ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ancy Leroy
Referentie GCBLTX01A00006
 
Trefwoorden
b440-anatomie en b470-fysiologie

Doelstellingen
Anatomie en fysiologie is in het curriculum opgenomen omdat, volgens het KB van 2 juni 1993 het opleidingsonderdeel "Fysio(patho)logie" moet worden aangebracht voor het behalen van de beroepstitel "Medisch Laboratoriumtechnoloog".

Anatomie en fysiologie is opgenomen in het 1ste jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie omdat dit een noodzakelijke basis is voor opleidingsonderdelen van het 2de en 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie.

De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is het verwerven van kennis over en inzicht in de normale bouw en functie van de voor de medische laboratoriumtechnoloog relevante orgaanstelsels.

Deze kennis en inzicht over de normale anatomie en fysiologie van orgaanstelsels behoren tot de algemene competenties binnen deze opleiding.

Verticale coherentie: Voor de aanvang van dit opleidingsonderdeel worden geen specifieke begincompetenties verwacht. Dit opleidingsonderdeel is een noodzakelijke basis voor de pathologie, hematologie, medische microbiologie, histologie, virologie en parasitologie.

Horizontale coherentie: Het is de bedoeling dat de student aspecten ui de biologie (vb: bouw van de cel) zal gebruiken voor het verwerven van kennis en inzicht binnen de anatomie en fysiologie.Leerinhoud
Thematisch gerangschikt:

1. Inleiding. 2. Het skelet. 3. Het spierstelsel. 4. Het zenuwstelsel. 5. Het bloedvatenstelsel. 6. Het lymfoïde systeem. 7.Het ademhalingsstelsel. 8. Het spijsverteringsstelsel. 9. Het uitscheidingsstelsel. 10. Het endocrien stelsel. 11. De huid. 12.De zintuigen. 13. Het voortplantingsstelsel.

Begincompetenties
Gewenst: voorkennis van anatomie, fysiologie, biologie en algemene microbiologie.

Eindcompetenties
Beroepsgerichte competentie
Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties. Dit omvat het verwerven van kennis en inzicht in de normale bouw en functie van het menselijk lichaam. Deze competentie zal permanent geëvalueerd worden tijdens groepswerken en klas gesprekken en op het eindexamen in januari.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Eigen syllabus is beschikbaar via de cursusdienst van Hogent

Beeldmateriaal:
        - dia’s zijn elektronisch beschikbaar
        - Acland’s DVD Atlas of human anatomy
        - video’s: www.bioplek.org

Anatomische modellen

Aanbevolen handboeken, beschikbaar in de bibliotheek:
        - Anatomie en fysiologie van de mens, 5de ed, Kirchmann, 2003, Elsevier Gezondheidszorg, ISBN 90-352-2431-0
        - Inleiding in de anatomie/fysiologie van de mens, Grégoire, 1997, Spruyt, Van Mantgem & De Does BV, ISBN: 90-238-3691-7
        - Introduction to the human body, Tortora, 2004, John Wiley, ISBN: 0-471-22279-8
        - Anatomie & Physiology for speech, language and hearing, 3d ed., A.Seikel et al., 2005, ed: Thomson, Delmar Learning, ISBN:1-4018-2581-8
        - Sesam atlas van de anatomie: Deel 1, bewegingsapparaat, Platzek en W. Platzer, SESAM/HB uitgevers, Baarn, 2006, ISBN: 90-5574-497-2
        - Sesam atlas van de anatomie,: Deel 2, Inwendige organen, H. Fritsch & W. Kühnel, SESAM/HB uitgevers, Baarn, 2006, ISBN 90-5574-498-0
        - Sesam atlas van de fysiologie, S. Silbernagl en A. Despopoulos, SESAM/HB uitgevers, Baarn, 2005, ISBN 90-5574-463-8
        - Atlas of Human Anatomy, 4th edition, F.H.Netter, 2006
        - Speech and Hearing Science Anatomy and Physiology, 4th ed Zemlin, 1998,. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon


Studiekosten


Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen voor, tijdens, en na de lessen. Mogelijkheid vragen te stellen via E-mail, monitoraat.

Onderwijsvormen
Interactieve hoorcolleges:

Power point presentaties (beschikbaar via DOKEOS)
Bordschema’s en tekeningen zullen samen worden opgebouwd.
Studenten worden aktief betrokken bij de lessen door één na één te antwoorden op korte vragen.

Klasgesprekken:

Sommige leerinhouden zullen geïllustreerd worden aan de hand van Acland’s DVD Atlas of human anatomy. Klasgesprekken rond deze DVDs moeten duidelijk maken of de student kennis en inzicht heeft verworven uit de interactieve hoorcolleges.

Groepswerkjes:

Andere leerinhouden zullen in groepjes ingeoefend worden door gebruik te maken van anatomische modellen.

Evaluatievorm
Examenstof omvat: de met nota’s aangevulde syllabus.
Schriftelijk examen waar de ganse leerinhoud wordt doorlopen:
“juist/niet juist” vragen (15%)
invuloefeningen (15%)
aanvullen van tekeningen en maken van tekeningen (35%)
“korte antwoord” vragen (35%)

OP-leden
Dr. Apr. Ancy Leroy