STAGE 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 110.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wivina De Keyser
Referentie GCERGO01A00012
 
Trefwoorden
s216 gehandicaptenzorg

Doelstellingen
Tijdens het eerste modeltraject worden 4 weken stage voorzien verdeeld over 2 periodes van telkens 2 weken. Een periode op het einde van het eerste semester en een periode in het tweede semester.
Het is de bedoeling dat de studenten kennis maken met de ergotherapie op het werkveld en tijdens het eerste modeltraject reeds in contact kunnen komen met twee verschillende domeinen van het werkveld

Leerinhoud
Tijdens deze eerste stageperiodes is het vooral de bedoeling om kennis te maken met de ergotherapeutische praktijk. Wij willen de student vooral stimuleren om vanuit deze korte kennismaking te komen tot het formuleren van vragen en bedenkingen en zich te informeren over de vorm en de inhoud van de ergotherapeutische praktijk

Begincompetenties
De student moet het opleidingsonderdeel 'theorie ergotherapie' hebben gevolgd

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat om gegevens te verzamelen
                 - De student is in staat om informatie te rapporteren
                 - De student is in staat om een veilig klimaat te scheppen en een werkrelatie uit te bouwen
         - Behandelen en begeleiden
                 - De student is in staat om interventies te kiezen
                 - De student is in staat om de cliënt te informeren en keuzes toe te lichten
                 - De student is in staat om interventies te plannen en afspraken te maken
                 - De student is in staat om een (delen) van een handelingsplan uit te voeren
                 - De student is in staat om resulaten te rapporteren
         - Ontwikkelen van materiaal
                 - De student is in staat om materialen te analyseren

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie:
         - Samenwerken
                 - De student is in staat om informatie in te winnen en door te geven
                 - De student is in staat om een overlegklimaat te creëren en het samenwerkingsproces te bevorderen
                 - De student is in staat om de samenwerking inhoudelijk en praktisch vorm te geven
         - Begeleiden van medewerkers
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het eigen leerproces en begeleidingsstijl

Werken aan de eigen deskundigheid
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                 - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat om te reflecteren over en het plannen van de eigen deskundigheid

Algemene competentie:
1. De student heeft het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, overleggen met diverse instanties
2. De student kan omgaan met stress

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Voor de aanvang van de stage wordt aan de student een vademecum voor de stage ter beschikking gesteld. Dit vademecum bevat:
        - het stagereglement
        - de adressen en praktische informatie omtrent de verschillende stageplaatsen
        - informatie in verband met de opmaak van het stageboek
        - het evaluatierapport

Studiekosten
Ongeveer 65 euro voor de aanschaf van de opgelegde stagekledij (wit pak met embleem, wit t-shirt met embleem en badge)
Verplaatsingskosten naar de stageplaats

Studiebegeleiding
De student wordt tijdens iedere stageperiode 1 maal op stage bezocht voor de eindevaluatie

Onderwijsvormen
Stage in de beroepspraktijk
Demonstraties door de ergotherapeut – stagementor
feedback en evaluatiemomenten

Evaluatievorm
Er worden 4 studiepunten voorzien voor de beoordeling van de stage te weten 2 per stageperiode
Er wordt gescoord via een ontworpen beoordelingsschaal waarbij vooral interesse, leergierigheid en algemene beroepsattitudes gescoord worden
Ook moet de student van iedere stage een rapport opstellen volgens opgelegde criteria
Alle criteria van de informatie worden nauwkeurig vermeld in het vademecum en mondeling toegelicht in een inleidende infosessie stage

2 de examenzittijd is in principe niet mogelijk. Indien alle andere credits behaald zijn, kan de examencommissie eventueel toestemming geven tot het organiseren van een inhaalstage
Studenten die als gevolg van gewettigde overmacht geen stage hebben kunnen lopen, kunnen mits toestemming van de examencommissie, inhaalstage doen in de vakantieperiode

OP-leden
Stagecoördinatie: Wivina De Keyser
Stagebegeleiding: Alle ergotherapeuten verbonden aan de opleiding