HEMATOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cabooter
Referentie GCBLTM02A00001
 
Trefwoorden
Hematologie b 490

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is in het curriculum opgenomen omdat volgens het KB van 2 juni 1993 de toekomstige medische laboratoriumtechnoloog belast moet kunnen worden met het hematologisch onderzoek van bloedstalen van menselijke oorsprong.

Het doel van dit opleidingsonderdeel is het verwerven van inzicht en het opbouwen van een zekere parate kennis op het vlak van de oorsprong, de morfologie, de functie en het belang van de bloedcellen, De student moet kennis en inzicht hebben in de hemocytometrie. De student dient de verschillende pathologiën van de rode bloedcellen en de witte bloedcellen te kunnen onderscheiden.

Verticale samenhang:
Zoals al vermeld bouwt dit opleidingsonderdeel rechtstreeks voort op de opleidingsonderdelen biologie
Horizontale samenhang:
Er dienen vanuit de histologie, de immunologie en de pathologie verbanden gelegd te worden met de hematologie en omgekeerd.


Leerinhoud
Theorie: (A-uren)
Hematopoëse
Hematomorfologie
Hematocytometrie
Pathologiën rode bloedcellen en witte bloedcellen

Practicum(B-uren)
-Afname van capillair bloed
-Celtellingen met telkamertechnieken ( RBC, WBC en eosinofielen )
-Telling reticulocyten (vitale kleuring)
-Hemoglobinebepaling
-Bloedpreparaten maken, kleuring correct uitvoeren en bloedformule opstellen
-Bezoek UZ:Celtellingen in het werkveld
-Een abnormaal bloedbeeld op een uitstrijkje leren herkennen: morfologische afwijkingen rode bloedcellen, witte boedcellen
-Bezoek UZ: pathologische stalen herkennen en analyseren

Project begeleid zelfstandig leren (C-uren)
De studenten kunnen een artikel omtrent hematologie lezen en begrijpen

Begincompetenties
Gewenst:
-kunnen werken met de microscoop
-voorkennis van anatomie en fysiologie

Vereist: Voor de opleidingsonderdelen Biologie en Algemene en anorganische chemie moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.

Eindcompetenties
Algemene competenties
verwerven en verwerken van informatie
kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
ingesteldheid tot levenslang leren

Beroepsgerichte competenties
het verwerven van vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties
Beroepsspecifieke competenties
uivoeren van hematologisch laboratoriumonderzoek

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek: Hematologie, Hoffmann,J.J.M. L., Syntax Media, Arnhem, 2006, ISBN9077423257)
powerpoint presentaties
Lesnota’s


Studiekosten
Handboek Hematologie Hoffmann: 55 euro

Studiebegeleiding
na afspraak

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege met behulp van Power Point presentaties.
Extra informatie en beeldmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het leerplatform Dokeos.
Door middel van practica en bezoeken aan het werkveld wordt de praktijk van het hematologisch laboratoriumonderzoek aangeleerd

Evaluatievorm
Theorie ( 70 %): Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.
tweede zittijd mogelijk

Practicum ( 30%): Permanente evaluatie tijdens de practica ( verslagen, toetsen en attitude )
beoordeling op basis van toetsen, verslagen, attitude en vaardigheden geen mogelijkheid tot tweede zittijd

OP-leden
Lic. L. Cabooter