INSTRUMENTELE CHEMIE EN GE¤NTEGREERD PROJECT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 250.0
Studiepunten [E] 10
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anouk Waeytens
Referentie GCBLTM02A00003
 
Trefwoorden
instrumentele chemie, automatisering medisch labo

Doelstellingen
Het gedeelte 'instrumentele analytische chemie' heeft als doelstelling de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten en theoretische achtergronden van de voornaamste instrumentele technieken in medische laboratoria. Tijdens de oefenzittingen worden essentiële instrumentele analysemethodes aangeleerd. In het gedeelte 'automatisering in het medisch laboratorium' wordt aangeleerd hoe studenten uit de grote verscheidenheid aan toestellen in het labo een logische indeling kunnen maken op basis van gebruik, werkingsprincipe, voordelen en nadelen.
Het wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student een grondige basiskennis heeft van de analytische chemie en fysica.
Verticale coherentie: Dit opleidingsonderdeel vormt een basis voor de klinische chemie.
Horizontale coherentie: Het is de bedoeling dat de student vanuit de instrumentele analyse verbanden legt met de klinische chemie en de hematologie.
Dit opleidingsonderdeel is vereist voor het verwerven van de beroepstitel 'Medisch laboratoriumtechnoloog' (KB 2 juni 1993).

Leerinhoud
De leerstof is thematisch opgebouwd
Instrumentele analytische chemie (25 uren hoorcollege)
Spectrochemische analysemethodes (UV-VIS spectrofotometrie, fluorescentiespectrometrie, nefelometrie, turbidimetrie, atoom absorptie spectrofotometrie).
Electrochemische analysemethodes (Conductometrie, potentiometrie (ISE), amperometrie, voltammetrie en biosensors).
Automatisering in het medisch laboratorium (15 uren hoorcollege)
Basisbegrippen. Automatisering van het klinisch-chemisch labo, het hematologisch labo, het bacteriologisch labo, en automatisering van immunoassays.
Oefeningenzittingen (40 uren werkcollege)
Bezoeken aan medische labo's van ziekenhuizen (UZ-Gent, Jan Palfijn Ziekenhuis,...) om de geautomatiseerde toestellen te leren kennen. Leren werken met conductometer, pH-meter, ISE-electroden, UV-VIS, ... Demonteren van voorbeeldautomaten om de onderdelen terug te vinden. Leren werken met een simulatieprogramma voor een klinisch-chemische routine automaat. Artikel of folder automaat bespreken (mondeling bij lector).
Geïntegreerd project (25 uren begeleid zelfstandig werk)
Naar eigen interesse moeten studenten 1 of 2 kijkstageplaatsen (bijvoorbeeld een medische labo van een ziekenhuis) zoeken. Vervolgens (na onderling overleg met het labo en de lector) volgt de student 1 dag (of 2 halve dagen) ter plaatse het werk mee van de MLT’ers ter plaatse. Hierna wordt een verslag opgemaakt over de opgedane kennis en informatie (contactgegevens, technieken, automaten, eigen reflectie, …).

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘analytische chemie’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Algemene competenties: Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, ingesteldheid tot levenslang leren en teamgericht kunnen werken.
Beroepsgerichte competenties: Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties.
Beroepsspecifieke competenties: Het uitvoeren van klinisch chemisch laboratoriumonderzoek.
(Op adequate manier kunnen omgaan met apparatuur en nodige analysetechnieken kunnen uitvoeren; kunnen meewerken aan de kalibratie van apparatuur; de controleresultaten kunnen interpreteren.)

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusteksten (Instrumentele analytische chemie theorie, oefeningen en automatisering in het medisch laboratorium) en lesnota's
Transparanten, presentaties en simulaties via Dokeos
Sterk aanbevolen literatuur:
The Essential Guide to Analytical Chemistry; Schwerdt; Wiley; ISBN: 978-0-471-97412-3 of
Fundamentals of Analytical Chemistry; Skoog, West, Holler; Thomson; ISBN: 0-03-00-005938-0

Studiekosten
Cursustekst en afdruk transparanten: 15 €
Studie-uitstappen: 25 €

Studiebegeleiding
Steeds mogelijk na de les of op afspraak

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege met behulp van transparanten, presentaties, bord, videofilm, computeranimatie, studie-uitstappen, didactische materiaal, oefeningen.
Het didactisch concept bestaat erin dat studenten zo veel mogelijk zelfstandig leren studeren en voorbereiden in hun syllabus. De lessen dienen als ondersteuning van dit proces en er wordt gekozen voor hoorcolleges waarbij kleurtransparanten, presentatie (verkrijgbaar via Dokeos) gebruikt worden met verduidelijkende figuren. Hier kunnen studenten lesaantekeningen maken om de leerstof begrijpelijker te maken. Ook worden films, simulaties, modellen, etc … getoond om de leerstof te visualiseren. In de oefeningen worden praktische handelingen uitgevoerd die in de theoretisch lessen besproken worden. Studenten worden in onderzoeksgroepjes ingedeeld en worden gestimuleerd om met elkaar in onderlinge discussie te treden.

Evaluatievorm
Het theoretisch gedeelte (75% van het puntenresultaat) wordt geëvalueerd m.b.v. een mondeling examen (open vragen) met schriftelijke voorbereiding in juni.
De oefeningen en het projectwerk (op 25% van het puntenresultaat) worden geëvalueerd m.b.v. verslagen, mondelinge verslaggeving bij de lector en permanenten evaluatie (houding, nauwkeurigheid, inzet, teamspirit, …). In de puntenverdeling van de oefeningen en projectwerk wordt volgende verdeelsleutel gebruikt: 60% voor de verslaggeving van de oefeningen, 20% voor het projectwerk (verslag + bespreking) en 20% voor de permanente evaluatie (aantekeningen tijdens de zittingen door lector, functioneringsgesprek). Te laat ingeleverde verslagen krijgen een 0-quotering. Er is enkel een tweede zittijd mogelijk voor het theoretische gedeelte.

OP-leden
ir. Peter Cauwenberghs