BASISFUNCTIETRAINING EN BEWEGINGSLEER
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne-Marie Engelen
Referentie GCERGO01A00004
 
Trefwoorden
b580-musculo-skelettair-systeem, b580-motoriek

Doelstellingen
Het legt de basis voor de analyse van de beweging, en verstrekt informatie over de structuren die noodzakelijk zijn om tot 'normaal' motorisch functioneren te komen.
Deze basiskennis stelt de studenten in staat om later in de opleiding doelgericht te leren observeren in functie van het opstellen van een therapieplan.
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 1


Leerinhoud
Bewegingsleer
Analyse van de botbewegingen
Gewrichten
Spieren
Mechanica
Motoriek

Basisfunctietraining
Sensorimotorisch model
Toepassingen:
voelen
ruiken en smaken
meten van de beweeglijkheid
spierversterkend werken
houdingen
bewegingen


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist


Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat gegevens te analyseren en te interpreteren

Werken aan de eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                 - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat hun deskundigheid over te dragen

Algemene competentie:
1. De student heeft denk en redeneervaardigheid, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen
2. De student kan informatie verwerven en verwerken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst

Studiekosten
Ongeveer 2,50 euro aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst

Studiebegeleiding
Informeel consult
Mentoraat
Voor de start van de lessen bewegingsleer wordt een inleidende sessie mechanica gegeven.

Onderwijsvormen
Docerend met interactie
Het onderdeel basisfunctietraining gaat door in praktijkgroepen

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester

Bewegingsleer (3 studiepunten)
Eén schriftelijk examen bewegingsleer met open vragen en oefeningen

Basisfunctietraining (2 studiepunten)
Eén mondelinge proef basisfunctietraining

2 de examenzittijd is mogelijk

Het volledige cluster wordt opnieuw geëxamineerd

OP-leden
Kristof Uvijn
Anne-Mie Engelen
Nele Callewaert