ANATOMIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 65.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 180.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wivina De Keyser
Referentie GCERGO01A00013
 
Trefwoorden
b580 musculo-skelettair-systeem, b640 neurofysiologie, anatomie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is noodzakelijk om de basiscompetenties te verwerven voor inzicht in opbouw en functie van het menselijk lichaam.
Dit opleidingsonderdeel vormt de basis voor de opleidingsonderdelen pathologie van het bewegingsstelsel.
De kennis van osteologie en myologie zal de student in staat stellen de normaal fysiologische bewegingen te interpreteren en toe te passen in de ergotherapie.
Dit onderdeel behelst de basiskennis van het normaal gezonde lichaam, van waaruit de student zal vertrekken om optredende stoornissen te herkennen en te behandelen.
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 1

Leerinhoud
- Osteologie
- Myologie

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Werken aan de eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                 - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat deskundigheid over te dragen

Algemene competentie:
1. De student heeft denk en redeneervaardigheid, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen
2. De student kan wetenschappelijk professionele literatuur lezen en begrijpen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
cursus te bekomen via de cursusdienst
Atlas van de anatomie - Bewegingsapparaat - Sesam - Werner Platzer - Georg Thieme - Verlag

Studiekosten
Cursus: ongeveer 10,00 euro aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst
Handboek: Ongeveer 30,00 euro

Studiebegeleiding
Proefexamen om de studenten toe te laten hun kennis te toetsen gevolgd door feed-back moment
Monitoraat
Mentoraat

Onderwijsvormen
Interactieve hoorcolleges
Begeleid zelfstandig leren

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1ste semester

Schriftelijk examen met open vragen en invuloefeningen op tekeningen

2 de examenzittijd is mogelijk

OP-leden
Bram Solomé