PSYCHOPATHOLOGIE/PSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne-Sofie Goemanne
Referentie GCERGO02A00001
 
Trefwoorden
b650 psychiatrie - klinische psychologie

Doelstellingen
Ergotherapeuten werken in diverse voorzieningen van de gezondheidszorg
In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan de indeling en de behandeling van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen
Zij maken kennis met de DSM-IV en leren hier ook mee werken. Tevens leren ze uitgaande van een beschrijving van de methodes en denkmodellen de verschillende psychotherapeutische benaderingswijzen kennen en ontwikkelen ze een ruimere visie omtrent het symptoom. Deze kennis en visie vormt een noodzakelijke basis voor diverse opleidingsonderdelen rond ergotherapie
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester

Leerinhoud
Psychopathologie, psychiatrie volwassenen
Begrippen neurose en psychose
De meest voortkomende neurotische aandoeningen met oorzaak, verloop, behandeling en prognose
De meest voortkomende psychotische aandoeningen met oorzaak, verloop, behandeling en prognose

Denkmodellen psychotherapie
Het begrip psychotherapie en ik-versterkende psychotherapie
De psychoanalyse van Freud en Jung
Gestaltherapie, transactionele analyse, logotherapie, systeemtherapie,...
Afweermechanismen
Overdracht en tegenoverdracht

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel 'psychologie' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inverntariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat om gegevens te analyseren en te interpreteren
                 - De student is in staat om informatie te rapporteren
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                 - De student is in staat om doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen en prioriteiten te bepalen
                 - De student is in staat om een behandelingsplan op te stellen en een interventiestrategie te bepalen

Werken aan de eigen deskundigheid, werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                 - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat om deskundigheid over te dragen
         - Innoveren
                 - De student is in staat om recente ontwikkelingen in te schatten

Algemene competentie :
1. De student heeft denk en redeneervaardigheid, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen
2. De student heeft een actieve houding t.a.v. levenslang leren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst

Studiekosten
Ongeveer 10 euro aan cursusmateriaal

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult mits aanvraag

Onderwijsvormen
Docerend met interactie
Zelfstudie

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester.

Psychopathologie, psychiatrie volwassenen (3 studiepunten)
Mondelinge examen met voorbereiding

2 de examenzittijd is mogelijk

Denkmodellen psychotherapie (1 studiepunt)
Schriftelijk examen met open vragen, meerkeuzevragen en inzichtvragen

2 de examenzittijd is mogelijk

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd

OP-leden
Eddy Van Hoofstat
Anne-Sofie Goemanne