TOEGEPASTE INFORMATICA EN WETENSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 30.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 30.0
Totale studietijd [D] 180.0
Studiepunten [E] 6
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Francine Gobbert
Referentie GCBLTX01A00009
 
Trefwoorden
h100 informatie-documentatie-bibliotheekwetenschappen-archiefwetenschappen, p000 exacte wetenschappen

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is vereist voor het verwerven van de beroepstitel van "Medisch laboratoriumtechnoloog" (KB 2 juni 1993).

De toegepaste informatica en wetenschappelijke documentatie is in het curriculum opgenomen omdat de aangeleerde vaardigheden in dit opleidingsonderdeel de basis vormen van nagenoeg alle andere opleidingsonderdelen. Het gaat hier om een algemene competentie die verder kan worden ontwikkeld in alle andere opleidingsonderdelen met inbegrip van stage en afstudeerproject (scriptie). Daarom wordt dit opleidingsonderdeel in het begin van de opleiding geplaatst.

De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is het verwerven van vaardigheden, zowel op het vlak van de wetenschappelijke documentatie als de toegepaste informatica, die kunnen worden aangewend in alle andere opleidingsonderdelen. Het benadrukt het belang van en stimuleert het levenslang leren bij de studenten.

Verticale coherentie:
In het opleidingsonderdeel toegepaste informatica worden de basisprincipes van Excel en Word aangeleerd. Excel en Word worden gebruikt in de verslaggeving voor de practica organische scheikunde in 1BLT en vinden hun toepassing in de verslaggeving voor verschillende practica in het tweede en derde jaar van de opleiding. Informaticatoepassingen vormen ook een onmisbare band tussen de professionele bachelor en hoogtechnologische toestellen. De implementatie van computergebruik zet de student ook aan om in de volgende jaren te werken met toestellen zoals HPLC, Q-PCR toestellen, sequencer, gelfotografietoestel enz..

In het opleidingsonderdeel wetenschappelijke documentatie wordt aangeleerd hoe men met vakliteratuur dient om te gaan en waar men deze kan terugvinden. Tevens wordt Powerpoint gebruikt voor de presentatie van de scriptie in het derde jaar van de opleiding.

Horizontale coherentie:
Er is een sterke verwevenheid tussen het opleidingsonderdeel toegepaste informatica/wetenschappelijke documentatie en alle andere opleidingsonderdelen aangezien er binnen alle opleidingsonderdelen steeds wordt uitgegaan van een wetenschappelijke basis en de pc wordt aangewend voor het maken van allerhande verslagen, zowel voor de practica als voor de andere opleidingsonderdelen.

Specifieke doelstellingen voor wetenschappelijke documentatie
Binnen de paramedische beroepsuitoefening wordt steeds uitgegaan van een wetenschappelijke basis. Dit onderdeel heeft tot doel de studenten vaardig te maken in het verkennen van verschillende wetenschappelijke bronnen voor Nederlandstalige en anderstalige vakliteratuur, zodat ze in staat zijn om artikels, boeken en websites op te zoeken, door te nemen en inzichtelijk te verwerken. De studenten leren ook een voordracht te geven met behulp van PowerPoint.

Specifieke doelstellingen voor toegepaste informatica
De studenten leren deskundig en efficiënt omgaan met de courante softwarepakketten. De studenten leren verslagen op een efficiënte manier aan te maken op pc. Hierbij streven zij naar nauwkeurigheid, volledigheid en netheid. Zij ontwikkelen de nodige kritische zin en leren zelfstandig een probleem oplossen. De studenten leren de bekomen resultaten van laboratoriumproeven verwerken met Excel.Leerinhoud

Wetenschappelijke documentatie

Tijdens de eerste contactmomenten krijgen de studenten in een inleiding toelichting en demonstratie over het verzamelen van literatuur. Dit wordt gevolgd door opdrachten betreffende enerzijds zelfstandig zoeken van zowel artikels, websites als boeken rond een zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp. Deze moeten voldoen aan vooraf vastgelegde criteria. Opdracht is de verzamelde gegevens te synthetiseren (volgens vooraf vastgelegde criteria), te beoordelen en erover te reflecteren. Deze criteria zijn dezelfde als deze die gelden voor het eindwerk dat in derde jaar opgesteld dient te worden.
Nadien moeten zij over dit werk een voordracht geven met behulp van een powerpointpresentatie en inhoudelijke vragen beantwoorden.

Toegepaste informatica
Informatica:
- inleiding tot informatica
- besturingssystemen
- utilities
- internet en digitale leeromgeving

Tekstverwerking:
- basishandelingen
- pagina-indeling
- kop- en voettekst
- paginanummering
- documenten indelen in secties
- voet- en eindnoten
- uitgebreide opmaak van documenten met vooral aandacht voor het correct gebruik van de opmaakprofielen
- inhoudsopgave genereren
- tabellen
- figuren en objecten
- gebruik van sjablonen
- afdrukbeheer

Spreadsheets:
- basishandelingen
- ontwerp van een rekenblad voor eenvoudige vraagstukken en/of het verwerken van meetresultaten
- toepassen van eenvoudige wiskundige, statistische, tijd- en database-functies met inbegrip van grafieken
- afdrukbeheer

Presentatie:
- basishandelingen
- samenstellen en opmaken van een eenvoudige presentatie ter ondersteuning van een voordracht of scriptieverdediging
- modellen
- diavoorstelling
- afdrukkenBegincompetenties
Aanbevolen: passieve kennis van Frans en Engels, basisvaardigheden computergebruik en tekstverwerking.

Eindcompetenties

Binnen het geheel van de opleiding stimuleert dit opleidingsonderdeel volgende algemene competenties:
- denk- en redeneervaardigheid
- opzoeken, verwerken en beheren van informatie
- creativiteit
- kritische reflectie en projectmatig werken
- presentatietechnieken
- kunnen rapporteren
- beschikken over het vermogen informatie, ideeën, problemen en oplossingen over te brengen aan zowel specialisten als leken.

Wetenschappelijke documentatie
Vakkennis en inzicht bezitten
Onder meer:
- kennis en inzicht in het raadplegen van bronnen; zowel boeken en tijdschriften als elektronische bronnen, inclusief de digitale leeromgeving Dokeos;
- in staat zijn relevante informatie te verwerven, te synthetiseren (volgens vooraf vastgestelde criteraia), te beoordelen en erover te reflecteren.

Toegepaste informatica
Vakkennis en inzicht bezitten
Onder meer:
- kennis en inzicht in de basistechnieken van de toegepaste informatica
- kennis en inzicht in het aanwenden van helpfiles en andere bronnen om eenvoudige problemen in de toepassingssoftware te kunnen oplossen.

Algemene competentie:
Vermogen tot communiceren van informatie, problemen en oplossingen zowel aan leken als aan specialisten
Onder meer:
- eventuele problemen bij het tot stand komen van de paper op een efficiënte manier overbrengen aan de betrokken lectoren of medestudenten, zowel mondeling als schriftelijk
- de paper op een duidelijke en professionele wijze mondeling voordragen aan de medestudenten en begeleidende lectoren
- inzicht in de wijze waarop informatie, probelen en oplossingen kunnen worden overgedragen (= communiceren)
- mondelinge voorstelling van de paper aan de medestudenten en begeleidende lectoren
- PowerPoint gebruiken ter ondersteuning van de mondelinge voorstelling van de paper
- op een creatieve maar correcte manier de verzamelde informatie rond het gekozen onderwerp verwerken tot een samenhangend geheel.

Verwerven en verwerken van informatie
Onder meer:
- informatie rond het gekozen thema opzoeken in verschillende bronnen (boeken, tijdschriften en elektronische bronnen), inclusief anderstalig materiaal en verwerken tot een samenhangend geheel
- bij het gebruik van de computer, eventuele eenvoudige problemen met de toepassingssoftware oplossen door gebruik te maken van de helpfiles of naslagwerkenLeermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Basiscursussen van de verschillende modules samengesteld door de lectoren - Elektronische Hogeschool

Slides van de introductie over de elektronische hogeschool, door de lector samengesteld, staan ter beschikking van de studenten via de digitale leeromgeving Dokeos.

- Verkenner Windows XP

Syllabus samengesteld door lector, beschikbaar via de digitale leeromgeving Dokeos

- Tekstverwerking - MS Word 2007

Oefeningenbundel door lector samengesteld, beschikbaar via de cursusdienst van Hogeschool Gent - 47 p.

Devriendt, D., Word 2007 Voor wie écht met Word wil werken - Deel 1, Oostkamp: WWW Soft, 2007, 212 p.

Slides van de verschillende modules aangemaakt door lector zijn beschikbaar via de digitale leeromgeving Dokeos

Hulpmodules gebruikte software

- Rekenblad - MS Excel 2007

Lesbestanden door lector samengesteld zijn beschikbaar via de digitale leeromgeving Dokeos

Losse oefeningen aansluitend op laboratoriumproeven, samengesteld door de vaktitularis Fysica, Scheikunde en Toegepaste informatica, worden voor de studenten gekopieerd in het departement

Van den Broeck, E., Cuypers, E., MS EXCEL 2007, de Boeck, Antwerpen, 2008, 257 p.

Slides van de verschillende onderwerpen aangemaakt door lector zijn beschikbaar via de digitale leeromgeving Dokeos

Hulpmodules gebruikte software

- Presentatiepakket - MS PowerPoint 2007

Lesbestanden door lector samengesteld zijn beschikbaar via de digitale leeromgeving Dokeos

Slides aangemaakt door lector zijn beschikbaar via de digitale leeromgeving Dokeos

Jacobsen, S., Basiscursus PowerPoint 2007, Academic Service, Sdu Uitgevers bv, Den Haag, 207, 310 p.

Hulpmodules gebruikte software

BIN-boekje:

VVKSO, Efficiënt rapporteren met behulp van de computer sjablonen voor rapporten, verslagen, eindwerken en brieven en nuttige wenken en tips, Brussel Licap 2002, 46 p.

Studiekosten
+/- € 15,00 voor de cursus
gratis bij modeltraject
€ 2 voor losse kopies

Studiebegeleiding
Studenten nemen zelf het initiatief om extra begeleiding te vragen. Feedback is altijd mogelijk

Onderwijsvormen

Toegepaste informatica
Alle procedures worden in kleine groepen van max 16 studenten aangeleerd, waarbij elke student aan een pc werkt. Dit biedt het grote voordeel dat er snel kan worden ingegrepen wanneer iemand extra aandacht vraagt zonder dat het lesgebeuren te sterk wordt verstoord of vertraagd.
De combinatie van pc-vaardige studenten met minder pc-vaardige studenten zorgt voor een vlot peer-to-peer lesgebeuren. Alle partijen ondervinden er baat bij wat het psychosociale welbevinden van de studenten ten goede komt.
Voor de demonstratiemomenten wordt gebruik gemaakt van projectie door middel van een beamer, van zowel procedures in de betreffende software als van slides in PowerPoint.
Teneinde de studenten relatief op eigen tempo, te laten werken wordt gewerkt onder de vorm van begeleid zelfstandig leren.
Voor MS Word werd een oefeningenbundel van 20 opdrachten uitgewerkt vertrekkende van een getypte nog niet opgemaakte tekst. De studenten kunnen alle opdrachten individueel en onder begeleiding uitwerken.
Deze oefeningenbundel werd in trapvorm opgebouwd zodat de uitgevoerde opdrachten van de ene oefening in de andere overvloeien. Op het einde van de lessenreeks dienen de studenten de laatste opdracht digitaal in. Deze opdracht wordt beoordeeld (= permanente evaluatie).
Voor MS Excel staan 10 lesbestanden in Excel via de digitale leeromgeving Dokeos ter beschikking van de studenten. Elk lesbestand belicht een onderwerp.
Voor MS PowerPoint staat eveneens een lesbestand via de digitale leeromgeving Dokeos ter beschikking van de studenten. Dit lesbestand bevat zowel de oefening als de nodige uitleg om de oefening (zelfstandig) te maken.

Wetenschappelijke documentatie
Uitleg over BIN-normen en praktische richtlijnen voor het schrijven van de paper gebeuren op school.
Nadien volgt een begeleid bezoek aan de eigen bibliotheek en deze van het UZ Gent.
Aan de hand van verschillende opdrachten wordt duidelijk gemaakt
        1) hoe opzoekingen naar wetenschappelijke literatuur dienen te gebeuren;
        2) wat de minimale vereisten zijn voor tabellen, grafisch materiaal en wetenschappelijk peer reviewed materiaal;

De studenten maken een opzoekingswerk over een zelfgekozen wetenschappelijk thema dat aanleunt bij hun opleiding. Hierbij gebruiken ze minstens 3 artikels waarvan minstens 1 Engelstalig. Artikels voor het maken van de paper moeten thuis verwerkt worden. Individuele begeleiding mits afspraak. Schriftelijke en eventueel mondelinge feedback over de ingediende stukken.
De studenten maken hiervan een synthese en verwerken de informatie op computer volgens vooraf bepaalde richtlijnen. Nadien presenteren ze hun paper aan hun medestudenten met behulp van PowerPoint en beantwoorden ze een aantal inhoudelijke vragen. De studenten dienen aan vooraf bepaalde en gemelde deadlines te voldoen.
Door peer assessment en self-assessment kunnen de studenten zich een duidelijk beeld vormen en een aantal eigen verbeterdoelen definiëren die verwerkt worden in het portfolio van de student.Evaluatievorm

De oefeningenbundel (zoals voorheen vermeld) wordt permanent beoordeeld in de toegepaste informatica. Verder maken de studenten een opzoekingswerk over een zelfgekozen wetenschappelijk thema dat aanleunt bij hun opleiding. Hierbij gebruiken ze minstens 3 artikels waarvan minstens 1 Engelstalig. De studenten maken hiervan een synthese en verwerken de informatie op computer volgens vooraf bepaalde richtlijnen. Het geproduceerde materiaal wordt zowel in de wetenschappelijke documentatie als de toegepaste informatica beoordeeld. Nadien presenteren ze hun paper aan hun medestudenten met behulp van PowerPoint en beantwoorden ze een aantal inhoudelijke vragen. De studenten dienen aan vooraf bepaalde en gemelde deadlines te voldoen.
Door peer assessment en self-assessment kunnen de studenten zich een duidelijk beeld vormen en een aantal eigen verbeterdoelen definiëren die verwerkt worden in het portfolio van de student.
De evaluatievormen worden vooraf verduidelijkt aan de hand van een scoretabel.

toegepaste informatica: 60 %
5 % voor de opdrachten Word, 30 % voor de paper in Word gemaakt, 5 % voor de PowerPoint presentatie paper, 20 % voor het examen Excel

wetenschappelijke documentatie: 40 %
20 % voor de paper, 20 % voor de voordracht + verdediging ervan. Respecteren van deadlines worden eveneens gequoteerd. Bij te weinig origineel werk is de quotering nul.

Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zit, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.OP-leden
Apr. Pascale Dooms
Gegr. Med. Sec. Sien Gobbert
Dr. Stefan Vermeulen