SCRIPTIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 225.0
Totale studietijd [D] 225.0
Studiepunten [E] 8
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pascale Dooms
Referentie GCBLTF03A00009
 
Trefwoorden
Eindwerk-en begeleiding, scriptie, afstudeerproject

Doelstellingen
Het is de bedoeling dat de praktijkervaring van de hoofdstageplaats verwerkt wordt in een scriptie. Zo kunnen de studenten vertrouwd geraken met het opzoeken van gegevens in verband met hun onderzoeksstage via bibliotheek of computer, het kunnen analyseren en synthetiseren van de gegevens en het verwerken ervan tot een samenhangend geheel.
De scriptie wordt gemaakt zoals besproken in het opleidingsonderdeel ‘Toegepaste informatica en wetenschappelijke documentatie’ (1ste jaar BLT), met inbegrip van een synthese onder de vorm van een artikel volgens de normen van toepassing voor een tijdschrift van A1-niveau.
Het wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student een grondige basiskennis en -vorming bezit van alle opleidingsonderdelen die noodzakelijk zijn om met voldoende kennis van zaken en voldoende inzicht de onderzoeksstage en de daaruit volgende scriptie tot een goed einde te brengen. Dit is een leerproces. Hierbij is het belangrijk dat de student op regelmatige basis gevolgd en bijgestuurd wordt om tot een goed eindproduct te komen.
Het eindresultaat wordt openbaar verdedigd voor een jury van interne en externe leden.

Leerinhoud
De scriptie is meestal gekoppeld aan de hoofdstageplaats. In die gevallen wordt het onderwerp voor het eindwerk uiteraard bepaald door de stageplaats zelf. Occasioneel kan een scriptie uitgewerkt worden rond een ander onderwerp dan de onderzoeksstage.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. ‘Scriptie’ moet na of samen met de opleidingsonderdelen van het eerste semester van het derde modeltraject opgenomen worden. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties

Specifieke competenties:
1. Het zelfstandig kunnen uitvoeren van onderzoeken binnen het domein van de biomedische laboratoriumtechnologie
Onder meer:
- Kunnen opnemen van de eigen verantwoordelijkheid en tijdig een beslissing kunnen nemen inzake de te volgen weg.
- Kunnen ontwikkelen van nieuwe ideeën en deze uitproberen
- Kunnen ontwikkelen van alternatieven en bedenken van nieuwe toepassingsgebieden voor bestaande concepten.
- Kunnen flexibel de eigen werkmethode aanpassen indien nodig.

2. Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
Onder meer:
- In staat zijn een oplossing schematisch voor te stellen
- De eigen gedachtegang gestructureerd kunnen weergeven.
- Leggen van contacten met docenten en medestudenten.
- In staat zijn een reflectieverslag en een theoretisch verslag op te stellen, hierbij een correct taalgebruik hanterend en de spelling in acht nemen.
- kunnen opzoeken van gegevens via bibliotheek of computer
- het kunnen analyseren en synthetiseren van de gegevens
- kunnen verwerken ervan tot een samenhangend geheel dat verdedigd wordt voor een jury

Algemene competenties:
1. Teamgericht kunnen werken
Onder meer :
- Actief luisteren naar anderen
- Actieve aanwezigheid op de teambijeenkomsten
- De gemaakte afspraken respecteren
- Besteden van aandacht aan de opmerkingen die andere teamleden aanbrengen
- Spontaan problemen kunnen bespreken met anderen

2. Het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk
Onder meer:
- Kunnen zoeken naar verbanden tussen de verschillende probleemstellingen.
- Kunnen uitwerken van oplossingen voor complexe opdrachten en kunnen hiervoor actief gebruik maken van de noodzakelijke informatiebronnen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- Het documentatiemateriaal op de stageplaats en in de bibliotheken van de Hogeschool en de Associatie Universiteit Gent staan ter beschikking van de studenten.
- Verder kunnen de studenten gebruik maken van het zelfstudiecentrum en de bib voor het surfen op internet.
- Belangrijke mededelingen, interessante websites, verslagen van vergaderingen…kunnen via Dokeos geraadpleegd worden

Studiekosten
- prints van de voorlopige en definitieve versies.
- kartonnen voorbladen voor het benodigd aantal kopijen van de scriptie inbinden, afwerking
- inbinden, afwerken van de scripties


Studiebegeleiding
Individueel, op regelmatige tijdstippen met de promotor en co-promotor,
klassikale proefverdediging(en),
begeleide zelfstudie

Onderwijsvormen
Begeleide zelfstudie/opzoekingswerk/feedback aan de hand van tussentijdse kontakten met de promotor, de co-promotor en de klasgroep
Projectmatig werken
Gebruik van Dokeos
Labvergaderingen

Evaluatievorm

De scriptie wordt geëvalueerd op basis van volgende aspecten:

De scriptie zelf (totaal op 100 punten)
        - Het proces van het opstellen van de scriptie met inbegrip van de documenten die tussentijds ingediend worden volgens een afgesproken schema
        (beoordeeld door de promotor van Vesalius): op 33,3 punten
        - Het eindproduct qua inhoud en vorm
                - beoordeeld door de promotor van Vesalius op 33,3 punten
                - beoordeeld door de commissaris op 33,3 punten
De proefvoorstellingen (totaal op 10 punten, beoordeeld door de aanwezige lectoren)
        - Proefvoorstelling 1 op 5 punten
        - Proefvoorstelling 2 op 5 punten
De voorstelling en verdediging (totaal op 90 punten, beoordeeld door de aanwezige lectoren)
        - De voorstelling op 36 punten
        - De verdediging op 54 punten
De student moet blijk geven van inzicht in de gepresenteerde technieken en van integratie van de kennis opgedaan tijdens de driejarige opleiding.

Het algemeen totaal wordt dus berekend op 200 punten en nadien herleid op 20 punten

Tweede zittijd is mogelijk voor het totaal van dit opleidingsonderdeel


OP-leden
De betrokken leden van de opleiding BLT