PATHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis dr. DaniŽlle De Groote
Referentie GCERGO02A00003
 
Trefwoorden
b520 anatomopathologie, b530 cardiovasculair systeem, b540 ademhaling, b550 gastro-enterologie, b560 urologie, b580 reumatologie, b600 orthopedie, b600 traumatologie, b620 oftalmologie, b630 dermatologie, b640 neurologie, b710 motorische revalidatie

Doelstellingen
Ergotherapeuten werken in diverse voorzieningen van de gezondheidszorg
In modeltraject 1 bachelor in de ergotherapie hebben de studenten kennis verworven over algemene aspecten van de pathologie. Zij maakten kennis met de gegevens ziekte en gezondheid en kregen inzicht in allerlei ziekteverwekkenende factoren
In modeltraject 2 wordt aandacht besteed aan specifieke vormen van pathologie: Interne pathologie, locomotorische pathologie en neuropathologie
Deze kennis vormt een noodzakelijke basis voor diverse opleidingsonderdelen rond ergotherapie
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester

Leerinhoud
Interne Pathologie
Pathologieën van het Cardiovasculair systeem
Pathologieën van het Ademhalingssysteem
Pathologieën van het spijsverteringssysteem

Locomotorische Pathologie
Algemene pathologie van het bewegingsapparaat
Pathologie van het bovenste lidmaat
Pathologie van de hand
Traumatologie en reumatologie in functie van de ergotherapiepraktijk

Neuropathologie
Neurofysiologie: opvattingen over zenuwstelsel en hersenen
Dwarslaesie
CVA
Hersentraumata

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'anatomie', 'neuroanatomie', 'basisfunctietraining en bewegingsleer' en 'fysiologie en pathologie' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel


Eindcompetenties
Werken aan eigen de deskundigheid
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevoderen
                 - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat om deskundigheid over te dragen
         - Onderzoek
                 - De student is in staat om wetenschappelijke literatuur te beoordelen

Algemene competentie :
1. De student heeft een actieve houding t.a.v. levenslang leren
2. De student heeft denk en redeneervaardigheid, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursussen te bekomen via de cursusdienst

Studiekosten
Ongeveer 10 euro aan cursusmateriaal

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult mits aanvraag

Onderwijsvormen
Doceermethode met gebruik van transparanten
Zelfstudie

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1ste semester

Interne pathologie : (1,5 studiepunt)
Schriftelijk examen, de vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, meerkeuzevragen, invullen van schetsen

2 de examenzittijd is mogelijk

Locomotorische pathologie : (1,5 studiepunt)
Schriftelijk examen, de vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, meerkeuzevragen, invullen van schetsen

2 de examenzittijd is mogelijk

Neuropathologie: (2 studiepunten)
Schriftelijk examen, de vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, meerkeuzevragen, invullen van schetsen

2 de examenzittijd is mogelijk

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd

OP-leden
Danielle De Groote