TOXICOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Isabel De Pauw
Referentie GCBLTF03A00007
 
Trefwoorden
Toxicologie (b740).

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel is noodzakelijk om de student een basis te verschaffen i.v.m. toxicologische testen die uitgevoerd worden in verschillende researchlabo’s in de biomedische en farmaceutische sector, waar de Bachelor in de Farmaceutische en Biologische Technieken tewerk kan gesteld zijn. Anderzijds kan de FBT’er ook terecht komen in de afdeling toxicologie van het klinisch labo in verschillende ziekenhuizen en in toxicologische labo’s in de gerechtelijke geneeskunde.

Toxicologie wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student een grondige basiskennis bezit van organische scheidingstechnieken, pathologie, farmacologie.

Het is noodzakelijk dat deze student inzicht verwerft in verschillende klassen van xenobiotica zoals drugs, geneesmiddelen, gassen, metalen en pesticiden die kunnen aangetroffen worden in biologische stalen, na een accidentele of intentionele intoxicatie.
De student dient kennis te verwerven i.v.m. opsporingsmethoden en kwantitatieve bepalingen van bovenstaande componenten zoals die in toxicologische laboratoria worden uitgevoerd.

Dit opleidingsonderdeel stimuleert binnen het geheel van de opleiding de volgende algemene competenties: verwerven en verwerken van informatie, vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen.

Verticale coherentie: Zoals reeds vermeld bouwt dit opleidingsonderdeel voort op de opleidingsonderdelen pathologie en farmacologie.

Horizontale coherentie: Het is de bedoeling dat de student vanuit de toxicologie verbanden legt met de medische bacteriologie en parasitologie (teratogeniciteit).

Leerinhoud
De leerstof is thematisch opgebouwd.
- Analytische technieken aangewend in het toxicologisch laboratorium.
- Interacties van produkten in het lichaam en toxische effecten.
- Toxicokinetiek: opname, absorptie, distributie, biotransformatie en eliminatie van lichaamsvreemde componenten in het lichaam.
- Therapeutic Drug Monitoring.
- Overzicht van drugs, klassen van geneesmiddelen, gassen, pesticiden e.a. en opsporingstechnieken daarvan in biologische matrices: ethanol, barbituraten, opiaten, hypnotica en sedativa, cocaïne, amfetaminen, nicotine, cafeïne, cannabis, LSD, CO, HCN, organofosfaat insekticiden, organochloorinsekticiden, herbiciden en metalen.
- Symptomen en aanpak van vergiftigingen.
- Opdracht (vakliteratuur opzoeken) met daaraan verbonden een presentatie.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen ‘Pathologie’ en ‘Farmacologie’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.

Eindcompetenties
Algemene competenties

1. Verwerven en verwerken van informatie.

Onder meer:
- kan de gepaste wetenschappelijke informatie opzoeken via internet en via databanken
- kan informatie verwerken tot een bondig en consistent geheel
- kan de gevraagde resultaten uit protocols extraheren en verzamelen
- kan resultaten kritisch interpreteren op eventuele afwijkingen, evalueren en verwerken
- kan verwerkte resultaten en opgezochte informatie wetenschappelijk en volledig rapporteren

2. Vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen

Onder meer:
- Kan presentatie geven door gebruik te maken van de passende presentatietechnieken

Specifieke competenties

Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties

Onder meer:
- Heeft kennis en inzicht in de materie

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus Toxicologie, I. De Pauw en hand-outs van powerpointpresentaties (cursusdienst Hogent of Dokeos)
De studenten nemen nota's tijdens de lessen.

Aanbevolen literatuur uit de Bibliotheek Departement Gezondheidszorg Vesalius:

Onder meer:
- A Textbook of Modern Toxicology. Ernest Hodgson and Patricia E. Levi. Appleton and Lange, Norwalk, Connecticut.
- Toxicology, the basic science of poisons, 6th edition. Curtis D. Klaassen. Mc Graw-Hill, Medical Publishing Division, 2001.
- ‘Behandeling van acute vergiftigingen’. Meulenbelt, de Vries, Joore. Bohn, Stafleu, Van Loghum. ISBN: 90 313 2042 0
- ‘Casarett and Doull’s Essentials of Toxicology’. Klaassen, Watkins. Mc Graw Hill. ISBN: 0-07-138914-8
- ‘Encyclopedia of Clinical Toxicology’. Irving S. Rossoff. Parthenon Publishing. ISBN: 1 84214 101 5
- ‘Pillen, poeders, planten, paddenstoelen en partydrugs’. Bierens. Elsevier Gezondheidszorg. ISBN: 9 7890352 2884 9

Studiekosten
Ongeveer 3 € voor de cursus.

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen tijdens of na de les.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met interactie, powerpointpresentatie en video.
Opdracht met daaraan verbonden een presentatie.

De theorielessen bestaan uit hoorcolleges met interactie tussen de student en de lector. Een deel van de leerstof wordt door de student verworven door het geven van een presentatie. Deze topics worden door de studenten bepaald en vormen een uitdieping/actualisatie van de hoofdstukken uit de cursus. Ze verrichten hiervoor het nodige opzoekwerk (bibliotheek).

Evaluatievorm
Mondeling examen bestaande uit 3 open vragen met schriftelijke voorbereiding en 1 vraag zonder schriftelijke voorbereiding. (90%)
Presentatie (opdracht). (10%)
Enkel het theoretisch examen kan in 2e zittijd hernomen worden.

OP-leden
Apr. Isabel De Pauw