MOLECULAIRE BIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis An Willems
Referentie GCBLTM03K00003
 
Trefwoorden
b110-bioinformatica, b002-biofysica, t490-biotechnologie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is in het curriculum opgenomen omdat volgens het KB van 2 juni 1993 een medisch laboratoriumtechnoloog belast moet kunnen worden met het uitvoeren van genetisch onderzoek op in vitro stalen van menselijke oorsprong. Het opleidingsonderdeel moleculaire biologie is opgenomen in de opleiding omdat voor de ondersteuning of keuze van behandelingen vaak gebruik gemaakt wordt van laboratoriumtechnische handelingen die steunen op moleculaire biologische technieken. Het voordeel van deze moleculair biologische technieken is dat snel meerdere onderzoeken kunnen gebeuren die anders moeilijk te evalueren zijn. Met verschillende moleculair biologische technieken kunnen biologische besmettingen getypeerd worden. Als voorbeeld kunnen we toxoplasmose aanhalen. Toxoplasmosebesmettingen werden vroeger onderzocht met celkweken en langdurig proefdieronderzoek dat niet altijd uitsluitsel gaf omtrent een besmetting. Met moleculair biologische technieken kunnen dergelijke analyses op een snelle en efficiënte manier uitsluitsel geven. Anderzijds kan aan de hand van een mutatieonderzoek een behandelingskeuze gemaakt worden. Laboratorium technische onderzoeken naar residuele ziekte, het aanslaan van een beenmergtransplantatie, de typering van darmkanker, e.a. worden tegenwoordig naast de klinische testen steeds vaker met moleculair biologische technieken ondersteund. Het vak komt aan bod als een keuzevak omdat niet in alle laboratoria gebruik gemaakt wordt van dergelijke technieken. Het vak steunt op de kennis opgedaan in de biochemie en biotechnologie. Kennis van de bacteriologie en de medische bacteriologie is essentieel gezien bacteriën enerzijds als als te onderzoeken pathogeen aan bod kunnen komen of als hulpmiddel voor het opgroeien van onder andere plasmiden. Verschillende topics uit het vak biotechnologie en geïntegreerd project worden op thematische wijze praktisch verduidelijkt. Gezien het vak op een uitgebreide voorkennis steunt, komt dit opleidingsonderdeel dus laat in de opleiding aan bod.

Met dit vak wordt gepoogd om de opleiding verder te actualiseren door de aanbreng van de algemene concepten en toepassing van moleculair biologische technieken.

Het opleidingsonderdeel steunt op de volgende competenties die reeds in de opleiding aan bod kwamen: microbiologische technieken kunnen toepassen, aseptisch overenten, microscopisch onderzoek uitvoeren, onderzoek kunnen uitvoeren op stalen van menselijke oorsprong.

Het opleidingsonderdeel stimuleert de ontwikkeling van competenties die vroeger in de opleiding aan bod kwamen: teamwork, correct en nauwkeurig werken, kunnen correct en kritisch rapporteren, projectmatig werken, courante microbiologische technieken kunnen toepassen. Het opleidingsonderdeel toetst binnen het geheel van de opleiding de competenties: kennis en inzicht, moleculair biologisch werk.

Vertikale coherentie:
Het opleidingsonderdeel belicht de moleculair biologische technieken en steunt op de kennis opgedaan in de chemie, organische chemie, biochemie en biotechnologie, bacteriologie, medische bacteriologie en biotechnologie en geïntegreerd project. Het opleidingsonderdeel vormt een gedegen voorbereiding voor de moleculair biologische technieken die in verschillende labs worden uitgevoerd.

Horizontale coherentie:
Er wordt verwacht dat de student verbanden kan leggen tussen het opleidingsonderdeel moleculaire biologie en de laboratoriumverrichtingen die kunnen voortvloeien uit opleidingsonderdelen zoals microbiologie, immunologie, hematologie, e.a.

Leerinhoud
De practica zijn thematisch opgebouwd rond veel voorkomende moleculair biologische technologieën en raken enkele praktijkvoorbeelden aan. De practica sluiten nauw aan bij het opleidingsonderdeel biotechnologie en geïntegreerd project. Verschillende practica worden door de student zelf uitgewerkt aan de hand van duidelijk gedefinieerde doelstellingen en worden bijgestuurd waar nodig. Voor de uitwerking van deze thema’s wordt gesteund op de huidige vakliteratuur.

Volgende thema’s komen aan bod:
• Bioinformatica (8)
• Kiemen (bacteriën, virussen) kunnen identificeren met moleculair biologische technieken (4)
• celcultuur
• hemochromatose mutatiedetectie: PCR, restrictiedigesten en agarosegelelektroforese (8)
• FISH (8)
• Minimale risiduele ziekte (4)
• sequeneren van DNA (4)
• Q-PCR (PWO gerelateerd) (8)
• LCR

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen ‘biochemie’, ‘immunologie’, ‘medische bacteriologie’ (B2M), ‘organische scheidingstechnieken’ en ‘instrumentele chemie en geïntegreerd project’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.


Eindcompetenties
Specifieke competenties
verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP (11)
uitvoeren van moleculair-biologisch werk (12)
Algemene competenties
vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen (6)


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
eigen cursus

Studiekosten
Syllabus en begeleidende materialen 50 €

Studiebegeleiding
Steeds mogelijk op aanvraag

Onderwijsvormen
Dit opleidingsonderdeel omvat voornamelijk praktische oefeningen die ingeleid worden door interactieve hoorcolleges met behulp van dia presentaties. Daarnaast worden de sessies bioinformatica gegeven in de computerklas waarbij de studenten 'hands on' kennismaken met verschillende databases en relevante software.


Evaluatievorm
permanente evaluatie 70% (beoordeling op basis van mondelinge toetsen, verslagen, attitude en vaardigheden)
Voor de permanente evaluatie is geen tweede zittijd mogelijk
Schriftelijk examen 30%
Voor het schriftelijk examen is wel tweede zittijd mogelijk


OP-leden
Dr. A. Willems
Dr. S. Vermeulen