BEROEPSETHIEK, WETGEVING EN TARIFICATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stijn Martini
Referentie GCBLTF03A00011
 
Trefwoorden
s110-rechtswetenschappen: algemeen recht, wetgeving, deontologie, h-100 informatie, archiefwetenschappen: tarificatie, patiëntenadministratie

Doelstellingen
- Het opleidingsonderdeel draagt bij tot het kunnen functioneren als een volwaardig lid van een team in een organisatie door de studenten kennis en inzicht te bieden in het algemeen recht, het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en de tarificatieregels van toepassing in een apotheek:
Deel beroepsethiek en wetgeving:
Dit deelvak van het opleidingsonderdeel draagt bij tot het volwaardig kunnen functioneren binnen de relatie laborant-patiënt door kennis van en inzicht in de patiëntenrechten, sociale zekerheidsrecht en algemeen recht.
Het opleidingsonderdeel vormt een voorbereiding voor de stage en het toekomstig werkveld
Deel tarificatie:
Dit deelvak van het opleidingsonderdeel is in het curriculum opgenomen omdat volgens het KB van 5 februari 1997 een farmaceutisch technisch assistent,- wat één van de beroepsmogelijkheden van een biomedisch laboratoriumtechnoloog is in de afstudeerrichting farmaceutische en biologische technieken-, belast moet kunnen worden met volgende taken in een apotheek die te maken hebben met dit stuk van het opleidingsonderdeel: het ontvangen en registreren van geneeskundige voorschriften onder gelijk welke vorm; het afleveren van geneesmiddelen overeenkomstig de wetten en geldende regels; het inlichten van de patiënten betreffende het adequaat en veilig gebruik van geneesmiddelen, het registreren van de grondstoffen en het voorlichten van collega’s en patiënten.

- Het opleidingsonderdeel draagt bij tot inzicht in en kennis van de wettelijke voorschriften en het leggen van verbanden tussen vaktypische situaties en de mogelijke juridische gevolgen van het handelen
Het deel deontologie moet worden aangebracht voor het behalen van de beroepstitel biomedisch laboratoriumtechnoloog
Het deel tarificatie heeft tot doel het verwerven van inzicht en het opbouwen van een zekere parate kennis op het terrein van de terugbetaling en derdebetalingsregeling van geneesmiddelen en bereidingen. Ook de voorlichting, het leren analyseren, begrijpen en interpreteren van een medisch voorschrift en het leren verwerken van patiënteninformatie staan hier centraal.
Verticale samenhang:
Dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden in het curriculum op het moment dat de student een grondig inzicht bezit in de farmacologie en de instrumentele analyse van geneesmiddelen (2FBT), omdat de student anders geen zicht kan krijgen op wat een voorschrift betekent.
Horizontale samenhang:
Het is de bedoeling dat de student verbanden leert leggen tussen relevante raakvlakken van de de wetgeving en deontologie en de tarificatie enerzijds en de galenica (3 FBT), de instrumentele analyse van farmaca (2FBT), de farmacologie(2FBT) en de kwaliteitscontrole van farmaca (3FBT)


Leerinhoud
Deel beroepsethiek en wetgeving:
• recht in het algemeen, bronnen, verbintenissen, contractuele en aquiliaanse aansprakelijkheid
• de hulpverlener en de strafrechtelijke, burgerrechtelijk en sociaalrechtelijke gevolgen van zijn handelen
• arbeidsrecht: collectieve arbeidsorganisatie, de wet op de arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement en de arbeidswet
• sociaal zekerheidsrecht inzonder ZIV reglementering, arbeidsongevallen, beroepsziekten
• patiëntenrechten en deontologie
Deel tarificatie
De leerstof is lineair opgebouwd en behandelt in logische opbouw de weg die een voorschrift aflegt van bij de dokter via de patiënt naar de apotheek en tot archivering. Ook welke papieren de patiënt meekrijgt en waar moet op gelet worden opdat een voorschrift geldig zou zijn wordt besproken (de patiënt, het voorschrift, het geneesmiddel, de aflevering, de betaling en de mogelijke afleveringsbewijzen), hierbij worden concrete voorbeelden aangehaald en besproken


Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel farmacologie, farmacodynamie en farmacognosie moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.

Eindcompetenties
Algemene competenties:
- verwerven en verwerken van informatie:
- besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Beroepsgerichte competenties
- het verwerven van algemene vakbekwaamheid: Inzicht in en toepassing van specifieke kennisinhouden van beroepsethiek, wetgeving en tarificatie.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
1. Syllabus (in ontwikkeling) beschikbaar via cursusdienst Hogeschool Gent, aangevuld met lesnota’s
2. Handboek Praktisch Sociaal Recht
3. PowerPoint presentaties + demonstratiemateriaal (specimens van voorschriften en andere in te vullen documenten)
4. Gebruik van Dokeos voor interessante juridische internetlinks, nieuwe ontwikkelingen
5. vakliteratuur:
• Tarief der Farmaceutische Specialiteiten, jaarlijks uitgegeven door de Algemene Pharmaceutische Bond (APB)
• Wetgeving ter zake in wetteksten en literatuur (vnl. Belgisch staatsblad, e-versie via bib-abonnement)


Studiekosten
• Handboek Praktisch Sociaal Recht 16 euro
• Syllabus + bijkomende fotokopies:
4 euro voor beroepsethiek en wetgeving, 3 euro voor tarificatie


Studiebegeleiding
Individuele uitleg is steeds mogelijk na een les of op afspraak.
De studenten kunnen elkaar ook op weg helpen bij het opzoekingwerk.


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, interactieve leergesprekken, toepassingen, casusbesprekingen, gebruik van e-learning (opzoeking op Internet, Dokeos)

Evaluatievorm
• Partim beroepsethiek en wetgeving: Schriftelijk examen (op 75 % van de punten van de cluster)
• Partim tarificatie: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (op 25 %van de punten van de cluster)
Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in 1ste zit, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.


OP-leden
Lic. Stijn Martini
Apr. Pascale Dooms