BIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Cauwenberghs
Referentie GCBLTF02A00009
 
Trefwoorden
Biologie, b100, dierkunde, plantkunde, microbiologie

Doelstellingen
Deze cursus heeft als doel het aanbieden van een algemene kijk op de biologie. Er wordt ingegaan op de indeling van de biologie, belangrijke processen en opbouwende delen bij planten en dieren en kringlopen op aarde. Tijdens het oefeningengedeelte worden een aantal belangrijke biologische technieken aangeleerd. Het wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student een grondige basiskennis heeft van de inleidende biologie en microbiologie uit het eerste jaar.
In het opleidigssonderdeel biologie (1ste jaar) staat de mens centraal en worden heel wat verschillende biomedische thema's belicht. BiologieII is een vervolg op dit eerste deel maar hier staat de hele levende wereld centraal en word er oa. dieper ingegaan op plant- en dierkunde, de kringlopen in de natuur, waterzuivering, …
Verticale coherentie: Dit opleidingsonderdeel vormt een basis voor het opleidingsonderdeel proefdierkunde uit het 3de jaar.
Horizontale coherentie: Het is de bedoeling dat de student vanuit de biologie verbanden legt met de biochemie en de menselijke anatomie.


Leerinhoud
De leerinhoud is thematisch opgebouwd
Hoorcollege (25 uren)
De verschillende disciplines van de Biologie, bedreigde natuur.
Archae en eubacteria (Waterzuivering, kringlopen, metabolismen), fungi, protista
Plantae (Indeling, eigenschappen, bouw, belang)
Animalia (Indeling, ontwikkeling, eigenschappen, bouw, fysiologische aspecten)
Werkcollege (20 uren)
Microscopie (protista, bouw planten en dieren), dissectie van de muis, fysico-chemische en biotische studie natuurgebied, rondleiding in plantentuin UGent (medicinale en tropische planten), rondleiding in museum voor dierkunde UGent (indeling regnum Animalia) en 1 of 2 uiteenzettingen door onderzoeker(s) op een biologisch domein.
Natuurproject (5 uren extern werk)
Studenten moeten zichzelf inschakelen in een lopend natuurproject gedurende minimum een halve dag. Mogelijkheden zijn te vinden bij natuurpunt, vogelbescherming Vlaanderen, … Hiervan moet een kort verslag worden gemaakt, dat besproken wordt met de lector.

Begincompetenties
Gewenst: voorkennis van biologie en chemie. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Beroepsgerichte competenties:
Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties.
Onder meer:
- Kennis en inzicht hebben op de indeling van de biologie, belangrijke processen en opbouwende delen bij organismen.
- Kunnen uitvoeren van een aantal belangrijke biologische technieken
Algemene competenties:
1. Vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen: tijdens de practica moeten studenten elkaar helpen om tot juiste oplossingen te komen.
2. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk: milieubewust leven, inleefproject.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusteksten (biologie, biologie oefeningen) en lesnota's
Transparanten, presentaties, extra bronnen via Dokeos
Sterk aanbevolen literatuur:
Biology; Raven and Johnson; MGH, ISBN: 978-0-07-110202-5
Biology; Campbell; Pearson; ISBN: 0-321-26984-5

Studiekosten
Afdruk cursus en presentaties ca 10 euro, uitstappen ca 5 euro

Studiebegeleiding
Steeds mogelijk na de les of op afspraak

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege met behulp van presentaties, bord, videofilm, computeranimatie, biologisch materiaal, studie-uitstappen, didactisch materiaal, oefeningen.
Het didactisch concept bestaat erin dat studenten zo veel mogelijk zelfstandig leren studeren en voorbereiden in hun syllabus. De lessen dienen als ondersteuning van dit proces en er wordt gekozen voor hoorcolleges waarbij kleurtransparanten, presentatie (verkrijgbaar via Dokeos) gebruikt worden met verduidelijkende figuren. Hier kunnen studenten lesaantekeningen maken om de leerstof begrijpelijker te maken. Ook worden films, modellen, biologisch materiaal, etc … getoond om de leerstof te visualiseren. Studenten worden in onderzoeksgroepjes ingedeeld en worden gestimuleerd om met elkaar in onderlinge discussie te treden.

Evaluatievorm
Theorie (75%): Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding en open vragen in juni.
Oefeningen (25%): Verslagen van de oefeningen (3/5 van het puntenresultaat), permanente evaluatie (medewerking tijdens oefeningen, inzet, … 1/5 van de punten) en projectwerk m.b.v. een verslag en bespreking bij de lector (1/5 van de punten). Er is enkel tweede zittijd mogelijk voor het theoretische gedeelte.

OP-leden
ir. Peter Cauwenberghs