WISKUNDE EN STATISTIEK
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Luc Roman
Referentie GCBLTX01A00005
 
Trefwoorden
wiskunde, statistiek, p001

Doelstellingen
Elke student in een Bachelor opleiding heeft een zekere wiskundige vorming nodig. In deze opleiding is de wiskunde geen doel op zich, maar heeft ze een ondersteunende en inzicht verruimende functie ten aanzien van de beroepsgerichte opleidingsonderdelen van de opleiding. Bovendien moet de wiskundige vorming tegemoet komen aan bepaalde attitudes en vaardigheden. (zie eindcompetenties)
Door "de wiskunde" niet te spreiden over verschillende opleidingsonderdelen maar te bundelen in één cursus worden inhoudelijke overlappingen voorkomen. In dit opleidingsonderdeel wordt de theorie tot een minimum herleid en primeert vooral de praktische kant. Hierdoor leert de student zijn kennis in nieuwe situaties toepassen. De opgenomen praktische toepassingen kunnen de studenten helpen in de "vertaling" van de werkelijkheid naar een wiskundig model.
Gelet op de mogelijkheden die programmeerbare zakrekenmachines bieden, is het voor de hand liggend om te kiezen voor een aanpak waarbij het gebruik hiervan met de leerstof verweven is.
Dit opleidingsonderdeel is vereist voor het verwerven van de beroepstitel "Medisch laboratoriumtechnoloog (KB 2 juni 1993)"

Leerinhoud
1.Wiskunde
De beste aansluiting op de heterogene vooropleiding van de studenten wordt verkregen door een gedeeltelijke overlap met de leerstof uit het secundair.Voor deze overlap is gekozen uit een serie onderwerpen waarvan bekend is dat ze onvoldoende ingeoefend zijn in de vooropleiding.
Alle items uit de leerinhoud leiden tot
- logische redeneervormen
- technieken in verband met probleemanalyse en probleemoplossing
- toepassen van kennis in nieuwe situaties

Lineair geordende leerinhoud
1. Verdieping basiskennis en basisvaardigheden
         . goniometrische getallen en functies
         . oplossen van driehoeken
         . goniometrische vergelijkingen
2. Numeriek rekenen
         . vergelijkingen en ongelijkheden
         . oplossen van stelsels
         . machten en logaritmen
3. Analyse
         . limieten en afgeleiden
         . functieonderzoek
         . basisintegralen

2.Statistiek
Hier worden de onderwerpen en de technieken behandeld die in wiskundige statistiek aan bod komen. Er wordt niet gestreefd naar een behandeling van alle bestaande onderdelen, maar naar een selectie van onderwerpen die bij een eerste grondige kennismaking met de statistiek noodzakelijk zijn.
De nadruk wordt vooral gelegd op het aanleren van diverse begrippen en methoden.

Lineair geordende leerinhoud
1. Beschrijvende statistiek
         . gegevens verwerken
         . gegevens karakteriseren
2. Verklarende statistiek
         . kansrekening
         . waarschijnlijkheidsverdelingen
         . toetsen

Begincompetenties
Algemene rekenvaardigheid met rationale en reële getallen bezitten, bewerkingen met veeltermen kunnen uitvoeren, kennis hebben van merkwaardige producten, eenvoudige vergelijkingen en ongelijkheden kunnen oplossen.

Eindcompetenties

Kerncompetenties :

WISKUNDE :
Verwerven van algemene vakbekwaamheid
Onder meer :
        -Kennis en inzicht hebben in de goniometrie, het numeriek rekenen en de wiskundige analyse
        -Kunnen een logische redenering opbouwen
        -Kunnen wiskundige problemen analyseren en oplossen
        -Kunnen de kennis toepassen in nieuwe situaties

STATISTIEK :
Verwerven van algemene vakbekwaamheid
Onder meer :
        -Kennis en inzicht hebben in de basisprincipes van de beschrijvende en de verklarende statistiek
        -De belangrijkste technieken binnen de wiskundige statistiek kunnen hanteren

Algemene competenties :
1. Creativiteit :
         - legt verrassende verbanden
         - kan andere denkwijzen (niet enkel diegene die aangeleerd zijn) vinden
2. Zelfstandigheid :
         - kan opgegeven oefeningen maken
         - vraagt indien nodig advies

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus opgesteld door de lesgever.


Studiekosten


Studiebegeleiding
Door een modulaire aanpak en het inbouwen van zelfstudiemateriaal wordt op de heterogeniteit van de instromende studenten ingespeeld. De ervaring leert eveneens dat er efficiënter en effectiever onderwijs kan gegeven worden als er van de oefeningen antwoorden en volledige uitwerkingen voorhanden zijn. Om die redenen wordt er voor de oefeningen met zelfstudiemateriaal gewerkt.

brugcursus : opfrissen van voorkennis

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, oefeningen en monitoraat.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen waarin wordt nagegaan in welke mate de eindcompetenties zijn verworven.
Wanneer een student voor een "deelbeoordeling" minstens 10 of meer op 20 behaald heeft in de eerste examenperiode, dient de student voor het desbetreffende "deel" van het opleidingsonderdeel geen examen meer af te leggen in de tweede examenperiode.
Verdeling studiepunten : wiskunde 5 ; statistiek 3

OP-leden
Lic. Luc Roman