NEUROANATOMIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nele Callewaert
Referentie GCERGO01A00014
 
Trefwoorden
b640 neurofysiologie, anatomie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is noodzakelijk om de basiscompetenties te verwerven voor inzicht in opbouw en functie van het zenuwstelsel.
Dit opleidingsonderdeel vormt de basis voor de opleidingsonderdelen neuropathologie.
De basiskennis van neuroanatomie en neurofysiologie zal de student in staat stellen de normale functie van het zenuwstelsel te begrijpen en toe te passen in de ergotherapie.
Dit onderdeel behelst de basiskennis van het normaal gezonde lichaam, van waaruit de student zal vertrekken om optredende stoornissen te herkennen en te behandelen.
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 1

Leerinhoud
Anatomische structuur en functie van het:
- centraal zenuwstelsel
- perifeer zenuwstelsel

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Werken aan de eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                 - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat deskundigheid over te dragen

Algemene competentie:
1. De student heeft denk en redeneervaardigheid, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen
2. De student kan wetenschappelijke professionele literatuur lezen en begrijpen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst

Studiekosten
Ongeveer 4 euro aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst

Studiebegeleiding
Proefexamen om de studenten toe te laten hun kennis te toetsen gevolgd door feed-back moment
Monitoraat
Mentoraat

Onderwijsvormen
Interactieve hoorcolleges
Begeleid zelfstandig leren

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester

Schriftelijk examen met multiple choice, invuloefeningen op tekeningen

2 de examenzittijd is mogelijk

OP-leden
Nele Callewaert