TOEGEPASTE ERGOTHERAPIE: BASISTECHNIEKEN 2
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 50.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 30.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Désirée Lambrecht
Referentie GCERGO01A00016
 
Trefwoorden
s216 gehandicaptenzorg, s271 vakdidactiek, S273 motorische ontwikkeling

Doelstellingen
In deze praktijklessen en consulten leert de student therapeutische materialen, huishoudelijke activiteiten en spelactiviteiten grondig analyseren en aanpassen aan de mogelijkheden van de uitvoerder en / of gebruiker
Hij leert ze bruikbaar maken voor therapie, training of revalidatie
Dit zijn basisvaardigheden voor een ergotherapeut
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 1


Leerinhoud
- spelactiviteiten
- koken en huishoudelijke activiteiten
- basistechnieken textiel en karton
- begeleide zelfstudie + opdracht (jaarwerk)

Begincompetenties
Nuttig: Voorkennis van de normale ontwikkeling van het kind


Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat om gegevens te verzamelen
                 - De student is in staat om gegevens te analyseren en te interpreteren
                 - De student is in staat om informatie te rapporteren
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                 - De student is in staat om doelen te formuleren
                 - De student is in staat om doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen en prioriteiten te bepalen
        - Ontwikkelen van materialen
                - De student is in staat om materialen te analyseren
                - De student is in staat om materialen aan te passen en te ontwikkelen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Samenwerken
                 - De student is in staat om informatie in te winnen en door te geven
                 - De student is in staat om een overlegklimaat te creëren en het samenwerkingsproces te bevorderen
                 - De student is in staat om de samenwerking inhoudelijk en praktisch vorm te geven
         - Begeleiden van medewerkers
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het eigen leerproces en begeleidingsstijl

Werken aan eigen deskundigheid/ werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                 - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat om te reflecteren over de eigen deskundigheid en deze te plannen
                 - De student is in staat om deskundigheid over te dragen
         - Innoveren
                 - De student is in staat om probleemoplossend te denken
                 - De student is in staat om aan te passen en te ontwikkelen
         - Onderzoek
                 - De student is in staat om vakliteratuur te beoordelen

Algemene competentie:
1. De student kan projectmatig werken
2. De student heeft zin voor creativiteit en probleemoplossend handelen
3. De student kan zelfstandig werken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst

- Achtergrondinformatie i.v.m. spel en speelgoed
- Achtergrondinformatie i.v.m. verbruiksmaterialen en gereedschap
- Achtergrondinformatie i.v.m. koken en huishoudelijke activiteiten
- Handleiding i.v.m. de jaaropdracht

Handboek:
KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006,911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten.)

Studiekosten
Cursus: ongeveer 5,00 euro aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst

Individuele kosten afhankelijk van het jaarwerk dat de student verkiest uit te werken
Verplaatsingsonkosten verbonden aan de try-out van het jaarwerk


Studiebegeleiding
Mogelijkheden tot ondersteuning via individueel consult
Mentoraat

Onderwijsvormen
- Aanbieden van ervaringsgerichte activiteiten, demonstratie, leren van elkaar, klassikale analyse, zelfstandig experimenteren
- Zelfstudie
- Consult: de studenten krijgen de gelegenheid om problemen en vorderingen in kleine groepen of individueel met de praktijklectoren te bespreken

Evaluatievorm
Spelactiviteiten: (0.5 studiepunt)
Permanente evaluatie rond werkattitudes aan de hand van een evaluatieformulier dat voor de aanvang van de lessen aan de studenten wordt voorgesteld

2 de examenzittijd is niet mogelijk. In geval van 2 de examenzittijd worden de punten van de 1 ste examenzittijd overgenomen

Koken en huishoudelijke activiteiten: (0,5 studiepunt)
Permanente evaluatie rond werkattitudes aan de hand van een evaluatieformulier dat voor de aanvang van de lessen aan de studenten wordt voorgesteld

2 de examenzittijd is niet mogelijk
In geval van 2 de examenzittijd worden de punten van de 1 ste examenzittijd overgenomen

Basistechnieken textiel en karton: (1 studiepunt)
Permanente evaluatie rond werkattitudes aan de hand van een evaluatieformulier dat voor de aanvang van de lessen aan de studenten wordt voorgesteld

2 de examenzittijd is niet mogelijk
In geval van 2 de examenzittijd worden de punten van de 1 ste examenzittijd overgenomen

Begeleide zelfstudie en opdracht: (2 studiepunten)
- Productevaluatie van het jaarwerk (de studenten worden bij aanvang in kennis gesteld van de beoordelingscriteria) (1,5 studiepunt)
- Examenopdracht: De schriftelijke neerslag, het mondeling voorstellen en demonstreren van het jaarwerk (de studenten worden vooraf in kennis gesteld van de beoordelingscriteria) (0,5 studiepunt)

In geval van 2 de examenzittijd wordt in afspraak met de lectoren de opdracht herwerkt

OP-leden
Chris De Boodt
Veerle Zwaenepoel
Désirée Lambrecht
Petra Van Oevelen