HEMATOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cabooter
Referentie GCBLTM03A00004
 
Trefwoorden
Hematologie b 490

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is in het curriculum opgenomen omdat volgens het KB van 2 juni 1993 de toekomstige medische laboratoriumtechnoloog belast moet kunnen worden met het hematologisch onderzoek van bloedstalen van menselijke oorsprong.
Het wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student de competenties verworven heeft van het opleidingsonderdeel hematologie van het tweede jaar MLT.
Het doel van dit opleidingsonderdeel in het derde jaar, is het uitbreiden van de kennis van de hematologie betreffende de pathologie van de bloedcellen en de stolling.

Verticale samenhang:
Dit opleidingsonderdeel steunt rechtstreeks op het opleidingsonderdeel hematologie (2 MLT)
Dit opleidingsonderdeel vormt op zijn beurt de basis voor de stage hematologie (3 MLT)

Horizontale samenhang:
Het is de bedoeling dat de student vanuit de histologie, de immunologie, de anatomie en fysiologie verbanden legt met de hematologie en vanuit de hematologie de connectie legt met de immunologie, de biochemie en de pathologie.

Leerinhoud
• Hemostase:
- Primaire hemostase
- Secundaire hemostase
- Laboratoriumonderzoek stolling
- Fibrinolyse
-Laboratoriumonderzoek fibrinolyse
-Pathologie (bloedingsneiging-trombose)

• Pathologie van de bloedcellen
- Pathologie van de rode bloedcellen
- Pathologie van de witte bloedcellen


Begincompetenties
Vereist: voorkennis van het opleidingsonderdeel hematologie 2 MLT. Voor dit opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Gewenste voorkennis immunologie.

Eindcompetenties
Specifieke competenties
1.het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties
Onder meer:
- Kennis en inzicht hebben in de hemostase
- Kennis en inzicht hebben in de pathologie van de bloedcellen
2.Kunnen uitvoeren van hematologisch laboratoriumonderzoek

Algemene competenties
- Vermogen tot verwerven en verwerken van informatie
- Bewustwording van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het onderzoek van pathologische preparaten van menselijke oorsprong.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek:Hematologie, Hoffmann J.J.M.L., Syntax Media – Arnhem 2006, ISBN 9077423257
Lesnota’s
Powerpoint presentaties


Studiekosten
Handboek:Hematologie, Hoffmann J.J.M.L.: 55 euro

Studiebegeleiding
na afspraak

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege met gebruik van Power Point.
Extra informatie en beeldmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het leerplatform Dokeos.

Evaluatievorm
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.
Tweede zittijd mogelijk

OP-leden
Lic. L. Cabooter