MAATSCHAPPELIJKE VORMING
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kristof Uvijn
Referentie GCERGO01A00002
 
Trefwoorden
h120 Ethiek, s213 Sociale structuren, s215 Sociale problemen en welzijn, s216 Gehandicaptenzorg, s216 Gehandicaptenvoorzieningen

Doelstellingen
Het bevat de onderdelen ethiek m.i.v. de ethische code en beroepscode, begrippen van de sociologie en organisatie van de gezondheidszorg in Vlaanderen.
Het biedt de studenten - bij aanvang van de opleiding - een ethisch, sociologisch en organisatorisch kader waarbinnen het beroep ergotherapie kan geplaatst worden.
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 1


Leerinhoud
Begrippen van sociologie
Standpunt
Methodologie
Verdeeldheid
Onderzoeksdomein
Paradigma's
Arbeid en vrijetijd
Cultuur, normen en waarden
Socialisatie

Ethiek m.i.v. de ethische code en beroepscode
Standpunt
Methodologie
Indeling van ethiek
Medische ethiek
Patiëntenrechten
De ethische code en beroepscode voor ergotherapeuten
Ethiek als actieve praktijk

Organisatie van de gezondheidszorg in Vlaanderen
De federale staat
De verzorgingsstaat
De welvaartstaat
Het aanbod in de gezondheidszorg


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie:
         - Beleid maken, ondernemen
                 - De student is in staat inzicht te verwerven in de maatschappelijke relevantie van ergotherapie en in de actuele positie van ergotherapie in relatie tot totale welzijns- en gezondheidszorg, inzicht in overheidsbeleid

Werken aan de eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                 - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten

Algemene competentie:
1. De student heeft een actieve houding t.a.v. levenslang leren
2. De student heeft oog voor maatschappelijke veranderingen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst

Studiekosten
Ongeveer 2,00 euro aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst.

Studiebegeleiding
Informeel consult
Mentoraat

Onderwijsvormen
Docerend met interactie

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1 ste semester

Eén schriftelijke proef met open vragen
2 de examenzittijd is mogelijk

OP-leden
Kristof Uvijn