FYSICA
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 240.0
Studiepunten [E] 8
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cosyn
Referentie GCBLTX01A00004
 
Trefwoorden
p002-fysica, p190-thermodynamica, p200-optica, p220 kernfysica

Doelstellingen
De studenten verwerven in dit opleidingsonderdeel kennis en inzicht in de materie. Ze leren eveneens te werken met formules en grafieken

.

In het deel Fysica komen de onderdelen, waartussen er geen lineaire coherentie is, volgens toenemende moeilijkheidsgraad aan bod. Dit zijn de onderdelen: hydrostatica – gassen – warmteleer – geometrische optica – kinematica – dynamica - kernverschijnselen.
Tussen de onderdelen harmonische trillingen – golven – licht is er een lineaire opbouw en dusdanig komt deze leerstof sequentieel aan bod.
Tijdens de oefeningen wordt de geziene leerstof van het onderdeel fysica ingeoefend en verduidelijkt door middel van het leren oplossen van theoretische oefeningen.
Tijdens de practica worden proeven uitgevoerd ter verduidelijking van de thema’s grootheden - hydrostatica – calorimetrie – optica. Deze practica hebben als doel inzicht te creëren in de leerstof en deze toe te passen. In de practica wordt eveneens aangeleerd hoe te rapporteren. De data bekomen tijdens de practica dragen bij het opleidingsonderdeel toegepaste informatica.
Tijdens de practica is wordt een communicatiesessie voorzien met als onderwerp leren werken in team.
In het onderdeel elektriciteit en elektronica komen de basisprincipes van elektriciteit en elektronica aan bod.

Dit opleidingsonderdeel wordt in het curriculum van het eerste jaar opgenomen omdat de kennis en het inzicht die in dit opleidingsonderdeel verworven worden bruikbaar zijn voor het aanleren van vaardigheden in het verdere verloop. Het biedt ondersteuning voor de vakken instrumentele chemie en geïntegreerd project (MLT), farmaceutische instrumentele analyse en geïntegreerd project (FBT), in vivo technieken en radioprotectie.

Dit opleidingsonderdeel is vereist voor het verwerven van de beroepstitel ‘medisch laboratoriumtechnoloog (KB 2 juni 1993)”.


Leerinhoud
Fysica theorie (35u)
Deel 1: hydrostatica
Deel 2: gassen
Deel 3: warmteleer
Deel 4: geometrische optica
Deel 5: kinematica
Deel 6: dynamica
Deel 7: harmonische trillingen
Deel 8: golven
Deel 9: licht
Deel 10: kernverschijnselen

Fysica oefeningen (20u)
Vraagstukken over bovenstaande delen

Fysica practica (20u)
Labo 1: meten van grootheden
Labo 2: hydrostatica + onderzoeksopdrachten
Labo 3: calorimetrie + onderzoeksopdrachten
Labo 4: optica
Labo 5: microscopie (lichtmicroscopie, fluorescentiemicroscopie, confocale microscopie en bifoton microscopie) in de praktijk
Opleiding communicatie - leren werken in team

Elektriciteit en elektronica (15u)
Deel 1: gelijkstroomtheorie: elektrische spanning en stroom, elektrische weerstand, elektrische arbeid en vermogen, meten van spanning, stroom en weerstand, de condensator, magnetisme en elektromagnetisme, de spoel.
Deel 2: wisselstroomtheorie: grafische voorstelling van gelijk- en wisselstroom, enkele veel gebruikte benamingen in wisselstroom, vergelijking eigenschappen gelijk- en wisselstroom, faseverschuiving, keten met zuivere ohmse weerstand, met spoel en met condensator, vermogen bij wisselstroom.
Deel 3: elektronica: halfgeleiders en diode, sensoren, optische communicatietechnieken, A/D en D/A omzetter, datatransmissie.


Begincompetenties
Aanbevolen competenties:
-kunnen werken met vectoren
-vertrouwd zijn met het deeltjesmodel van de materie
-de relatie kennen tussen massa, kracht, energie, arbeid, vermogen


Eindcompetenties
Algemene competenties:
-Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken
-Creativiteit: kan de uit te voeren opdrachten op een eigen manier benaderen en de bekomen resultaten vanuit verschillende invalshoeken bekijken
-vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen: een bondig rapport over de uitgevoerde proeven kunnen opmaken

Beroepsgerichte competenties
Fysica
-Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepspecifieke competenties
Onder meer
        -kunnen werken met formules en grafieken
        -kennis en inzicht hebben in de beginselen van de fysica en deze ook kunnen toepassen

Elektriciteit en elektronica
- Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepspecifieke competenties
Onder meer
        -inzicht en kennis hebben van de basisprincipes van elektriciteit en elektronica

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
-syllabus fysica (cursusdienst Hogent) –Muylaert Griet
-syllabus elektriciteit en elektronica (verkrijgbaar bij lector) – Verplaetse Caroline
-syllabus practicum (beschikbaar op Dokeos) – Cabooter Liesbet
-Oefeningen tijdens oefenzittingen – Roman Luc


Studiekosten
-labojas: ongeveer 35 euro

Studiebegeleiding
Fysica
Voor een optimale begeleiding is er in het tweede semester wekelijks monitoraat voorzien. De studenten kunnen dan individueel of in kleine groepjes extra uitleg krijgen over de theorie of de oefeningen.
In geval van kleine problemen kunnen de studenten steeds extra uitleg in of na de les krijgen.
Begeleid zelfstandig leren: zelfevaluatie onder vorm van meerkeuzevragen over vectoren en scalaire waarden en grafieken van eerste en tweede graadsvergelijkingen.

Elektriciteit en elektronica:
Begeleid zelfstand leren: de studenten kunnen examenvragen raadplegen via het elektronisch leerplatform dokeos als hulpmiddel bij het verwerken en uitdiepen van de leerstof. Gelijktijdig zijn er tijdstippen waarop de lector ter beschikking staat en bijsturing geeft.


Onderwijsvormen
Fysica
-hoorcollege
-leergesprekken
-begeleid zelfstandig leren
-oefenzittingen
-practica

Elektriciteit en elektronica
-hoorcollege
-begeleid zelfstandig leren


Evaluatievorm
Fysica:
Theorie (60%): schriftelijk o.v.v. open vragen, meerkeuze vragen en inzichtvragen (2°zittijd mogelijk)
De studenten die op het deel fysica theorie van het opleidingsonderdeel fysica minstens 10/20 behalen in 1°zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2°zittijd.
Oefeningen (10%): schriftelijk examen. (2°zittijd mogelijk)
De studenten die op het deel fysica oefeningen van het opleidingsonderdeel fysica minstens 10/20 behalen in 1°zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2°zittijd.
Practica (10%): permanente evaluatie o.v.v. beoordeling van verslagen op inhoud en vorm (geen 2° zittijd mogelijk)

Elektronica en elektriciteit (20%):
Schriftelijk o.v.v. open vragen, meerkeuze vragen en inzichtvragen
De studenten die op het deel elektriciteit en elektronica van het opleidingsonderdeel fysica minstens 10/20 behalen in 1°zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de 2°zittijd.

Doer Art. 8.2 kan toegepast worden

OP-leden
Ir. Caroline Verplaetse (elektriciteit en elektronica)
Lic. Luc Roman (oefeningen fysica)
Lic. Liesbet Cabooter (practica fysica)
Dr. Apr. Liesbet Cosyn (theorie fysica)