ANALYTISCHE CHEMIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 50.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Filip Dumont
Referentie GCBLTX01A00002
 
Trefwoorden
* p300 - Analytische chemie,

Doelstellingen
* Het opleidingsonderdeel ‘Analytische chemie’ moet worden aangebracht voor het behalen van de beroepstitel ‘Medisch laboratoriumtechnoloog’ (KB 2 juni 1993).
* Het opleidingsonderdeel ‘Analytische chemie’ heeft als doelstelling de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten en theoretische achtergrond van de klassieke analytische technieken, titrimetrie en gravimetrie. Tijdens de oefeningen worden deze essentiële analysemethoden aangeleerd en leren de studenten nauwkeurig werken.
* Verticale coherentie: de aangebrachte kennis en vaardigheden zal de student nodig hebben in het opleidingsonderdeel ‘Farmaceutische instrumentele analyse en geïntegreerd project’ (B2F), ‘Instrumentele Analyse en geïntegreerd project’ (B2M) en in alle opleidingsonderdelen waarbij de student analytisch, juist en precies moeten kunnen denken en handelen.

Leerinhoud
* Theorie (A-uren): de leerstof is zowel lineair als thematisch opgebouwd; soms worden de volgende leerstofonderdelen onderbouwd door de voorafgaande, soms is het opbouwend effect minder sterk.
        o Inleiding: omschrijving, indeling, uitdrukken van analyseresultaten
        o Basisprincipes van titrimetrie
        o pH berekeningen van zuren, basen, zouten en buffers
        o Zuur-base titrimetrie
        o Elektrochemisch evenwicht
        o Redox titrimetrie
        o Oplosbaarheid
        o Neerslagtitrimetrie

* Practicum (B-uren):
        o Algemeen: reinigen van (analytisch) glaswerk, gebruik van volumetrische meetinstrumenten, nauwkeurig afwegen, bereiden van analyseoplossingen
        o Titrimetrische bepalingen: zuur-base- en redoxtitraties
        o Gravimetrische bepalingen

* Monitoraat (C-uren): de studenten kunnen tijdens het monitoraat bij de betrokken lector terecht voor bijkomende uitleg over de theoretische lessen en het practicum en hebben eveneens de mogelijkheid oefeningen en/of vraagstukken op te lossen.

Begincompetenties
* Voorkennis van de algemene en anorganische chemie.

Eindcompetenties
* Algemene competenties
        o Denk- en redeneervaardigheid.
                Kan op methodische wijze over een probleem/situatie redeneren.
                Kan een probleem correct uitwerken.
                Kan verdunnings-, concentratie,- en oplosbaarheidsproblemen oplossen.
                Weet het correcte labomateriaal daartoe te kiezen.

* Specifieke competenties
        o Verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP.
                Heeft kennis en inzicht in de materie.
                Kan correct werken in een labo: kan laboproeven opzetten, gebruikt het correct glasmateriaal, kan materiaal reinigen, kan de benodigde grondstoffen berekenen, meten en wegen; kan op juiste wijze specimen verzamelen; kan stalen correct labelen; kan producten correct stockeren en bewaren; heeft zorg voor materiaal; heeft oog voor de goede organisatie in het labo; kan rapporteren; kan afwijkende resultaten herkennen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
* Theorie:
        o cursustekst (kan via de cursusdienst gratis worden aangeschaft) en lesnota’s.
        o Skoog, D.A; West, D.M; Holler, F.J. Fundamentals of Analytical chemistry. (Saunder College Publishing, 1991) – ISBN 0-03-075397-X
* Practicum:
        o cursustekst (kan via de cursusdienst gratis worden aangeschaft).

Studiekosten
* Gratis.

Studiebegeleiding
* De studenten kunnen steeds bij de betrokken lector terecht, individueel of in groep, na de les of op afspraak voor bijkomende uitleg en/of oefeningen.

Onderwijsvormen
* Theorie: hoorcollege met behulp van het bord.
* Practicum: titrimetrische en gravimetrische bepalingen. De studenten voeren alle proeven uit in een team van 2 studenten binnen een groep van maximum 20 studenten.

Evaluatievorm
* Theorie (75 %): de theoretische kennis wordt geëvalueerd op een individueel schriftelijk examen d.m.v. theorievragen, toegepaste theorievragen en vraagstukken i.v.m. zuur-base-, redox- en neerslagtitrimetrie.
* Practicum (25 %): permanente evaluatie: werk tijdens practica, practicaverslagen en praktisch examen; schriftelijke en mondelinge toetsen. Geen mogelijkheid tot 2e zittijd.

OP-leden
Filip Dumont
Pascale Dooms