PATHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ancy Leroy
Referentie GCBLTF02A00002
 
Trefwoorden
b520-algemene pathologie, b520-anatomopathologie

Doelstellingen
Pathologie is noodzakelijk binnen deze opleiding omdat de biomedische laboratorium technoloog in staat moet zijn analyses van klinische biologie te verrichten binnen pathologisch-anatomisch onderzoek (zie KB 2 juni 1993).

Pathologie wordt op dit ogenblik in het curriculum aangeboden omdat kennis van de anatomie noodzakelijk is (1ste jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie). Anderzijds moeten de studenten kennis en inzicht hebben in pathologische aandoeningen ter voorbereiding van stages (3de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie).

De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is kennis verwerven in de structurele en functionele veranderingen teweeggebracht door ziekte. De student moet ook inzicht hebben in het ontstaan en verloop van deze ziektes. Deze kennis en inzicht behoren tot de algemene competenties van dit opleidingsonderdeel.

Verticale coherentie: een voorkennis van anatomie, biologie en algemene microbiologie zijn noodzakelijk voor dit opleidingsonderdeel. Anderzijds is dit opleidingsonderdeel noodzakelijk voor de aanvang van stages, welke meestal biomedische en anatoompathologische onderwerpen omvatten.

Horizontale coherentie: kennis en inzicht opgedaan in dit opleidingsonderdeel, moet de student kunnen toepassen in de histologie, hematologie, medische microbiologie, virologie en parasitologie.

Leerinhoud
Een lineair verloop:

        I. Inleidende begrippen
                1. Emidemiologie
                2. Etiologie
                3. Pathogenese
                4. Classificatie naar oorzaak

        II. Ziektemechanismen
                1. Celschade
                2. Weefselschade
                3. Circulatiestoornissen
                4. Tumorpathologie

        III. Pathologie van de orgaanstelsels
                1. Skelet, gewrichten en spieren
                2. Zenuwstelsel
                3. Hart en vaten
                4. Ademhalingsstelsel
                5. Spijsverteringsstelsel
                6. Uitscheidingsstelsel
                7. Het endocrien stelsel
                8. De huid
                9. Het oog
                10. Gynaecologische en andrologische aandoeningen

Binnen deze leerinhouden gaat de aandacht in hoofdzaak naar;
- actuele pathologieën: vb H5N1, diabetes, obesitas, atherosclerose, Creutzfeldt Jakob, ziekte van Crohn, infertiliteit, …
- pathologieën die het onderwerp zijn van actuele onderzoeksprojecten: vb kanker, vitiligo, …

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen ‘biologie’, ‘anatomie en fysiologie’, en ‘microbiologie’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Algemene competentie

Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Indicatoren:
- De student kan ziektebeeld en -verloop van een eenvoudige casus bespreken.
- De student werkt aktief mee in klasgesprekken rond een actueel onderwerp binnen de pathologie (vb: één van de medestudenten onderging cochleaire implantatie, daarrond wordt een klasgesprek gevoerd, …)

Beroepsspecifieke competentie

Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties.
Onder meer:
- Kennis en inzicht hebben in de ontstaansmechanismen en structurele en functionele veranderingen van de meest voorkomende ziekten en van ziekten die het onderwerp zijn van aktuele onderzoeksprojecten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Eigen syllabus is beschikbaar via de cursusdienst van Hogent

Beeldmateriaal:
        - dia’s zijn elektronisch beschikbaar
        - video’s (”Wit”, Mike Nichols (2001), het verhaal van een terminale kanker patiënte; Atheromatosis, Claude Lajoie and Michel Fleury, Université du Quebec, Montréal, CDMED, 1996; De ziekte van Alzheimer, HotDog, Canvas, 1999;…)

Aanbevolen handboeken, beschikbaar in de bibliotheek:
        - Pathologie (Stevens, Lowe, Bohn Stafleu van Loghum, 2003)
        - Pathologie (Hoedemaeker Ph, Bosman FT, Meijer CJLM, van der Valk P. Elsevier Gezondheidszorg :, vijfde druk, 2003.)
        - Pathophysiology (Mattson Porth C,. Lippincott:, sixth edition, 2002.)
        - Oncologie (Van de Velde, Van Krieken, De Mulder, Vermorken, Bohn Stafleu van Loghum, 2005)
        - Merck Manual Medisch Handboek, (Bohn Stafleu van Loghum, 2005)
        - Medische fysiologie (Bouman, Bernards, Bohn Stafleu van Loghum, 2004)

Studiekosten
Syllabus: € 5

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragenstellen voor, na en tijdens de les, monitoraat.

Onderwijsvormen
Interactieve hoorcolleges:
Power point presentaties (beschikbaar via DOKEOS)
Bordschema’s en tekeningen zullen samen worden opgebouwd.
Studenten worden aktief betrokken bij de lessen door één na één te antwoorden op korte vragen.

Klasgesprekken:
Actuele pathologieën en pathologieën die het onderwerp zijn van actuele onderzoeksprojecten zullen worden besproken in klasgesprekken:
        - aansluitend op symposia georganiseerd binnen de school
        - aansluitend op de actualiteit (Ebola, H5N1, Creutzfeldt Jakob, …)

Evaluatievorm
Examenstof omvat de met nota’s aangevulde syllabus, de inhoud van klasgesprekken en video’s rond actuele thema’s binnen de pathologie.
Schriftelijk examen waar de ganse leerinhoud wordt doorlopen:
“juist/niet juist” vragen (15%)
invuloefeningen (15%)
aanvullen van tekeningen en maken van tekeningen (35%)
“korte antwoord ” vragen (35%)
Tweede zittijd is mogelijk voor dit opleidingsonderdeel.

OP-leden
Dr. Apr. Ancy Leroy