KWALITEITSCONTROLE VAN FARMACA
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Filip Dumont
Referentie GCBLTF03A00013
 
Trefwoorden
* p300 Analytische chemie, * p390 Organische chemie

Doelstellingen
* Het opleidingsonderdeel ‘Kwaliteitscontrole van farmaca' heeft als doelstelling de studenten vertrouwd te maken met de (praktische) analyse van geneesmiddelen en kwaliteitsvereisten in de apotheek en in farmaceutische laboratoria. Tijdens de oefeningen worden praktische voorbeelden van analyses uitgewerkt.

Leerinhoud
* Theorie (A-uren): de leerstof is thematisch opgebouwd; het opbouwend effect van volgende leerstofonderdelen is minder sterk onderbouwd.
        o Analyse van geneesmiddelen uit de verschillende klassen van geneesmiddelen aan de hand van de Europese farmacopee (monografieën).
        o Inzicht verschaffen in de kwaliteitsvereisten bij de analyse van geneesmiddelen; verwijzen naar SOPs, calibraties, …

* Practicum (B-uren): praktische toepassingen van analysen van geneesmiddelen en leren werken in een kwaliteitssysteem.

* Voorstelling (C-uren): opzoeken in de literatuur (Europese farmacopee, artikels, …) van de kwaliteitscontrole van een groep geneesmiddelen per groep van een vijftal studenten en voorstelling van de resultaten aan de hand van een powerpointpresentatie.

Begincompetenties
* Voorkennis van organische chemie, analytische chemie en farmaceutische instrumentele analyse. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK.

Eindcompetenties
* Algemene competenties
        o Verwerven en verwerken van informatie.
                Kan de gepaste wetenschappelijke documentatie en informatie opzoeken via internet en via databanken.
                Kan informatie verwerken tot een bondig en consistent geheel.
                Kan de gevraagde resultaten uit protocols extraheren en verzamelen.
                Kan resultaten kritisch interpreteren op eventuele afwijkingen, evalueren en verwerken.
                Kan verwerkte resultaten en opgezochte informatie wetenschappelijk en volledig rapporteren.

* Specifieke competenties
        o Verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP.
                Heeft kennis en inzicht in de materie.
                Heeft apparatuurkennis: kan correct werken met apparatuur, heeft kennis van de nauwkeurigheid , kan apparatuur afstellen en kalibreren
                Kan meewerken aan het uitschrijven van SOP's voor het gebruik van de apparatuur, kan een routineonderhoud uitvoeren, kan onderhoudsprocedures uitvoeren
                Kan tijdig storingen en afwijkingen waarnemen en kan op adequate wijze reageren.
                Kan correct werken in een labo: kan laboproeven opzetten, gebruikt het correct glasmateriaal, kan materiaal reinigen, kan de benodigde grondstoffen berekenen, meten en wegen
                Kan op juiste wijze specimen verzamelen; kan stalen correct labelen; kan producten correct stockeren en bewaren; heeft zorg voor materiaal; heeft oog voor de goede organisatie in het labo
                Kan rapporteren; kan afwijkende resultaten herkennen.
        o Uitvoeren van farmacologisch onderzoekswerk
                Kan kwalitatieve en semi-kwantitatieve en kwantitatieve analyses uitvoeren; kan kwantitatieve analyses uitvoeren om de farmacokinetische eigenschappen van geneesmiddelen na te gaan.
                Kan grondstoffen, tussenprodukten en geneesmiddelen analyseren volgens de (Europese) farmacopee en/of volgens voorgeschreven SOP's
                Kan opzoeken aan welke voorwaarden een formulering moet voldoen in de (Europese) farmacopee.
        o Uitvoeren van analytische technieken.
                Kan gehaltebepaling van scheikundige verbindingen en geneesmiddelen uitvoeren met UV-Vis spectrofotometrie en d.m.v. titratie.
                Kan mengsels van scheikundige verbindingen en geneesmiddelen scheiden en analyseren dmv TLC en HPLC.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
* Theorie: cursustekst (ong. 50 blz., kan bij de lector worden aangeschaft) en lesnota’s.
* Practicum: cursustekst (ong. 20 blz., kan bij de lector worden aangeschaft).
* Europese farmacopee (te raadplegen in de bibliotheek).

Studiekosten
* Ongeveer 5,00 euro voor cursustekst en practicumnota’s.

Studiebegeleiding
* De studenten kunnen steeds bij de betrokken lector terecht, individueel of in groep, na de les of op afspraak voor bijkomende uitleg en/of oefeningen.

Onderwijsvormen
* Theorie: hoorcollege met behulp van bord.
* Practicum: uitvoeren van analysen van farmaca. De studenten voeren alle proeven uit in een team van 2 studenten binnen een groep van maximum 20 studenten.

Evaluatievorm
* Theorie (75 %): de theoretische kennis wordt geëvalueerd op een individueel schriftelijke examen.
* Practicum (25 %): permanente evaluatie: werk tijdens practica en practicaverslagen; schriftelijke en mondelinge toetsen. Geen mogelijkheid tot 2e zittijd.

OP-leden
* Dr. Apr. Filip Dumont