TOEGEPASTE ERGOTHERAPIE: INITIATIE ONDERZOEK
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Petra Van Oevelen
Referentie GCERGO01A00017
 
Trefwoorden
s216 Hulpmiddelen, h100 Informatie - documentatie - bibliotheekwetenschappen - archiefwetenschappen

Doelstellingen
De opleidingsonderdeel bevat de onderdelen ‘hulpmiddelen en Vlibank’ en ‘Opzoeken en verwerken van informatie met jaaropdracht’

Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het 1 ste semester van modeltraject 1

Hulpmiddelen en Vlibank
Binnen het beroepsprofiel van de ergotherapeut is het adviseren over het gebruik van hulpmiddelen omschreven als een belangrijke functie. Daarom is het belangrijk de studenten van bij aanvang een brede kennis over hulpmiddelen en gebruik van hulpmiddelen mee te geven en tevens de vaardigheid aan te leren de verschillende informatiebronnen te raadplegen

Opzoeken en verwerken van informatie + jaaropdracht Literatuurstudie
Binnen de paramedische beroepsoefening wordt steeds uitgegaan van een wetenschappelijke basis. Dit onderdeel heeft tot doel de studenten vaardig te maken in het verkennen van verschillende wetenschappelijke bronnen van Nederlandstalige en anderstalige vakliteratuur; zodat ze in staat zijn om artikels, boeken en websites op te zoeken, door te nemen en inzichtelijk te verwerken. Gezien het gaat om een algemene competentie, nodig voor alle opleidingsonderdelen met inbegrip van stage en afstudeerproject (eindwerk), wordt dit vak in het begin van de opleiding geplaatst

Leerinhoud
Hulpmiddelen en Vlibank
Hulpmiddelen leren kennen en gebruiken
Gebruik Vlibank

Opzoeken en verwerken van informatie + jaaropdracht Literatuurstudie
Tijdens de eerste contactmomenten krijgen de studenten een inleidende toelichting en demonstratie over het verzamelen van literatuur, dit wordt dan gevolgd door opdrachten betreffende zelfstandig zoeken van zowel artikels, websites als boeken rond een zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp. Deze moeten voldoen aan vooraf vastgelegde criteria. Opdracht is de verzamelde gegevens te synthetiseren, te beoordelen, erover te reflecteren en er correct naar refereren.

Begincompetenties
Aanbevolen: Voldoende kennis van Nederlandse grammatica en spelling, passieve kennis van Frans en Engels

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Behandelen en begeleiden van cliënt
                 - De student is in staat om interventies te kiezen
                 - De student is in staat om de cliënt te informeren en keuzes toe te lichten
         - Ontwikkelen van materialen
                 - De student is in staat materialen te analyseren
                 - De student is in staat om materialen aan te passen en te ontwikkelen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Begeleiden van medewerkers
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het eigen leerproces en begeleidingsstijl

Werken aan de eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                 - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat om te reflecteren over de eigen deskundigheid en deze te plannen
                 - De student is in staat om deskundigheid over te brengen
         - Onderzoek
                 - De student is in staat om wetenschappelijke en vakliteratuur te beoordelen

Algemene competentie:

1. De student kan zijn weg vinden in het informaticanetwerk
2. De student kan wetenschappelijke professionele literatuur lezen en begrijpen
3. De student kan onderzoeksresultaten beoordelen, synthetiseren en toepassen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus en opdrachtenbundel te bekomen via de cursusdienst


POLLEFLIET L., Een eindwerk schrijven, do’s - don’ts, Academia Press, 2009, 232 blz.

Studiekosten
Ongeveer € 5 aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst

Ongeveer € 22 voor het handboek.

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult
De student neemt zelf het initiatief om consult te vragen
Feedback is ten allen tijde mogelijk
Monitoraat

Onderwijsvormen
Hulpmiddelen en Vlibank
Docerend met interactie
Praktijkdemonstraties met oefeningen a.d.h.v. uitgeschreven procedures
Monitoraat: begeleid oefenen

Opzoeken en verwerken van informatie + jaaropdracht Literatuurstudie
Instructiesessie (tijdens onthaalweek)
Gedurende de lesmomenten worden studenten individueel begeleid bij dit proces
Schriftelijke en eventuele mondelinge feedback (mits afspraak) over de ingediende stukken

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1 ste semester

Hulpmiddelen en Vlibank (1 studiepunt)
Mondeling examen.
2 de examenzittijd is mogelijk

Opzoeken en verwerken van informatie + jaaropdracht Literatuurstudie (2 studiepunten)
Permanente evaluatie (0,5 studiepunt): gedurende de lesmomenten worden de studenten beoordeeld a.d.h.v vastgelegde criteria

2 de examenzittijd is voor deze evaluatievorm niet mogelijk
Ingeval van 2 de examenzittijd worden de punten van de 1ste examenzittijd overgenomen

Projectevaluatie voor de jaaropdracht Literatuurstudie(1,5 studiepunt): De student dient een project in waarvan de beoordelingscriteria vooraf in een bundel worden meegedeeld. Er moeten 5 artikels, 2 internetteksten en 3 boeken gezocht worden rond een zelfgekozen onderwerp en daarvan een literatuurlijst opmaken. Na goedkeuring moet één artikel worden samengevat en beoordeeld, tevens moet er een eigen mening geformuleerd worden aangaande de artikels en het onderwerp

Ingeval van 2 de examenzittijd wordt als alternatief de opdracht herwerkt in afspraak met de lector

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd.

OP-leden
Petra Van Oevelen
Lieve De Vos
Désirée Lambrecht