PATHOLOGIE IN DE KINDERREVALIDATIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne-Marie Engelen
Referentie GCERGO02A00005
 
Trefwoorden
s 216 gehandicaptenzorg, s262 ontwikkelingspsychologie, s273 motorische ontwikkeling, b660 pediatrie

Doelstellingen
Ergotherapeuten werken in diverse sectoren van de pediatrische gezondheidszorg
In modeltraject 1 hebben de studenten kennis verworven over algemene aspecten van de pathologie. Zij maakten kennis met de gegevens ziekte en gezondheid en kregen inzicht in allerlei ziekteverwekkende factoren
In modeltraject 2 wordt dieper ingegaan op specifieke vormen van pathologie bij kinderen. Deze kennis vormt een noodzakelijke basis voor het opleidingsonderdeel "ergotherapie in de kinderrevalidatie"
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 2

Leerinhoud
Pediatrische Pathologie m.i.v. locomotorische- en neuropathologie bij kinderen
- Aandoeningen van het ademhalingsstelsel
- Chromosomale aandoeningen
- Stoornissen in het metabolisme
- Aandoeningen t.h.v. het spierstelsel
- Aandoeningen t.h.v. het zenuwstelsel Cerebral palsy
- Traumatologie bij kinderen
-.Locomotorische problematieken bij kinderen

Psychopathologie kinderen
Psychodynamische ontwikkeling van het kind
De meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij kinderen met hun oorzaak, verloop, behandeling en prognose

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'anatomie', 'neuroanatomie, 'basisfunctietraining en bewegingsleer' en 'fysiologie en pathologie' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat om gegevens te analyseren en te interpreteren
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een behandelingsplan
                 - De student is in staat om doelen te kiezen, een hiërarchie aan te brengen en prioriteiten te bepalen

werken aan de eigen deskundigheid / werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten

Algemene competentie:
1. De student kan wetenschappelijke professionele literatuur lezen en begrijpen
2. De student heeft denk en redeneervaardigheid, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursussen te bekomen via de cursusdienst.

Voor Psychopathologie kinderen: Handboek + handouts
Handboek: RIGTER, J. Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen, 2002 uitgeverij Coutinho

Studiekosten
Ongeveer 6 euro aan cursusmateriaal
Handboek Psychopathologie kinderen: ongeveer 30 euro

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult mits aanvraag

Onderwijsvormen
Pediatrische pathologie met inbegrip van locomotorische- en neuropathologie bij kinderen
Docerend met interactie
Zelfstudie door het uitvoeren van een opdracht met individueel consult mits voordien gemaakte afspraak

Psychopathologie kinderen
Docerend met interactie

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester

Pediatrische pathologie met inbegrip van locomotorische- en neuropathologie bij kinderen (2 studiepunten)
Schriftelijk examen met open vragen (1,5 studiepunt)
opdracht: productevaluatie: de opdracht wordt geëvalueerd op 0,5 studiepunt. De beoordelingscriteria worden vooraf meegedeeld

2 de examenzittijd is mogelijk voor het schriftelijk examen
Voor wat de opdracht betreft wordt in geval van 2 de zit in samenspraak met de lector de opdracht herwerkt

Psychopathologie kinderen (1 studiepunt)
Schriftelijk examen met open vragen. Elk leerstofonderdeel kan bevraagd worden

2 de examenzittijd is mogelijk

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd

OP-leden
Anne-Mie Engelen
Anne-Sofie Goemanne