BIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Cauwenberghs
Referentie GCBLTX01A00007
 
Trefwoorden
Biologie, b100

Doelstellingen
De lessen dienen als bouwsteen voor de andere cursussen en proberen ervoor te zorgen dat studenten later als technoloog oplossingen kunnen aanbieden op een doordachte manier en met een ruime achtergrondkennis. Extra aandacht wordt gegeven aan volgende specifieke elementen: De diversiteit aan levensvormen en de celstructuren, de werking van de cel en het organisme (met inbegrip van de biotechnologie), de structuren van planten en het belang voor de mens. Het wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student nog geen grondige basiskennis heeft van andere aangeboden disciplines in het eerste jaar.
Het opleidingsonderdeel 'BiologieII', in het 2de jaar van de richting Farmaceutische en Biologische technieken, is een vervolg en gaat dieper in op oa. plant-, dier en milieukunde. In het 1ste jaar staat de mens centraal, in het 2de jaar de hele levende wereld.
Verticale coherentie: Dit opleidingsonderdeel vormt een basis voor heel wat opleidingsonderdelen in het 2de en 3de jaar waaronder Biologie II, biochemie, histologie, bacteriologie en parasitologie.
Horizontale coherentie: Het is de bedoeling dat de student vanuit de biologie verbanden legt met de organische chemie, anatomie, pathologie, histologie, …
Dit opleidingsonderdeel is vereist voor het verwerven van de beroepstitel 'Medisch laboratoriumtechnoloog' (KB 2 juni 1993).

Leerinhoud
De leerinhoud is thematisch opgebouwd. (25 A-uren)
Diversiteit van levensvormen (Biomoleculen, oorsprong van het leven, indeling van de verschillende organismen)
Biologie op celniveau (Celstructuren, intra- en extracellulair transport, celdeling, groei en differentiatie)
Celmetabolisme (Voedsel en vertering, enzymen, anabole en katabole processen, energieoverdracht)
Biotechnologie

Begincompetenties
Basiskennis chemie is nuttig, niet noodzakelijk

Eindcompetenties
Algemene competentie:
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Beroepsgerichte competentie:
Verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties.
Onder meer: Kennis en inzicht hebben in de diversiteit aan levensvormen en de celstructuren, de werking van de cel en het organisme (met inbegrip van de biotechnologie), de structuren van planten en het belang voor de mens

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus 'Biologie' , lesnota's, transparanten, presentaties en simulaties via Dokeos.
Sterk aanbevolen literatuur:
Biology; Campbell; Pearson; ISBN: 0-321-26984-5 of
Biology; Raven and Johnson; MGH, ISBN: 978-0-07-110202-5

Studiekosten
Ca. 10 Euro voor de cursustekst en afdruk transparanten.

Studiebegeleiding
Steeds mogelijk na de les of op afspraak.

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege met behulp van presentaties, bord, videofilm, computeranimatie, biologisch materiaal,...
Het didactisch concept bestaat erin dat studenten zo veel mogelijk zelfstandig leren studeren en voorbereiden in hun syllabus en met behulp van simulaties die aangeboden worden via Dokeos. Tijdens de lessen wordt er gekozen voor hoorcolleges waarbij presentaties (verkrijgbaar via Dokeos) gebruikt worden met verduidelijkende figuren. Hier kunnen lesaantekeningen gemaakt worden om de leerstof bewerkbaarder te maken. Ook worden er films, simulaties, etc... getoond om de leerstof te visualiseren.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open vragen in januari op 100% van de punten. Het examen bestaat uit 4 vragen waarbij in de eerste vraag steeds een aantal termen moeten worden verklaard. De andere 3 vragen peilen naar grotere onderdelen die moeten worden besproken. Er is mogelijkheid tot 2e zittijd.

OP-leden
ir. Peter Cauwenberghs