FARMACEUTISCHE INSTRUMENTALE ANALYSE EN GE¤NTEGREERD PROJECT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Filip Dumont
Referentie GCBLTF02A00011
 
Trefwoorden
* p300 – Analytische chemie

Doelstellingen
* Het opleidingsonderdeel ‘Farmaceutische instrumentele analyse en geïntegreerd project’ heeft als doelstelling de studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten en theoretische achtergrond van de voornaamste instrumentele technieken in farmaceutische en biologische laboratoria. Tijdens de oefeningen worden essentiële instrumentele analysemethodes aangeleerd.
* Horizontale coherentie: verschillende technieken (zoals UV-Vis spectrofotometrie, potentiometrie , ...) worden gebruikt in andere opleidingsonderdelen in het 2e jaar.
* Verticale coherentie:
        o de farmaceutische instrumentele analyse bouwt voort op technieken en analysen gezien in de opleidingsonderdelen ‘Fysica’ en ‘Analytische chemie’.
        o de aangebrachte kennis en vaardigheden zal de student nodig hebben in het opleidingsonderdeel ‘Kwaliteitscontrole van farmaca’ (3FBT).

Leerinhoud
* Theorie (A-uren): de leerstof is zowel lineair als thematisch opgebouwd; soms worden de volgende leerstofonderdelen onderbouwd door de voorafgaande, soms is het opbouwend effect minder sterk.
        o Spectrochemische analysemethodes: UV-VIS spectrofotometrie, IR spectrofotometrie, atomaire absorptie spectrofotometrie (AAS), …
        o Elektrochemische analysemethodes: potentiometrie (referentie elektroden en ion selectieve elektroden, ISE) en conductometrie.
        o Massaspectrometrie (MS).
        o Nucleaire magnetische resosnantie (NMR).
* Practicum (B-uren): leren werken met conductometer, pH-meter, ISE-elektroden, UV-Vis-spectrofotometer aan de hand van concentratiebepalingen van eenvoudige chemische stoffen.
* Kijkstage (C-uren): de studenten volgen gedurende één dag (of twee halve dagen) een laboratoriumtechnoloog/doctoraatsstudent/… en schrijven hierover een kort verslag.

Begincompetenties
* Voorkennis van fysica, algemene en anorganische chemie en analytische chemie. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK.

Eindcompetenties
* Algemene competenties
        o Ingesteldheid tot levenslang leren.
                Kan efficiënt gebruik maken van ICT.
                Kan vakliteratuur verwerven en verwerken.

* Specifieke competenties
        o Verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP.
                Heeft kennis en inzicht in de materie.
                Heeft kennis en inzicht in de technieken.
                Heeft apparatuurkennis: kan correct werken met apparatuur, heeft kennis van de nauwkeurigheid , kan apparatuur afstellen en kalibreren
                Kan meewerken aan het uitschrijven van SOP's voor het gebruik van de apparatuur, kan een routineonderhoud uitvoeren, kan onderhoudsprocedures uitvoeren
                Kan tijdig storingen en afwijkingen waarnemen en kan op adequate wijze reageren.
                Heeft de correcte attitude: kan nauwkeurig, systematisch en betrouwbaar werken onder tijdsdruk, heeft verantwoordelijkheidszin, is accuraat, heeft zin voor orde, is zelfstandig; is kritisch.
        o Uitvoeren van farmacologisch onderzoekswerk.
                Kan concentraties via elementaire analyse-instrumenten bepalen en berekenen.
        o Uitvoeren van analytische technieken.
                Kan gehaltebepaling van scheikundige verbindingen en geneesmiddelen uitvoeren met UV-Vis spectrofotometrie en d.m.v. titratie.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
* Theorie:
        o cursustekst (ong. 150 blz., kan bij de lector worden aangeschaft), lesnota’s en powerpoint presentatie.
        o Skoog, D.A; West, D.M; Holler, F.J. Fundamentals of Analytical chemistry. (Saunder College Publishing, 1991) – ISBN 0-03-075397-X
* Practicum:
        o cursustekst (ong. 25 blz., kan bij de lector worden aangeschaft).

Studiekosten
* Ongeveer 7,00 euro voor cursustekst en practicumnota’s.

Studiebegeleiding
* De studenten kunnen steeds bij de betrokken lector terecht, individueel of in groep, na de les of op afspraak voor bijkomende uitleg en/of oefeningen.

Onderwijsvormen
* Theorie: hoorcollege met behulp van powerpoint en bord.
* Practicum: uitvoeren van eenvoudige instrumentele analysen. De studenten voeren alle proeven uit in een team van 2 studenten binnen een groep van maximum 20 studenten.

Evaluatievorm
* Theorie (75 %): de theoretische kennis over de opbouw en het inzicht in de werking van de elementaire analyse instrumenten wordt geëvalueerd op een individueel mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.
* Practicum (25 %): permanente evaluatie: werk tijdens practica, practicaverslagen en praktisch examen; schriftelijke en mondelinge toetsen.
* De evaluatie van de kijkstage wordt gequoteerd als deel van het practicum.

OP-leden
* Filip Dumont