TOEGEPASTE ERGOTHERAPIE: COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 50.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wilfried Van Handenhoven
Referentie GCERGO01A00011
 
Trefwoorden
s263 sociale psychologie, b650 klinische psychologie

Doelstellingen
Communicatieleer + oefeningen
Studenten verwerven in deze cursus inzichten in beïnvloedingsprocessen tussen mensen. Adequate communicatie met cliënten is een essentieel onderdeel van elke vorm van therapeutisch handelen.
Ook binnen ergotherapie speelt communicatie een belangrijke rol in het totale therapeutische proces. Inzicht hebben in de communicatieve aspecten van het therapeutische proces is dus een belangrijk gegeven.
De inzichten en vaardigheden die aan bod komen binnen deze cursus worden gebruikt doorheen alle andere vakken. Sommige inzichten en vaardigheden worden expliciet verder uitgewerkt in modeltraject 2 (werken met groepen en advies) en in modeltraject 3 (teamgerichte communicatie en vergadertechnieken)

Projectgericht werken
Aan de hand van een concreet project wordt aan een dubbele doelstelling gewerkt:
        - stimuleren van communicatievaardigheden
        - leren zelfstandig informatie verzamelen en leren deze informatie op een overzichtelijke manier doorgeven aan derden
Beide elementen zijn belangrijk binnen dit project. Toch ligt de nadruk op de eerste plaats op het stimuleren van communicatievaardigheden. Volgende elementen komen daarbij aan bod: overlegvaardigheden, vaardigheden voor het werken in team (eigen mening formuleren, opkomen voor eigen mening, samen tot een consensus komen, efficiënt zakelijk overleggen, adequaat feedback geven aan elkaar, op een heldere manier een mening en / of informatie doorgeven aan derden,...)
Een bijkomende doelstelling is: de studenten maken op een ervaringsgerichte manier kennis met de methodiek van projectgericht werken. Zij ervaren welke doelen je met deze methodiek kunt realiseren. Zij ervaren hoe je deze methodiek moet begeleiden. Zij krijgen inzicht in de bruikbaarheid van deze methodiek bij cliënten in de gezondheidszorg
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het 2 de semester van modeltraject 1

Leerinhoud
Communicatieleer + oefeningen
Verschillende theorieën over communicatie (Watzlawick, Territoriumleer, Leary)
Gespreksvaardigheden hulpverleningsgesprek

Projectgericht werken
Een onderwerp dat aansluit bij ontwikkelingen rond (emancipatie) binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Dit onderwerp wordt - als eerste stap in het project - mee afgebakend door de student


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Samenwerken
                         - De student is in staat om informatie in te winnen en door te geven
                         - De student is in staat om een overlegklimaat te creëren, om het proces van samenwerking te bevorderen
                         - De student is in staat om samenwerking inhoudelijk en praktisch vorm te geven

Werken aan de eigen deskundigheid / werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                         - De student is in staat om te reflecteren eigen deskundigheid
                         - De student is in staat om de eigen deskundigheid over te dragen
         - Innoveren
                         - De student is in staat om van recente ontwikkelingen in te schatten

Algemene competentie:
1. De student kan projectmatig werken
2. De student kan eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren
3. De student kan omgaan met stress

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Communicatieleer + oefeningen
Cursus te bekomen via de cursusdienst

Projectgericht werken
De student krijgt een werktekst ter beschikking waarin de werkwijze, de doelstellingen en de manier van evalueren vermeld worden.
Deze tekst bevat ook lijsten voor proces- en productevaluatie.

Studiekosten
ongeveer 5,00 euro aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst

Studiebegeleiding
Communicatieleer + oefeningen
Lectoren staan ter beschikking om bijkomende vragen te beantwoorden en problemen op te vangen

Projectgericht werken
Het proces van informatieverwerking, samenwerking en reflectie wordt op vaste momenten ondersteund door groepsgesprekken die begeleid worden door een coach

Onderwijsvormen
Communicatieleer + oefeningen
Werkcolleges met oefensessies en opdrachten

Projectgericht werken
Zelfstandig uitwerken van een project in praktijkgroepen

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester.

Communicatieleer + oefeningen (2,5 studiepunten)
Schriftelijk examen met open vragen : 1,5 studiepunt
Permanente evaluatie aan de hand van een opdracht: 1 studiepunt

2 de examenzittijd is mogelijk voor het schriftelijk examen
In geval van 2 de examenzittijd wordt voor het onderdeel permanente evaluatie de opdracht herwerkt in afpraak met de lector Projectgericht werken (1,5 studiepunten)
Permanente evaluatie: Er wordt geen kennis geëvalueerd. Nadruk ligt op het evalueren van competenties rond communicatie en verwerken van informatie. Dit gebeurt adhv. een proces- en productevaluatie. De studenten worden mee betrokken bij deze evaluatie adhv. een procedure voor peer assessment .

Studenten die als gevolg van gewettigde overmacht dit onderdeel niet hebben kunnen volgen moeten een alternatieve opdracht uitvoeren waarin gelijkaardige competenties aan bod komen en geëvalueerd wordt door een jury

In geval van 2 de zittijd moet de student een alternatieve opdracht uitvoeren waarin gelijkaardige competenties aan bod komen en geëvalueerd wordt door een jury

OP-leden
Wilfried Van Handenhoven
Patricia Colman
Veerle Zwaenepoel
Lieve De Vos
Anne-Mie Engelen
Désirée Lambrecht