GALENICA, COSMETICA EN PROEFDIERKUNDE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 30.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cosyn
Referentie GCBLTF03A00012
 
Trefwoorden
t410-farmaca

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel kennis en inzicht in de samenstelling en bereidingswijze van verschillende galenische en cosmetische vormen te krijgen en in de processen die invloed hebben op de kwaliteit ervan.
Verder beoogt dit opleidingsonderdeel dat de studenten kennis, inzicht en handeling krijgen in het werken met proefdieren en de factoren die daarmee te maken hebben.

verticale samenhang:
Dit opleidingsonderdeel wordt in het laatste jaar van het curriculum opgenomen omdat de studenten reeds de kennis en het inzicht verworven tijdens de opleidingsonderdelen algemene en anorganische chemie, organische chemie en biologie nodig hebben. Het daarenboven ook wenselijk dat ze enige kennis hebben met betrekking tot de farmacologie.


Leerinhoud
galenica en cosmetica: (15 lesuren + 20 uren oefeningen)
De leerstof is hoofdzakelijk thematisch geordend:

1. afleveren van het geneesmiddel
1.1. opbouw van het recept
1.2. Latijnse afkortingen en hun betekenis
1.3. doseringen
1.4. maximale dosis
1.5. gifstoffen
1.6. etikettering

2. fysisch-chemische achtergronden
2.1. beïnvloeding van de oplosbaarheid
2.2. reologische verschijnselen
2.3. grensvlakverschijnselen
2.4. stabilisering van disperse systemen
2.5. osmose

3. grondstoffen
3.1. oplosmiddelen
3.2. vulstoffen
3.3. glijmiddelen
3.4. grensvlakactieve stoffen
3.5. viscositeitverhogende stoffen
3.6. conserveermiddelen
3.7. anti-oxidantia
3.8. complexvormers
3.9. kleurstoffen

4. vaste prepataten
4.1. algemene beschouwingen
4.2. poeders
4.3. capsules

5. halfvaste preparaten
5.1. algemene beschouwingen
5.2. lipofiele zalven
5.3. crèmes of emulsiezalven
5.4. hydrogelen

6. vloeibare preparaten
6.1. algemene beschouwingen
6.2. oplossingen
6.3. suspensies
6.4. emulsies

7. rectale en vaginale toedieningsvormen
7.1. algemene beschouwingen
7.2. zetpillen

8. transdermale therapeutische systemen

Tijdens de practica voeren de studenten een 15 tal bereidingen uit in een team van twee studenten binnen een groep van maximum 20 studenten. Het is noodzakelijk dat de studenten in staat zijn het werk te verdelen, gezien de beperkte tijd en het beperkte aantal van sommige toestellen.

proefdierkunde: (10 lesuren + 10 uren oefeningen)
Hoorcolleges
Onderwerpen die aan bod komen zijn: alternatieven voor proefdieren, biologie en zoötechniek, gedrag, stress en welzijn, standaardisatie van dierproeven, experimentele technieken, voeding van proefdieren.

Werkcolleges
Basisoefeningen voor het leren werken met proefdieren (6 uur), meevolgen praktijk dierenarts (2 uur) en perkstudie in domein Planckendael (2 uur).

Begincompetenties
Kennis van de organische chemie, biologie en biologie 2.
Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVC of EVK.


Eindcompetenties
algemene competentie:
vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- kunnen correct invullen of schrijven van een protocol /verslag
- overleg met medestudenten met betrekking tot het gebruik van toestellen gezien de beperkte tijd
- kunnen opzoeken en juist weergeven van onderzoeksmethodes voor farmaceutische preparaten

specifieke competenties:
verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP:
onder meer:
- kennis en inzicht hebben in de samenstelling en bereidingswijze van verschillende galenische en cosmetische vormen
- kennis en inzicht hebben in de processen die invloed hebben op de kwaliteit ervan

kunnen uitvoeren van farmacologisch onderzoekswerk: kennis, inzicht en handeling hebben in het werken met proefdieren en factoren die daarmee te maken hebben

kunnen uitvoeren van farmaceutische technieken in een (ziekenhuis)apotheek

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Galenica en cosmetica
- syllabus (cursusdienst Hogent) - Muylaert Griet
- practicumhandleiding (cursusdienst Hogent) - Muylaert Griet
- vakliteratuur bibliotheek departement Gezondheidszorg, Vesalius:
        - Bereiden in de apotheek; D.L. Brouwer-van Hulst, J.A.L. van Lakwijk-Najoon; Bohn Stafleu van Loghum
        - Cosmetic and drug preservation; J. J. Kabara - Marcel Dekker, Inc.
        - Cosmétologie 2; M-C. Martini; Masson
        - Encyclopedia of pharmaceutical technology volume 1 - 2 - 3 (2nd edition); J. Swarbrick en J. C. Boylan - Marcel Dekker, Inc.
        - European pharmacopoeia (4th edition + 5 supplement); Aubin, Ligugé
        - Galenisch formularium: R. Kinget; Garant Leuven-Apeldoorn
        - Handbook of cosmetic science and technology; A.O. Barel, M. Paye, H.I. Maibach; Marcel Dekker, Inc
        - Martindale (30th edition); K. Parfitt; Pharmaceutical Press
        - Recepteerkunde (3de editie); G.K.Bolhuis, Y.Bouwman-Boer, F. Kadir, J.Zuidema; MurKostirrloren bv
        - Therapeutisch magistraal formularium (1ste uitgave)
        - The Merck index (11e editie); Merck&Co, Inc.
        - Verzorgende cosmetica; D. De Backer; M. Wittouck

Proefdierkunde
Cursustekst: Handboek proefdierkunde (proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek); Prof. L.F.M. Van Zutphen. Elsevier gezondheidszorg, Maassens, ISBN 90-352-2615-1, 2003.
Lestransparanten aangeboden via Dokeos en lesnota's
www.bclas.org

Studiekosten
syllabus galenica en cosmetica: 5 euro
practicumhandleiding galenica en cosmatica: 5 euro
cursus proefdierkunde + afdruk transparanten: 40 euro

Studiebegeleiding
Steeds mogelijkheid tot vragenstellen na de les, tijdens de practica of op afspraak;

Onderwijsvormen
Interactieve hoorcolleges
Bezoeken en handelingen uitvoeren op proefdieren
Bereiding van verschillende galenische/cosmetische vormen
Begeleide zelfstudie


Evaluatievorm
galenica en cosmetica (60 %); onderverdeeld in:
70 % theorie; mogelijkheid tot tweede zittijd
30 % oefeningen (permanente evaluatie); geen mogelijkheid tot tweede zittijd

proefdierkunde (40 %);
Er is een mondeling examen met open vragen in januari over het theoretisch gedeelte (20%); mogelijkheid tot tweede zittijd.
De evaluatie van het oefeningengedeelte (20%; geen mogelijkheid tot tweede zittijd) gebeurt o.b.v. verslagen, mondeling te beantwoorden vragen, inzet, medewerking tijdens de practica.

Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zit, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.


OP-leden
ir. Peter Cauwenberghs
Apr. Griet Muylaert