BIOTECHNOLOGIE EN GE¤NTEGREERD PROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 180.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els Van Mechelen
Referentie GCBLTF03A00010
 
Trefwoorden
b220- Genetica, b220- cytogenetica, t490- biotechnologie, b110- bioinformatica, weefselcultuur,

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is in het curriculum opgenomen opdat de afgestudeerde op een correcte manier
en met inzicht in de gevolgde strategie moleculair biologisch werk zou kunnen uitvoeren
in medische routine - of onderzoekslaboratoria of in laboratoria van universiteiten en de farmaceutische industrie.
Tevens zal de afgestudeerde kennis hebben van de mogelijkheden en toepassingen van de bio informatica en
zich kunnen inwerken in het kweken van cellen, cellijnen en weefsels.

Dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden in het curriculum op het moment dat de student een grondig inzicht
bezit in de genetica, biochemie, bacteriologie, de organische scheidingstechnieken en de instrumentele chemie. De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is het verwerven van het inzicht en het ontwikkelen van een zekere
vaardigheid op het terrein van de moleculaire biologie en de genetische manipulatie.

Wegens de inhoud van de materie en het gebruik van specifieke onderwijsvormen stimuleert dit opleidingsonderdeel
binnen het geheel van de opleiding de volgende algemene competenties:
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Projectmatig werken
Vermogen tot kritische reflectie


Verticale coherentie:
Dit opleidingsonderdeel steunt rechtsreeks op het opleidingsonderdeel genetica en biochemie (2 FBT) en tevens op de
opleidingsonderdelen bacteriologie (2FBT), immunologie (2 FBT) en organische scheidingstechnieken (2 FBT).
Dit opleidingsonderdeel vormt op zijn beurt een basis voor de stage die studenten kunnen uitvoeren in een
moleculair biologisch laboratorium.


Horizontale coherentie :

Tussen het opleidingsonderdeel biotechnologie en de opleidingsonderdelen medische bacteriologie,hematologie,
mycologie, parasitologie en virologie, wordt er verwezen naar relevante raakvlakken.


Leerinhoud
Theorie :
- De leerstof is lineair geordend: er wordt verder gebouwd op de reeds geziene leerstof.

DEEL 1 : BASISMETHODEN
1 Medische biologie, bio informatica en Internet
2. Moleculair diagnostische methoden
DEEL 2 : MEDISCHE DIAGNOSTIEK
3. DNA-diagnostiek van erfelijke aandoeningen
4. Moleculaire diagnostiek van infectieziekten
5. Moleculaire diagnostiek in de pathologie en de hematologie
6. DNA als gerechtelijk bewijsmateriaal
DEEL 3 : BIOTECHNOLOGISCHE PREPARATEN IN HET KADER VAN MEDISCHE THERAPIE EN PREVENTIE
7. Biofarmaca
8. Productie en zuivering van biofarmaca
9. Formuleren en toedienen van biofarmaca
10. Gemodificeerde biofarmaca
11. Genomics en bio-informatica in drug target discovery

12. Tissue engineering 13. Xenotransplantatie
14. Vaccins
15. Gentherapie

Practica :

PRACTICUMBLOK 1 : Bio informatica –PWO : hands on oefeningen
PRACTICUMBLOK 2 : Inleiding tot het praktisch laboratoriumwerk
Praktische afspraken
Veiligheidsvoorschriften
Gebruik van plasmiden en micro-organismen als hun gastheer
Bereiden van buffers en media
Sterilisatiemethoden
Werken met de micropipet
PRACTICUMBLOK 3 : kloneren
1. PCR
2. Restrictie digest
3. Ligatie
4. Transformatie
5. Kloonanalyse
PRACTICUMBLOK 4 : Real time PCR - PWO
PRACTICUMBLOK 5 : steriele celkweek in veiligheidskast type II
1. Opzuivering van perifere bloedmonocyten uit buffy coats
2. Cultuur van euaryote cellen
3. Extractie van RNA

Bijkomende thema’s :

Discussierondes met thema’s uit de bio-ethische actualiteit,
die door de studenten zelf gekozen worden.

Bezoek aan Janssen Pharmaceutica, Beerse met als thema : ontwikkeling en en productie van biofarmaca

Begincompetenties
Voorkennis : Opleidingsonderdelen genetica en biochemie, bacteriologie, organische scheidingstechnieken, farmaceutische instrumentele analyse en geïntegreerd project (2 FBT)

Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK.

Eindcompetenties
Algemene competenties

Denk en redeneervaardigheid
Verwerven en verwerken van informatie
Vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken
Ingesteldheid tot levenslang leren
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

Specifieke competenties

1. Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP als ondersteuning van bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties
Onder meer:
- kennis hebben van de mogelijkheden en toepassingen van de bio informatica
- inzicht hebben in de moleculaire biologie en de genetische manipulatie.

2. Kunnen uitvoeren van moleculair- biologisch en genetisch werk
Onder meer:
- Kunnen kweken van cellen, cellijnen en weefsels

3.Kunnen uitvoeren van biotechnologisch onderzoekswerk
Onder meer:
- op een correcte manier en met inzicht in de gevolgde strategie moleculair biologisch werk kunnen uitvoeren in medische routine - of onderzoekslaboratoria of in laboratoria van universiteiten en de farmaceutische industrieLeermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
1. Syllabus (cursusdienst Hogent)

- Van Mechelen E., Samenvattende nota’s biotechnologie 3 FBT
- Nota's genomen tijdens de les ter aanvulling van de syllabus
- Labschrift en verslagen

2. Handboek (Story, boekhandel Gent, Bibliotheek Departement Gezondheidszorg Vesalius)

Medische biotechnologie, Schellekens H., Elsevier Gezondheidszorg,

3. Powerpoints
4. Vakliteratuur

- Bibliotheek Departement Gezondheidszorg Vesalius :
Human molecular genetics 3, Strachan T., Read A., New York and New York Garland Science 2004
Medische biotechnologie, Schellekens H., Elsevier Gezondheidszorg, 2002
Molecular cell biology Lodish, Berk, Matsudaira, New York (N.Y.) Freeman 2004
Molecular diagnosis of genetic diseases, Elles R., Mountford R, Totowa, NJ Humana Press 2004
Principles of gene manipulation, Primrose S., Twyman R, Old, B., Oxford [etc.] Blackwell Science 2004
Essential iGenetics, Russell P.J., San Francisco [et al.] Benjamin Cummings 2003
Genetics a molecular perspective, Klug W.S., Michael R., New Jersey Prentice-Hall 2003
Molecular Biotechnology principles and applications of Recombinant DNA, Glick B.R. Pasternak, J. J., Washington ASM Press 2003
iGenetics study guide and solutions manual, Chase B.A., San Francisco [et al.] Benjamin Cummings 2002
Introduction to molecular medicine, Ross D.W., Pounds D., Berlin [etc.] Springer 2002
Problems and solutions for Strachan & Read’s human molecular genetics 2, New York and New York Garland Science 2002
Color atlas of genetics, Passarge E., Wirth J., Stuttgart ; New York Thieme 2001

- Internet

Websites vermeld onder “Links” op dokeos


Studiekosten
Syllabus theorie : € 4 Handboek: € 32

Studiebegeleiding
Moeilijkheden bij het verwerven van het inzicht in de leerstof of bij het realiseren van het project worden door de student gemeld of door de docent opgemerkt en bijgestuurd door individuele begeleiding van de studenten tijdens de hoorcolleges of het practicum. Peer teaching wordt eveneens aangewend om moeilijkheden bij het verwerven van de leerstof te remediëren. Op dokeos kunnen de studenten terecht voor bijkomende informatie, voor foto’s en voor oefeningen en zelf testen.

Onderwijsvormen
De theorie en het inzicht in de materie wordt aangebracht via verschillende onderwijsvormen.
Allereerst zijn er de hoorcolleges waar (complexe) lesonderdelen worden ontrafeld. Hierop aansluitend worden studenten
aangemoedigd een eigen inbreng te leveren voor het uitdiepen van de leerstof via begeleide zelfstudie en het voorstellen
van thema’s voor de discussierondes. Deze discussierondes worden begeleid door David Van Bunder en
hebben als doel de kritische reflectie en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid te stimuleren.
Door het geïntegreerd project hebben de studenten persoonlijk contact met mensen met een erfelijke afwijking en verrichten ze zelfstandig opzoekwerk.
Opdat de materie van dit opleidingsonderdeel nauw zou aansluiten bij de snelle evolutie binnen dit vakterrein
wordt er ook gebruik gemaakt van video materiaal (aangebracht door studenten en docent) en wordt het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek dat binnen onze BLT-opleiding opgestart werd, voorgesteld door Peter Van Hauwe.
De studenten brengen eveneens een bedrijfsbezoek aan de firma Janssen Pharmaceutica, Beerse.
Dokeos vormt bij het toepassen van deze verschillende onderwijsvormen een onmisbaar instrument. Studenten kunnen hier terecht voor informatie (oefeningen, links, cursussen, beeldmateriaal, zelf testen) en worden aangemoedigd om ook zelf interessante zaken op dokeos te plaatsen.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie (30%)

De permanente evaluatie gebeurt
- via de beoordeling van de labschriften (structuur, overzichtelijkheid, volledigheid, correct taalgebruik,
bekomen eindresultaat, oplossingen van oefeningen, aanvullende lectuur).
- via de beoordeling van de hierboven vermelde competenties : correct gebruik van de veiligheidskast,
steriel manipuleren en correct uitvoeren van moleculair biologisch werk
- via de beoordeling van korte schriftelijke toetsen

Tweede zittijd niet mogelijk

Eind examen (70 %)
- Voor het mondelinge examen (80 %) krijgen de studenten een schriftelijke voorbereidingstijd
voor het beantwoorden van vragen betreffende de leerstof. Vervolgens lichten de studenten hun antwoorden op de vragen
mondeling toe en krijgen ze een vraag zonder schriftelijke voorbereiding. Daarna krijgen de studenten een schriftelijke voorbereiding
om enkele vragen over een Engelstalig artikel (vakliteratuur) te beantwoorden. Deze antwoorden lichten ze tot slot mondeling toe.
- Evaluatie van een paper i.v.m. het projectwerk (20 %) Studenten worden beoordeeld op basis van de inhoud van het interview, de informatie betreffende de mutatie en de techniek(en)
om ze op te sporen, de kritische reflectie bij dit project, de structuur en taalzuiverheid van de paper en de geraadpleegde bronnen.

Tweede zittijd mogelijk.

OP-leden
Dr. Els Van Mechelen
Dr. Stefan Vermeulen
PWO-medewerker