STUDIUM GENERALE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David Van Bunder
Referentie GCBLTF03K00003
 
Trefwoorden
Studium Generale

Doelstellingen
Het Studium Generale biedt wil informatief pakket aan vanuit een interdisciplinaire benadering. Hierbij staat problematisering en kritische bevraging van actuele kennisgebieden voorop. De lezingenreeks die het Studium jaarlijks aanbiedt, wil participanten van alle departementen stimuleren tot reflectie over vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Dat betekent dat interdisciplinariteit een eerste vereiste is. Een tweede vereiste wordt gevormd door de maatschappelijke relevantie. Het Studium Generale is bedoeld als aanvulling op de bestaande onderwijspakketten. Vanuit een kritiek van onze hedendaagse cultuur en samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed. Vanuit die gedachte zet het Studium zelf een reeks lezingen op, waaraan een waaier aan manifestaties kan worden gekoppeld (debatten, culturele avonden, workshops behoren tot de mogelijkheden).

Leerinhoud
Lezingen rond thema's die vanuit volgende criteria vertrekken: • het hedendaagse in al zijn verschijningsvormen • maatschappelijke relevantie • kritische bevraging van de gekozen thema's • vakoverschrijdende thematiek De vijfde jaargang van het Studium Generale (2006-2007) belicht de problematiek van ‘Rationaliteit in een emotionele samenleving.'

Begincompetenties
Het Studium is zo opgevat dat studenten vanuit alle richtingen makkelijk kunnen instappen. Vereiste is de modale culturele achtergrond die van een student hoger onderwijs redelijkerwijs mag verwacht worden. De nadruk ligt op bijkomende actuele informatiegaring door de participanten. Omdat de thema's van het Studium Generale telkens breed, actueel en kritisch zijn, zal de participant worden uitgenodigd zelf zijn spin offs te profileren via bibliotheken, andere manifestaties, internet, pers en media.

Eindcompetenties
1. Kritische ingesteldheid Indicatoren: • kan aangeboden informatie van zeer diverse aard synthetiseren en toetsen aan de eigen standpunten • kan verbanden leggen en aantonen met andere relevante cultuuruitingen • kan zijn eigen standpunt argumenteren • gaat kritisch om met informatie 2. Formuleervaardigheid Indicatoren: • kan een schriftelijk rapport schrijven • kan de aangeboeden informatie verwerken • kan correct, vlot en stijlvol schrijven 3. Zelfstandig werken Indicatoren: • kan tijdig taken afwerken • kan eigen werkzaamheden plannen • kan gepast de hulp van begeleiders inroepen en reageert gepast op geboden hulp • is zelfkritisch 4. Ingesteldheid tot levenslang leren Indicatoren: • toont openheid tegenover geboden informatie • gaat actief op zoek naar andere bronnen • heeft een leergierige attitude

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Het Studium beschikt over een eigen internetsite (www.hogent.be/studiumgenerale)

Studiekosten
• kosten verbonden aan de eventuele verplaatsingen • kosten voor de documentatie • kosten verbonden aan het schrijven van de paper

Studiebegeleiding
De ankerpersoon geeft de deelnemende studenten bijkomend advies tijdens de reeksen.

Onderwijsvormen
Telkens een reeks van vijf lezingen in het eerste en tweede semester (streefdatum resp. tussen begin november en eind december, en tussen midden februari en eind april), te houden door externe sprekers uit die specifieke velden, eventueel vergezeld van een co-referaat en gevolgd door een debat. De lezingen zullen een accumulatief karakter hebben.

Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
Het Studium Generale organiseert één jaarlijkse examenzittijd in de maand mei, en een tweede zittijd in de maand september.
Eerste examenzittijd:
De student wordt gevraagd een paper te schrijven waarin hij/zij getuigt van aanwezigheid op minstens vijf lezingen (eventueel te combineren uit de twee aangeboden reeksen), van kritisch inzicht in de geboden materie, reflectie vanuit het eigen werkveld, consistent commentaar en creatieve documentatie. Elementen die in de evaluatie een rol spelen zijn onder meer:
• de concrete tekststructuur (grammaticaal en syntactisch);
• de argumentatie die wordt uitgebouwd;
• de manier waarop een dergelijke tekst in de geboden context van de lezingen functioneert;
• de culturele context waarin de besproken tekst thuishoort, dus met decodering van het perspectief of de strategie die in de tekst aan bod komt.

Omvang van de paper: tussen 10 en 15 pagina's tekst in correct Nederlands.
Tweede examenzittijd: Herwerken van de paper.
Bijkomende informatie i.v.m. de evaluatie:
De stuurgroep maakt jaarlijks bij de mededeling van de agenda ook de uiterste indieningsdata voor eerste en tweede zittijd bekend.
De beoordelingscommissie bestaat per student uit minstens 3 leden, waaronder minstens één lid van het departement van de betrokken student (elke paper wordt dus door drie OP-leden gelezen). De commissieleden lezen de verhandelingen en komen bijeen om hun beoordelingen op elkaar af te stemmen en vast te leggen in een definitieve score. De beoordeling wordt uitgedrukt in een geheel examencijfer op een totaal van 20 punten conform de Onderwijs- en examenregeling.
Examencontract
De student moet voor dit opleidingsonderdeel verplicht deelnemen aan de onderwijsactiviteiten. De student is verplicht om voor dit opleidingsonderdeel bijkomend een inschrijving met een creditcontract te nemen. • Eerste examenzittijd: zie diplomacontract - creditcontract • Tweede examenzittijd: zie diplomacontract - creditcontract
Omvang van het opleidingsonderdeel
75 uren, waarvan 5 x 3 voor de lezingen, gevolgd door 5 x 2 voor debat en discussie.
50 uur voor documentatie, verdieping en studie en het schrijven van de paper.

OP-leden
De ankerpersonen van de respectieve departementen, die tevens zetelen in de stuurgroep van het Studium Generale. Bij de beoordeling van de papers: eventueel bijkomende lectoren die door de ankerpersoon in zijn eigen departement worden aangezocht.

Ankerpersoon Dept.Gezondheidszorg Vesalius: david.vanbunder@hogent.be