een onderzoeksplan', waaronder het formuleren van een probleemstelling worden bij het begin van het academiejaar ter beschikking gesteld

In geval van 2 de examenzittijd wordt als alternatief de opdracht voor 'het opstellen van een onderzoeksplan' herwerkt in afspraak met de lector
2 de examenzittijd is niet mogelijk voor het onderdeel 'het afnemen van enquêtes', in geval van 2de zittijd is er een overdracht van punten

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd

OP-leden
Lieve De Vos
Désirée Lambrecht