TOEGEPASTE ERGOTHERAPIE: THERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christiane De Boodt
Referentie GCERGO01A00009
 
Trefwoorden
s216: Hulpmiddelen, b680: Volksgezondheid, b710: Motorische revalidatie

Doelstellingen
De therapeutische vaardigheden zullen worden in een latere beroepsuitoefening voortdurend gehanteerd
De beroepsspecifieke vaardigheden komen in de verschillende vakken uitgebreid aan de orde
Het bevat de onderdelen:
        - Rolstoelen en rolstoeltraining
        - Hef- en tiltechnieken
        - Eerste hulp en CPR.
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 1 vóór de eerste stageperiode omdat het basisvaardigheden bevat noodzakelijk binnen de stageopdracht


Leerinhoud
Rolstoelen en rolstoeltraining
Rolstoelterminologie
De principes van het afstellen van een rolstoel
De principes van een goede zithouding
De verschillende types rolstoelen
Rolstoeltraining
Rolstoeladvies
Kleine herstellingen, onderhoud en aanpassingen
Terugbetalingmodaliteiten

Hef- en tiltechnieken
Principes van het rugbesparend en ergonomisch tillen
De verschillende tiltechnieken en basisprincipes van transfers
Gebruik van hulpmiddelen en tiltoestelen

Eerste hulp en CPR
Eerste hulp bij levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties + CPR = Cardio Pulmonaire Reanimatie
Eerste hulp bij bloedingen, brandwonden, huidwonden, letsels aan het bewegingsapparaat en fracturen
Verbandleer

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
        - Behandelen en begeleiden

                - De student is in staat interventies te kiezen
                - De student is in staat een cliënt te informeren, keuzes toe te lichten
         - Ontwikkelen van materialen
                 - De student is in staat om materialen te analyseren
                 - De student is in staat om materialen aan te passen en te ontwikkelen

Werken aan de eigen deskundigheid, werken aan de ontwikkeling van het beroep:
        - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen

                - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten
                - De student is in staat deskundigheid over te brengen

Algemene competentie:
1. De student heeft zin voor creativiteit en probleemoplossend handelen
2. De student heeft een actieve houding t.a.v. levenslang leren
3. De student kan zijn weg vinden in het informaticanetwerk

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursussen te bekomen via de cursusdienst

Studiekosten
Ongeveer € 10,00 aan cursusmateriaal
De cursussen zijn gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursusen aangemaakt zijn door de centrale cursusdienst

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult
Monitoraat

Onderwijsvormen
Rolstoelen en rolstoeltraining
Docerend met interactie
Praktijkdemonstraties en oefeningen a.d.h.v. uitgeschreven procedures
Monitoraat: begeleid oefenen

Hef- en tiltechnieken
Docerend met interactie
Praktijkdemonstraties en oefeningen a.d.h.v. uitgeschreven procedures
Monitoraat: begeleid oefenen

Eerste hulp en CPR
Docerend met interactie
Praktijkdemonstraties en oefeningen
Monitoraat: begeleid oefenen

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1 ste semester

Rolstoelen en rolstoeltraining: (1,5 studiepunt)
Mondeling examen gebeurt aan de hand van een evaluatieformulier
2 de examenzittijd is mogelijk

Hef- en tiltechnieken: (1,5 studiepunt)
Mondeling examen gebeurt aan de hand van een evaluatieformulier
2 de examenzittijd is mogelijk

Eerste hulp en CPR: (1 studiepunt)
Mondeling examen
2 de examenzittijd is mogelijk

Studenten die op het deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste zittijd zijn niet verplicht om hierover opnieuw examen af te leggen in de 2 de zittijd

OP-leden
Wivina De Keyser
Chris De Boodt
Inge Tavernier
Karel Traen
Désirée Lambrecht