RADIOPROTECTIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pascale Dooms
Referentie GCBLTF03K00004
 
Trefwoorden
t411-radiofarmacie, t160-nucleaire technologie en ingenieurstechnieken,t111-beeldvorming, -

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is in het curriculum opgenomen sommige farmaceutische en biologische technologen tijdens hun stage in contact komen met radio-isotopen, waarmee zij moeten kunnen werken en waartegen ze zich efficiënt dienen te beveiligen. Dit kan maar door de basiskennis en inzicht rond medische beeldvorming, ioniserende stralen, radiodiagnose en radiotherapie en de wetgeving en voorschriften rond radioprotectie aan te leren. Ook moeten zij met radioactief gemerkte antilichamen in een specifiek uitgerust lab kunnen werken.

Het doel van dit opleidingsonderdeel is een basiskennis te geven aan de toekomstige medische laboratoriumtechnoloog over belangrijke nucleaire technieken om zo het labonderzoek te kunnen situeren in de totaliteit van de mogelijke onderzoeken. Hierbij wordt hij ook gewezen op de gevaren bij het werken met radiofarmaca en leert hij hoe hij zich hier tegen kan beschermen en wat de wettelijke veiligheidsnormen zijn.

Verticale samenhang:
Dit opleidingsonderdeel steunt rechtsreeks op het opleidingsonderdeel fysica uit het eerste jaar BLT.

Horizontale samenhang:
Tussen het opleidingsonderdeel radioprotectie en pathologie (2BLT) wordt er verwezen naar relevante raakvlakken.


Leerinhoud
De leerstof is lineair geordend, er wordt verder gebouwd op de al geziene leerstof.

Eerst wordt een algemene basis gegeven over de eigenschappen van ioniserende deeltjes en elektromagnetische straling, vervolgens zien de studenten de mogelijke bepalingsmethodes voor ioniserende straling. Ze leren wat de onmiddellijke en late effecten van straling op cel en weefsel zijn, krijgen een overzicht van de mogelijke radiotherapie en –diagnosetechnieken en zien uiteraard hoe ze zich kunnen beschermen tegen de schadelijke invloed van ioniserende straling. Hierbij wordt er speciale aandacht besteed aan de wettelijke voorschriften en de veiligheidsnormen in een labo dat met radio-isotopen werkt. In de loop van het jaar gaan ze ook op verschillende diensten waar met isotopen wordt gewerkt op rondleiding

volgende onderwerpen komen zeker aan bod:
basisbegrippen in verband met ioniserende straling, analytische aspecten, wisselwerking tussen ioniserende straling en materie, uitwerking van straling op cellen, radiodiagnose (Positron Emissie Tomografie of PET, gammacamera’s, Single Photon Emission Computed Tomography-scanning of SPECT), bereiding van radiofarmaca, basisbegrippen in verband met radiotherapie, radioprotectie


Begincompetenties
voor alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.

Eindcompetenties
Beroepsgerichte competenties:
Het verwerven van algemene vakbekwaamheid en GLP
Onder meer:
- kennis en inzicht hebben in de manipulatie en toediening van radioactieve producten
- kennis en inzicht hebben in medische beeldvorming, ioniserende stralen, radiodiagnose en radiotherapie
- Kennis en inzicht hebben in de wetgeving en voorschriften rond radioprotectie
- Kunnen werken met radioactief gemerkte antilichamen in een specifiek uitgerust lab
- Kennis hebben van belangrijke nucleaire technieken om zo het labonderzoek te kunnen situeren in de totaliteit van de mogelijke onderzoeken

Algemene competenties:
1. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Onder meer:
- Inzicht hebben in het belang van de nodige veiligheidsaspecten
- Kennis hebben van de gevaren bij het werken met radiofarmaca
- Zich kunnen beschermen tegen de gevaren van radiofarmaca
- Kennis hebben van de wettelijke veiligheidsnormen
2. Informatie kunnen opzoeken, verwerken en beheren:
Via internet, artikels, boeken uit bib,...de informatie verkregen op de rondleidingen kunnen aanvullen en het geheel kunnen synthetiseren in duidelijke en overzichtelijke verslagen, gebruik makend van het sjabloon dat ook gebruikt wordt voor het afstudeerproject.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Eigen syllabus beschikbaar via cursusdienst Hogent, aangevuld met nota's genomen op de verschillende diensten van het U.Z. en nota’s en verslagen die resulteren uit de diverse rondleidingen

e-learning: Dokeos : aanvullingen, nuttige links, nieuwste ontwikkelingen…;

vakliteratuur beschikbaar via bibliotheek Hogent departement Vesalius:
tijdschriften:
1. Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde , red.SBNG (Stichting ter Bevordering van de Nucleaire Geneeskunde) , uitgeverij Kloosterhof

boeken:
2. VERSTAPPEN,F. Medische basiskennis Utrecht Lemma 2004
3. Leerboek der nucleaire geneeskunde Maarssen Elsevier gezondheidszorg 2003
4. BOS, A.J.J. Inleiding tot de stralingshygiëne Maarssen Elsevier gezondheidszorg 2000
5. Radiobiologie en stralingsbescherming Maarssen Elsevier gezondheidszorg 2003
6. Supportive Care in radiotherapy Edingburgh [etc.] Churchill Livingstone 2003
7. Oncologie Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum, 2004


Studiekosten
Ongeveer 8€ voor syllabus, uitprints van Dokeos, verplaatsingskosten voor de rondleidingen

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen na de les of op afspraak

Onderwijsvormen
- doceermethode en leergesprekken;
- gebruik van transparanten en illustraties in boeken;
- video's over specifieke technieken;
- rondleidingen in de verschillende medisch afdelingen van het UZ + andere gespecialiseerde centra
- gebruik van elektronische leeromgeving: Dokeos met internetlinks, dropbox voor verslagen…


Evaluatievorm
permanente evaluatie: 25%
verslagen over rondleidingen elektronisch + op papier, beoordeeld naar inhoud maar ook naar vormgeving toe

eindevaluatie: schriftelijk: 75%
Theorie + aangeduide items van rondleidingen, alsook aanvullingen tijdens de hoorcolleges

Tweede zittijd is enkel mogelijk voor de eindevaluatie, de punten voor permanente evaluatie worden overgedragen naar de tweede zittijd.

OP-leden
Apr. Pascale Dooms