HEMATOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis An Willems
Referentie GCBLTF02A00005
 
Trefwoorden
b-490 hematologie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student reeds een grondige basiskennis bezit van de biologie, de anatomie en de fysiologie.
Het doel van dit opleidingsonderdeel is dat de student de oorsprong, de morfologie, de functie en het belang van de diverse cellen van het bloed begrijpt. Ook de pathologieën van de witte en rode bloedcellen komen in dit opleidingsonderdeel aan bod. De student dient eveneens de functie en het belang van de stolling en de fibrinolyse te kennen en begrijpen.
Zowel de theorie en de practica hebben als doel de student te laten kennismaken met hematologische laboratoriumtesten en hun belang.
Verticale samenhang
Dit opleidingsonderdeel bouwt rechtstreeks voort op de opleidingsonderdelen biologie, immunologie, anatomie en fysiologie.
Horizontale samenhang
Er dienen vanuit de histologie, immunologie en pathologie verbanden gelegd te worden met de hematologie en omgekeerd.


Leerinhoud
Theorie (A-uren)
Deel I: Bloedcellen
        Inleidende begrippen
        Morfologie, biochemie en functie bloedcellen
        Hematopoïesis en stamcellen
        Hematocriet, sedimentatiesnelheid, hematocriet en hematologische indices MCV, MCH, MCHC
Deel II: Hemostase-fibrinolyse
Deel III: Pathologie rode bloedcellen en witte bloedcellen
Deel IV Moleculaire diagnostiek in de hematologie
Deel V Automatisatie in de hematologie
Practicum (B-uren)
        Afnemen capillair bloed
        Tellen van RBC en WBC dmv celkamertechnieken
        Bloeduitstrijkjes maken en beoordelen
        Differentiële telling van WBC
        Telling reticulocyten (vitale kleuring)
        Automatisatie in de hematologie: demonstratie in een hematologisch labo
Project begeleid zelfstandig leren (C-uren)
De studenten verzamelen informatie en verwerken deze tot een coherent geheel omtrent een pathologie nauw betrokken bij de hematologie.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen ‘biologie’ en 'algemene en anorganische chemie' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Gewenst: kunnen werken met een microscoop.
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.


Eindcompetenties
Algemene competenties:
1.verwerven en verwerken van informatie
onder meer:
-de bekomen resultaten op een correcte manier presenteren, dit zowel mondeling als schriftelijk
2.ingesteldheid van levenslang leren

Specifieke competenties:
1. het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP
onder meer:
-inzicht hebben in de oorsprong, de morfologie, de functie en het belang van de diverse cellen van het bloed.
-inzicht hebben in de functie en het belang van de stolling en de fibrinolyse
-de student kent en begrijpt eveneens de basisprincipes van het ABO-bloedgroepensysteem en het rhesussysteem
2.uitvoeren van immunologisch en hematologisch werk
onder meer:
-kennis en inzicht hebben in de hematologische labotesten en hun belang
-zelfstandig en correct kunnen uitvoeren van hematologische labotesten

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek: Hematologie, Hoffmann,J.J.M. L., Syntax Media, Arnhem, 2006, ISBN9077423257 (cursusdienst Hogent)
Dit handboek is hetzelfde handboek dat verplicht aan te kopen is voor het OLOD immunologie

Dokeos: power point presentaties – extra beeldmateriaal
Lesnota’s
www.hematologica.pl
Vakliteratuur:
        Essential Hematology, Hoffbrand, A.V. (Uitgeverij: Oxford Blackwell Science 2001)
        Hematologie, Hoffmann, J.J.M.L. (Uitgeverij: Syntax Media, Arnhem, 2006)
        Dacie and Lewis Practical Haematology, Lewis, S. (Uitgeverij Churchill-Livingstone, 2006)

Studiekosten
Handboek Hematologie: 55 euro
syllabus hematologie oefeningen: 2 euro

Studiebegeleiding
Vragen stellen voor en/of na de les.
Vragen stellen per mail
Begeleid zelfstandig leren: een pathologie met de betrekking tot de hematologie wordt in een groepje studenten bestudeert en besproken

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege met gebruik van Power Point door lector en gastspreker
Begeleid zelfstandig leren
Practica

Evaluatievorm
60% Theorie:
mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
Tweede zittijd is mogelijk

Permanente evaluatie:
10% project zelfstandig begeleide zelfstudie
30% permanente evaluatie tijdens practica ( resultaten practica, verslagen, attitude)
Voor permanente evaluatie is er geen tweede zittijd mogelijk

OP-leden
Dr. A. Willems
Lic. L. Cabooter