CAPITA SELECTA
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stefan Vermeulen
Referentie GCBLTF03K00002
 
Trefwoorden
P000-exacte-wetenschappen, b000-biomedische-wetenschappen, t000-toegepaste-wetenschappen

Doelstellingen
Capita selecta behoort tot de keuzevakken. Deze zijn bedoeld als aanzet voor het vervolledigen van het eigen leertraject. In de capita selecta kunnen de studenten zelf kiezen uit een gevarieerd aanbod van lessen, lesonderdelen en studiedagen van welbepaalde vakverenigingen. In de studiedagen komen onderwerpen aan bod die in het werkveld actueel zijn en de daarbij horende vakkennis en vakliteratuur belicht.

Het opleidingsonderdeel steunt binnen het geheel van de opleiding op competenties die vroeger in de opleiding aan bod kwamen: besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, informatie kunnen opzoeken, verwerken en beheren, presentatietechnieken, vermogen tot kritische reflectie, vakkennis en inzicht.

Vertikale coherentie:
Het opleidingsonderdeel steunt op de kennis opgedaan in verschillende vakken uit het eerste en tweede jaar naargelang de bezochte studiedagen of lessen en lesonderdelen.

Horizontale coherentie:
Er wordt verwacht dat de student verbanden kan leggen tussen de zelf opgestelde capita en de daarmee verband houdende kennisdomeinen die aan bod kunnen komen in de algemene vakken in het laatste jaar: bacteriologie, mycologie, parasitologie en virologie, biotechnologie en geïntegreerd project. Er wordt tevens verwacht dat de student voor de richtingspecifieke opleidingsonderdelen verbanden kan leggen. Deze zijn voor MLT de vakken: klinische chemie en kwaliteitszorg, hematologie, in vivo technieken en radioprotectie. Voor FBT zijn dit de vakken: galenica, cosmetica en proefdierkunde, kwaliteitscontrole van farmaca en toxicologie.

Leerinhoud
Voor de capita selecta kunnen verschillende keuzes gemaakt worden. Capita selecta worden door de student samengesteld. In zijn geheeld dient het vak of de samengestelde capita selecta minimaal 25 lesuren te omvatten. Het vak of de samengestelde capita selecta worden met een gemotiveerd schrijven voorgelegd aan de opleidingscommissie ter goedkeuring. Het gemotiveerd schrijven stelt alle items voor die gekozen werden in de capita selecta met plaats en contactgegevens van de inrichter. Een korte inhoud van elk studiedag of externe opleiding wordt bijgevoegd. Enkel door de opleidingscommissie goedgekeurde capita selecta komen in aanmerking als keuzevak.

Mogelijkheid 1: Richtingoverschrijdend vak:
Als Capita selecta kan een vak gekozen worden dat een meerwaarde biedt bij de opleiding MLT of BLT. Elk vak binnen de Hogeschool Gent kan in aanmerking komen mits toestemming van de vaktitularis. Enkel door de opleidingscommissie goedgekeurde vakken komen in aanmerking.

Mogelijkheid 2: lesonderdelen, studiedagen, externe opleidingen:
Als Capita selecta kan een combinatie gemaakt worden van lesonderdelen en een aantal studiedagen of externe opleidingen. De tijdsduur van de studiedagen gelden als lesuren. Het aantal lesuren is de som van het aantal uren dat de studiedagen of externe opleidingen duren samen met het aantal uren van de gevolgde lesonderdelen.

Studiedagen voor MLT en FBT:

Verschillende vakverenigingen bieden op regelmatige tijdstippen opleidingen aan onder de vorm van studiedagen of symposia. Deze kaderen in de competentie levenslang leren. De thematische studiedagen veranderen jaarlijks en kunnen geconsulteerd worden op de respectievelijke websites van de vakverenigingen. De plaats van de studiedagen en de kostprijs staat vermeld bij de respectievelijke studiedagen of kan opgevraagd worden bij de vakverenigingen. Volgende vakverenigingen of georganiseerde symposia komen in aanmerking:

• Belgische Vereniging van Laboratorium Technologen: BVLT, www.bvlt-abtl.be
• Nederlandse Vereniging van bioMedisch LaboratoriumMedewerkers: NVML, www.laboratorium.nl,
• Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging KVCV, www.kvcv.be
• Belgisch Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde, BGNG, www.belnuc.be of Stichting ter Bevordering van de Nucleaire Geneeskunde, www.sbng.nl
• Belgische vereniging voor kankeronderzoek, BVSK, www.bacr.be
• Belgische vereniging van humane genetica, BeSHG, www.beshg.be, plaats: dicht bij erkend genetisch centrum, vorm: jaarlijks thematisch symposium, 1 dag)
• Wetenschapsdag Interne geneeskunde (plaats: UZGent, vorm: jaarlijks thematisch symposium, 1 dag waarbij het onderzoek in het Universitair ziekenhuis Gent wordt voorgesteld via postersessie en orale presentaties door wetenschappers uit het UZ)
• Vereniging voor histotechnieken, www.pathweb.nl

Externe opleidingen voor FBT:

In het UZGent kan bij de prikploeg een opleiding gevolgd worden voor prikken van bloed.
Lesuren: 6u

Externe opleidingen voor MLT:

In het UZGent kan op de dienst pathologie (Prof. M. Praet) een opleiding gevolgd worden voor het aanleren van skills voor het versnijden en verwerken van pathologische materialen. In een eerste deel wordt prakrijkgerichte theorie aangebracht waarna deze geoefend wordt
praktijklesuren: 40u

Lesonderdelen voor MLT:

Technieken voor artificiële reproductie: IVF en ICSI (Lector: Pascale Dooms)
Lesuren: 6u

klinische chemie: drugs, sociale drugs en klassen van geneesmiddelen (Lector: Isabel De Pauw)
Lesuren: 2u

Lesonderdelen voor FBT:

nucleaire technieken (Lector: Pascale Dooms)
Lesuren: 6u
klinische chemie: bepalingen in bloed van lipiden en lipoproteïnen met practicum (Lectoren: Isabel De Pauw en Peter Cauwenberghs)
Lesuren: 7u

hemostase (Lector: Mia Waermoes)
Lesuren: 3u

Lesonderdelen voor MLT en FBT:

Diagnostische diëten met verband naar de biochemische labanalyses (Lector: Martine Kints)
Lesuren: 3u

diëten voor het wijzigen van de lipide-innames: Antiatrogeen dieet: (Lector: Martine Kints)
Lesuren: 6 u

Begincompetenties
2 verwerven en verwerken van informatie
3 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken
10 besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid


Eindcompetenties
3 Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken
6 Vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen
7 ingesteldheid tot levenslang leren
11 Verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Delen uit syllabi te bespreken met de individuele lectoren
Delen ter beschikking gesteld tijdens de studiedagen door de vakverenigingen

Studiekosten
Syllabi en inschrijvingsgelden afhankelijk van de gevolgde opleidingen en stukken uit de verschillende opleidingsonderdelen.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges aangevuld met gevalsbesprekingen en/of praktische oefeningen.

Evaluatievorm
De evaluatievorm hangt af van de vooraf gestelde keuze

Mogelijkheid 1: Richtingoverschrijdend vak:

Voor een opleidingsonderdeel wordt het examen gevolgd zoals dat voor het opleidingsonderdeel gebruikelijk is.

Mogelijkheid 2: lesonderdelen, studiedagen, externe opleidingen:

Bij een combinatie van lesonderdelen en studiedag of externe opleidingen wordt voor de gevolgde lesonderdelen een schriftelijk examen afgelegd met een open en of gesloten vraag of toepassingsvraag per gevolgd lesonderdeel. Van elk studiedag of externe opleiding wordt in samenspraak met de titularis een mondelinge diapresentatie van de student gevraagd. De presentatie wordt geëvalueerd volgens vooraf vermelde criteria. De puntensleutel is rechtevenredig met het aantal lesuren dat aan elk lesonderdeel of studiedag of externe opleiding werd toegekend.

Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zit, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.

OP-leden
ir. Peter Cauwenberghs
Apr. Isabel De Pauw
Apr. Pascale Dooms
Prof. M. Praet
Dr. Stefan Vermeulen
Apr. Mia Waermoes