ONDERZOEKSSTAGE + VERSLAGGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 460.0
Totale studietijd [D] 600.0
Studiepunten [E] 20
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Mia Waermoes
Referentie GCBLTM03A00010
 
Trefwoorden
Stage

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is in het curriculum opgenomen omdat volgens het KB van 2 juni 1993 een student in de afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie stages moet uitvoeren in laboratoria van klinische chemie, hematologie en microbiologie.
Het wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student een grondige basiskennis en -vorming bezit van alle opleidingsonderdelen die met labonderzoek te maken hebben.
De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is de aangeleerde laboratoriumtechnieken toepassen in een reële situatie van de toekomstige werkomgeving. De studenten kunnen op die manier praktijkervaring opdoen in verschillende laboratoria, namelijk hematologie, bacteriologie en klinische chemie. Facultatief (op aanvraag) kunnen ook andere stageplaatsen aangesproken worden om voor te bereiden op routinewerk in dergelijke laboratoria. Op die manier kunnen de studenten leren omgaan met gesofisticeerde apparatuur die niet beschikbaar zijn op school. Belangrijk hierbij is dat de studenten leren omgaan met de kwaliteitssystemen die in de labs ter plaatse gebruikt worden.
Bedoeling van dit opleidingsonderdeel is eveneens dat de student verslag uitbrengt van de aangeleerde technieken. Dit gebeurt in de technische verslagen voor de verschillende stageperiodes in de verschillende laboratoria. Elke stageplaats heeft zijn eigen specifieke aandachtspunten. Deze zijn terug te vinden in het stage -evaluatieformulier. Documenten met betrekking tot de stage kunnen geraadpleegd worden via dokeos, onder map evalven, map stage.

Leerinhoud
1.Er wordt stage voorzien in drie domeinen in verschillende laboratoria waaronder klinische chemie, hematologie en microbiologie. Facultatief kan een vierde stageplaats, op aanvraag van de student en volgens de beschikbare mogelijkheden, voorzien worden. De stage kan in het binnen- of buitenland gebeuren. Een stagecoördinator van de Hogeschool organiseert de stageplanning. Op de stageplaats begeleidt een mentor de student. De mentor bepaalt de inhoud van de stage. De student wordt ook van school uit begeleid door een stagebegeleider die gekozen wordt in functie van het eindwerk gekoppeld aan de hoofdstageplaats. Van de studenten wordt verwacht dat ze op regelmatige basis feed-back geven aan de stagebegeleider over de stage. De stagebegeleider stuurt, waar nodig, de student bij.
2. Er wordt een buitenlandse studiereis voorzien waarbij de studenten laboratoria bezoeken van universiteiten, ziekenhuizen, instituten of bedrijven.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. ‘Onderzoeksstage + verslaggeving’ moet na of samen met de opleidingsonderdelen van het eerste semester van het derde modeltraject opgenomen worden. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Specifieke competenties
1. het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties
Onder meer:
- Kunnen toepassen van verschillende laboratoriumtechnieken in verschillende laboratoria, namelijk hematologie, bacteriologie en klinische chemie
- Kunnen functioneren in een onderzoekslabo evenals het kunnen uitvoeren van routinetesten
- kunnen werken met gesofisticeerde apparatuur
- Kunnen omgaan met de kwaliteitssystemen die in de labs ter plaatse gebruikt worden.

2. Uitvoeren van onderzoekswerk in verschillende laboratoria, namelijk hematologie, bacteriologie en klinische chemie

Algemene competenties:
1. Het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Onder meer:
- de student kan zelfstandig werk verrichten op de stageplaats
- de student gaat zelf op zoek naar oplossingen indien onderzoeken niet verlopen zoals gepland

2. Teamgericht kunnen werken
Onder meer :
- Actief luisteren naar anderen
- Actieve aanwezigheid op de teambijeenkomsten
- De gemaakte afspraken respecteren
- Besteden van aandacht aan de opmerkingen die andere teamleden aanbrengen
- Spontaan problemen kunnen bespreken met anderen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- Het documentatiemateriaal op de stageplaats en in de bibliotheken van de Hogeschool en de Associatie Universiteit Gent staan ter beschikking van de studenten.
- Verder kunnen de studenten gebruik maken van het zelfstudiecentrum en de bib voor het surfen op internet.
- Belangrijke mededelingen, interessante websites, verslagen van vergaderingen…kunnen via Dokeos geraadpleegd worden

Studiekosten
1. Kosten voor de stage betreffen : labschorten, kopies van relevante artikels, papier voor het technisch verslag, verplaatsingskosten naar de stage
2. Kosten van de buitenlandse studiereis zijn afhankelijk van de bestemming maar bedragen gemiddeld € 200 .

Studiebegeleiding
Een stagecoördinator van de Hogeschool organiseert de stageplanning. Op de stageplaats begeleidt een mentor de student. De mentor bepaalt de inhoud van de stage. De student wordt ook van school uit begeleid door een stagebegeleider die gekozen wordt in functie van het eindwerk gekoppeld aan de hoofdstageplaats. Van de student wordt verwacht dat hij over het stageverloop regelmatig feed-back geeft aan de stagebegeleider. De stagebegeleider stuurt de student bij.

Onderwijsvormen
Didactische opleiding vanuit een werksituatie.
Projectmatig werken
Begeleide zelfstudie


Evaluatievorm
De score voor de stage wordt berekend enerzijds op basis van de beoordeling van de competenties van de student aan de hand van het stagebeoordelingsformulier (formulier terug te vinden op dokeos, onder map evalven, map stage) en anderzijds op basis van de beoordeling van de verslaggeving.

Beoordeling van de competenties (85%)

Evaluatie van de competenties van de student gebeurt enerzijds door tussentijdse evaluaties en anderzijds door middel van een eindevaluatie. Hiertoe vult de mentor een evaluatieformulier in. Dit wordt besproken met de stagebegeleider van het departement, die samen met de mentor de algemene beoordeling omzet in cijfers.
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het naleven van de stage-overeenkomst (formulier terug te vinden op dokeos, onder map evalven, map stage).

Beoordeling van de verslaggeving via de technisch verslagen (15 %)

De schriftelijke weerslag van het onderzoek dat uitgevoerd wordt tijdens de stage gebeurt onder de vorm van een artikel en scriptie en wordt beoordeeld in het opleidingsonderdeel scriptie (zie opleidingsonderdeel scriptie).
De studenten krijgen binnen dit opleidingsonderdeel van stage een score toegekend op basis van hun technische verslagen. Deze verslagen bevatten een uiteenzetting van technieken die zij gevolgd of uigevoerd hebben en niet passen binnen de thesis. Mogelijk kan hier ook een verdiepende uitleg gegeven worden over technieken die kort besproken worden in de thesis.
Bij laattijdig indienen worden punten afgetrokken.
Deze punten worden door de stagebegeleider toegekend na overleg met en advies van de stagementor en naaste medewerkers.

OP-leden
De betrokken lectoren van de BLT opleiding