ALGEMENE EN ANORGANISCHE CHEMIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 210.0
Studiepunten [E] 8
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Griet Muylaert
Referentie GCBLTX01A00001
 
Trefwoorden
p003-chemie, p360-anorganische chemie,

Doelstellingen
De studenten maken in dit opleidingsonderdeel kennis met verschillende abstracte modellen, waardoor ze geconfronteerd worden met het gegeven dat wetenschap een dynamisch gegeven is. Nadat ze enig inzicht hebben verworven in de bouw van atomen en moleculen, worden de belangrijkste anorganische verbindingsklassen (zuren, basen, oxiden en zouten) besproken. Vervolgens wordt met behulp van stoichiometrische berekeningen de link gelegd tussen het moleculair en het macroscopisch niveau. Tot slot worden aflopende en evenwichtsreacties zowel kwalitatief als kwantitatief gesproken.

Dit opleidingsonderdeel is vereist voor het verwerven van de beroepstitel "medisch laboratoriumtechnoloog (KB 2 juni 1993)"

Verticale samenhang: Het vak algemene en anorganische chemie is in curriculum opgenomen omdat het ondersteuning biedt voor de vakken organische chemie en analytische chemie.

Leerinhoud
theorie (40 A-uren)
De leerstof is lineair geordend: er wordt verder gebouwd op de reeds geziene leerstof.
1. structuurmodel van de materie
2. atoombouw
3. chemische binding
4. verbindingsklassen
5. relatie fysische eigenschappen en intra- en intermoleculaire krachten
6. chemische reactie
7. stoichiometrische berekeningen
8. energetische aspecten en afloop van een chemische reactie
9. kinetische aspecten en mechanisme van een chemische reactie
10. chemisch evenwicht

practicum (40 B-uren)
1. kennismaking met het terrein
2. leren werken met glaswerk
3. scheidingstechnieken
4. bereiden van zuurstofgas
5. bepaling van de verhoudingsformule van magnesiumoxide en het hydratatiegetal van calciumsulfaat
6. chemische reactie + test 1 (oefening 1 - 5)
7. maken van oplossingen en verdunningen
8. reactiesnelheid
9. het chemisch evenwicht + competentieproef
10. eigen proef + test 2 (oefening 6 - 9)
De studenten voeren alle proeven uit in een team van twee studenten binnen een groep van maximum 20 studenten. Aansluitend op elk practicum worden theoretische oefeningen aangeboden. Op deze manier wordt de optimale kans gebonden tot het verwerven en toepassen van kennis en inzicht, het aanleren van praktische vaardigheden en het teamgericht en veilig en milieubewust werken.

projectwerk (10 C-uren)
Binnen dit opleidingsonderdeel voeren de studenten twee projecten uit:
- Ze nemen contact op met een laborant die ze vervolgens interviewen
- Ze maken een korte studie over een zelf gekozen eenvoudig uit te voeren experiment.

Begincompetenties
Basiskennis van chemie is nuttig.


Eindcompetenties
algemene competenties
- denk- en redeneervaardigheid
- vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen: kunnen een verslag maken van een door hen uitgevoerd eenvoudig chemisch experiment
- teamgericht kunnen werken: kunnen samen met anderen naar een gezamelijk resultaat toe werken
beroepsgerichte competenties
- verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP
ondermeer:
- kennis en inzicht hebben in de bouw van atomen en moleculen van de belangrijkste anorganische verbindingsklassen
- kunnen stoichiometrische berekenigen uitvoeren
- inzicht hebben in aflopende en evenwichtsreacties
- kunnen een korte studie maken over een eenvoudig chemisch experiment

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- syllabus (cursusdienst Hogent) - Muylaert Griet
- practicumhandleiding (cursusdienst Hogent) - Liesbet Cabooter
- Nano: keerboek 1,2 en 3de graad, werkboek 1,2,3 (5de en 6de jaar) (bibliotheek departement Gezondheidszorg Vesalius)
- CR-rom elementaire chemie (bibliotheek departement Gezondheidszorg Vesalius)
- CR-rom chemie interactief 2.0 (bibliotheek departement Gezondheidszorg Vesalius)
- CR-rom chemielexon (bibliotheek departement Gezondheidszorg Vesalius)
- internet: websites vermeld onder "links" op dokeos

Studiekosten
labojas: ongeveer 45 euro
spatel: 3 euro
peer: ongeveer 6 euro
veiligheidsbril: 9 euro


Studiebegeleiding
Voor een optimale begeleiding wordt er tijdens de eerste les van het academiejaar een voorkennistest afgenomen. Studenten die de gewenste quotatie niet halen, worden gestimuleerd om naar het monitoraat te gaan.
Dergelijke test worden in de loop van het jaar nog een drietal keer herhaald; telkens het noodzakelijk is dat de studenten een bepaalde leestofinhoud beheersten om het volgende deel te tunnen begrijpen.

Tijdens het monitoraat wordt de theoretische achtergrond herhaald en/of worden er extra oefeningen gemaakt om zo inzicht in de leerstof te stimuleren. De studenten kunnen er ook indivudueel met hun vragen terecht.

Voor kleine problemen kunnen de studenten steeds extra uitleg in of na de les krijgen.

Onderwijsvormen
- hoorcolleges: om op gestructureerde wijze complexe leerstof over te brengen
- leergesprek: om inzicht in de leerstof te krijgen, om te leren verbanden te leggen
- oefeningen: om inzicht in de leerstof te krijgen
- practica: in kleine groepen, met nadruk op de individuele begeleiding voor het aanleren van vaardigheden en attitudes, verwerven van inzicht en maken van oefeningen
- gebruik van ICT bij deze werkvormen: om, voor studenten met verschillende academische achtergrond, optimale omstandigheden te scheppen voor de verwerking van de leerstof

Evaluatievorm
theorie (75 ÷): schriftelijk examen
onder vorm van:        - oefeningen waarbij verschillende leerstofonderdelen geïntegreerd worden
                                - meerkeuzevragen
over de inhoud van de cursus en de collegenota's.
mogelijkheid tot tweede zittijd

oefeningen (25 ÷): permanente evaluatie
beoordeling op basis van toetsen, verslagen, attitude en vaardigheden
De toetsen in het practicum zijn verplicht; bij afwezigheid dient de student een afspraak te maken met de betrokken lector om ze in te halen! Indien dit niet gebeurt, wordt de test ingehaald tijdens het schriftelijk examen.
Er is geen mogelijkheid tot tweede zittijd. De resultaten voor permanente evaluatie worden overgedragen naar de tweede zittijd.


OP-leden
Dr. Apr. Liesbet Cosyn
Lic. Apr. Griet Muylaert