ORGANISCHE SCHEIDINGSTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 180.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cosyn
Referentie GCBLTF02A00007
 
Trefwoorden
Organische chemie (p390), algemene en anorganische chemie (p360)

Doelstellingen
De technieken die in dit opleidingsonderdeel aan bod komen, zijn niet meer weg te denken uit het gamma van analysetechnieken die gebruikt worden in klinische routinelabo's, maar vooral ook uit researchlabo's binnen en buiten het ziekenhuis waar de Bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie is tewerkgesteld.

Dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student een grondige basiskennis bezit van de organische chemie en algemene en anorganische chemie.

De studenten moeten de scheidingstechnieken niet alleen theoretisch beheersen, maar moeten ook (eenvoudige) scheidingen kunnen uitvoeren tijdens de practica van dit opleidingsonderdeel.
De student kent een aantal verfijnde scheidings- en analysetechnieken, inzonderheid chromatografische technieken en hun detectie- en combinatiemethoden, en kan deze beschrijven. De student kan toepassingsgebieden geven van de verschillende technieken.
Voor het aanvangen van de oefeningen moeten de studenten de veiligheidsvoorschriften voor een laboratorium kennen en onverminderd toepassen. De student is vertrouwd met de uitvoering van chromatografische scheidingtechnieken en heeft inzicht in de principes die aan de basis liggen van die bepaalde analyse.
De student kan zelfstandig een zuiveringstechniek toepassen volgens de "good laboratory practice". De studenten zijn in staat een organische molecule te synthetiseren, het rendement te berekenen en de zuiverheid te beoordelen.
De volgende attitudes worden ontwikkeld: accuratesse, stiptheid, geduld, planmatig werken, orde, objectiviteit en beslissingsvermogen. De student is kritisch ingesteld, heeft zin voor initiatief en voor samenwerking, is bekommerd over veiligheid en milieu, werkt zelfstandig, is sociaal en behulpzaam.

Verticale coherentie: zoals reeds vermeld bouwt dit opleidingsonderdeel voort op het opleidingsonderdeel Organische chemie.

Horizontale coherentie: het is de bedoeling dat de student vanuit dit opleidingsonderdeel verbanden legt met de klinische chemie, (medische) bacteriologie en biochemie.

Leerinhoud
De leerinhoud is thematisch opgebouwd.
In dit opleidingsonderdeel wordt er een overzicht gegeven van organische scheidingstechnieken, met een diepere benadering van alle vormen van chromatografie. De kwalitatieve en/of kwantitatieve analyse van stalen wordt behandeld zowel in de theorie als in de praktische oefeningen. In de theorie komt chromatografie in al zijn aspecten aan bod: manuele kolomchromatografie, gaschromatografie, DLC, HPLC, dHPLC en met de nadruk op adsorptiechromatografie, ionenuitwisselingschromatografie, gel-filtratiechromatografie, affiniteitschromatografie, verdelingschromatografie en reversed phase chromatografie.
De student dient een inzicht te krijgen in verschillende scheidingsprincipes en dient te weten welk scheidingsprincipe bruikbaar is bij analyse van stalen met verschillende organische componenten.
Naar aanleiding van de detectiemogelijkheden bij gaschromatografie en HPLC, wordt er ook dieper ingegaan op massaspectrometrie en spectrometrische methoden: UV-Vis, IR. Deze technieken worden vaak gekoppeld aan een chromatografisch systeem ter detectie van gescheiden componenten.

Het praktisch gedeelte sluit nauw aan bij het theoretische; het is dan ook noodzakelijk dat de student beide delen combineert. Het uitvoeren van scheidingen aan de hand van chromatografische technieken (DLC, kolomchromatografie, HPLC) en kwalitatieve en (semi)kwantitatieve analysen van scheikundige stoffen en geneesmiddelen.
Verder zijn er nog een 2-tal studiebezoeken in functie van dit opleidingsonderdeel (toepassing GC-MS, HPLC).

Bijkomend krijgt de student de opdracht een SOP op te stellen met betrekking tot de synthese, de extractie of de chromatografische analyse van een organische component.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel Organische Chemie moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.

Eindcompetenties
Specifieke competenties:

1. Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties.

Onder meer:
- Heeft kennis en inzicht in de materie
- Heeft kennis en inzicht in de technieken
- Kan correct werken in een labo: kan laboproeven opzetten, gebruikt het correct glasmateriaal, kan materiaal reinigen, kan de benodigde grondstoffen berekenen, meten en wegen; kan op juiste wijze specimen verzamelen; kan stalen correct labelen; kan producten correct stockeren en bewaren; heeft zorg voor materiaal; heeft oog voor de goede organisatie in het labo; kan rapporteren; kan afwijkende resultaten herkennen

2. Het uitvoeren van klinisch chemisch laboratoriumonderzoek.

Onder meer:
- Gevorderde laboratoriumhandelingen en technieken kunnen uitvoeren
- Kwalitatieve en kwantitatieven analyses kunnen uitvoeren
- Chromatografische scheidingstechnieken kunnen uitvoeren

Algemene competenties:

Vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
De studenten nemen nota's tijdens de lessen.
Theorie cursus (I. De Pauw) (cursusdienst)
Hand-outs van powerpointpresentaties (Dokeos)
Praktijk cursus (F. Dumont)
Vakliteratuur

Aanbevolen literatuur uit de Bibliotheek Hogent, Vesalius:

Onder meer:
- HPLC, practical and industrial applications, 2nd edition. Swadesh. CRC Press, 2001.
- Quantitative Chemical Analysis, 5th edition. Harris. Freeman and Company, 2000.
- Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th edition. Skoog, West, Holler, Crouch. Uitgeverij Thomson, 2004.

Studiekosten
10 € voor de cursus en bijkomende verplaatsingen.

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen tijdens de practica of tijdens en na de les.

Onderwijsvormen
Theorieles + bespreking, begeleide zelfstudie: wetenschappelijk artikel.
Oefeningen i.v.m. scheidingstechnieken.
Studiebezoeken

De theorielessen bestaan uit hoorcolleges met interactie tussen de student en de lector. Powerpointpresentatie met figuren en schriftelijke oefeningen moeten de lessen verduidelijken. In de oefeningen worden praktische handelingen uitgevoerd die in de theoretische lessen besproken worden.

Evaluatievorm
Theorie: mondeling theoretisch examen bestaande uit 3 open vragen met schriftelijke voorbereiding en 1 vraag zonder schriftelijke voorbereiding: 75 %.
Oefeningen: permanente evaluatie en examen: 25 %.
• Werk tijdens de practica (5 %) en de verslagen (10 %) hieromtrent.
• Toetsing tijdens de practica (5 %).
• Eindevaluatie met vraagstelling over de praktische uitwerking (5 %).

Enkel het theoretisch examen kan in 2e zittijd hernomen worden.

OP-leden
Dr. Apr. Liesbet Cosyn
Dr. Apr. Filip Dumont
Apr. Griet Muylaert