PSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 60.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve De Vos
Referentie GCERGO01A00001
 
Trefwoorden
s262 ontwikkelingspsychologie, b650 klinische psychologie, s263 Sociale psychologie, s286 orthopedagogiek

Doelstellingen
Het bevat de onderdelen algemene psychologie en ontwikkelingspsychologie/agogie.
De student dient kennis te verwerven over belangrijke psychologische processen, psychologische concepten en psychologische scholen. Studenten moeten ook vertrouwd gemaakt worden met de normale ontwikkeling van het kind op alle mogelijke gebieden om later deviant handelen te kunnen situeren en begrijpen.
Het opleidingsonderdeel psychologie wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 1


Leerinhoud
Algemene Psychologie
Medische psychologie
Behaviorisme en gedragstherapie
Counseling
Psychologie van de functies: waarneming, behoeften, geheugen, intelligentie,...
Systeemtheorie en gezinstherapie

Ontwikkelingspsychologie/Agogie
Beginselen van het agogisch handelen
Normale ontwikkeling van het kind doorlopen: ontwikkelingspsychologie


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
        - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                - De student is in staat om gegevens te verzamelen
                - De student is in staat om gegevens te analyseren en te interpreteren

Werken aan de eigen deskundigheid:
        - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten

Algemene competentie:
1. De student heeft denk en redeneervaardigheid, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen
2. De student heeft oog voor maatschappelijke veranderingen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek psychologie:
HEUVELMAN, A., GUTTELING, J. en DROSSAERT, S., Psychologie. 5° herziene druk, Amsterdam, Boom, 2004, 303 blz.

Handboek:
KINEBANIAN, A. en LE GRANSE, M., Grondslagen van de ergotherapie. 2° druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten)

Cursus Ontwikkelingspsychologie/Agogie te bekomen via de cursusdienst

Studiekosten
ongeveer 30 euro voor het handboek psychologie
Cursus agogie: ongeveer 5 euro aan cursusmateriaal
De cursus is gratis voor studenten ingeschreven in een modeltraject en indien de cursus aangemaakt is door de centrale cursusdienst


Studiebegeleiding
Individueel consult met de lector is steeds mogelijk
Mentoraat

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met gebruik van audio-visueel materiaal
Groepsdiscussie
Zelfstudie

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester

Algemene Psychologie
Schriftelijk examen met open vragen en multiple choice vragen (4 studiepunten)
2 de examenzittijd is mogelijk

Agogie
Schriftelijk examen met open vragen (2 studiepunten)
2 de examenzittijd is mogelijk

Studenten die op het deel (vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1ste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2de zittijd

OP-leden
Paul Philips
Lieve De Vos