BIOCHEMIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
2de jaar professionele Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - afstudeerrichting: medische laboratoriumtechnologie
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 250.0
Studiepunten [E] 10
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Cauwenberghs
Referentie GCBLTF02A00001
 
Trefwoorden
Biochemie, p004, moleculaire celbiologie

Doelstellingen
De structurele samenstelling en de belangrijkste eigenschappen leren kennen van sachariden, lipiden, proteïnen, vitaminen, enzymen, coënzymen en nucleïnezuren.
Een beeld kunnen vormen van de algemene metabole wegen in de cel en vanuit dit oogpunt ziekteoorzaken kunnen begrijpen. Moleculair biologische processen in de levende cel leren begrijpen.
Kennis maken met belangrijke biochemische technieken in het practicum.
Het wordt aangeboden op het moment in het curriculum dat de student een grondige basiskennis heeft van de biologie en organische chemie.
Verticale coherentie: Dit opleidingsonderdeel vormt een basis voor heel wat opleidingsonderdelen in het 3de jaar (modeltraject): biotechnologie, toxicologie. Horizontale coherentie: Het is de bedoeling dat de student vanuit de biochemie verbanden legt met de genetica, immunologie, organische scheidingstechnieken, klinische chemie.
Dit opleidingsonderdeel is vereist voor het verwerven van de beroepstitel 'Medisch laboratoriumtechnoloog' (KB 2 juni 1993).

Leerinhoud
De leerstof is thematisch opgebouwd
Hoorcolleges (50 uren)
Beschrijvende biochemie (Samenstelling van organismen, pH en buffers, sachariden, lipiden, proteïnen, vitaminen, enzymen, coënzymen en nucleïnezuren)
Dynamische biochemie (Metabolisme van sachariden, proteïnen, lipiden; biochemische energie; belangrijke technieken in de biochemie)
Moleculaire celbiologie (Oncogenese, signaaltransductie, genregulatie, neurotransmissie)
Werkcolleges (40 uren)
Oefeningen (Isolatie van glycogeen en DNA, SDS-PAGE elektroforese, enzymologie, colorimetrische bepalingen, vreemd protocol bestuderen, …)
Begeleid zelfstandig werken (5 uren)
De studenten krijgen de opdracht om thuis zelf een stuk uit de syllabus door te nemen. Via Dokeos worden simulaties aangeboden die de student zelfstandig moet bekijken en verwerken. Er worden ook vragen meegegeven. In de les worden vervolgens de onderdelen opnieuw overlopen.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘organische chemie’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Gewenst: voorkennis van cytologie, anorganische chemie, anatomie en fysiologie. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Specifieke competentie:
1. Het verwerven van algemene vakbekwaamheid met inbegrip van GLP, als ondersteuning bij het verder uitbouwen van beroepsspecifieke competenties.
Onder meer:
- Kennis hebben van de structurele samenstelling en de belangrijkste eigenschappen van sachariden, lipiden, proteïnen, vitaminen, enzymen, coënzymen en nucleïnezuren.
- Een beeld kunnen vormen van de algemene metabole wegen in de cel en vanuit dit oogpunt inzicht hebben in ziekteoorzaken
- Inzicht hebben in moleculair biologische processen in de levende cel.
2. Het kunnen uitvoeren van moleculair biologisch en genetisch werk.
Onder meer:
- Kennis maken met belangrijke biochemische technieken in het practicum
- Deze technieken kunnen toepassen.
Algemene competenties:
1. Kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken: in staat zijn de leiding te nemen bij het uitvoeren van bepaalde oefeningen.
2. Teamgericht kunnen werken: in staat zijn in team een labo-onderzoek uit te voeren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursustekst 'Biochemie en biochemie oefeningen' en lesnota's
Transparanten, presentaties en simulaties via Dokeos
Sterk aanbevolen literatuur:
Biochemistry; Berg; Freeman; ISBN: 0-71676766-X of
Atlas van de Biochemie; Koolman; Sesam HBUitgevers; ISBN: 90-5574-443-3

Studiekosten
Ongeveer 10 € voor cursustekst en afdruk transparanten en presentaties

Studiebegeleiding
Steeds mogelijk na de les of op afspraak
Monitoraat

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege met behulp van transparanten, presentaties, bord, videofilm, computeranimatie, ... Het didactisch concept bestaat erin dat studenten zo veel mogelijk zelfstandig leren studeren en voorbereiden in hun syllabus. De lessen dienen als ondersteuning van dit proces en er wordt gekozen voor hoorcolleges waarbij kleurtransparanten en presentaties (verkrijgbaar via Dokeos) gebruikt worden met verduidelijkende figuren. Hier kunnen ze dan lesaantekeningen maken om de leerstof begrijpelijker te maken. Ook worden films, simulaties, … getoond om de leerstof te visualiseren. In de oefeningen worden praktische handelingen uitgevoerd die in de theoretisch lessen besproken worden. Studenten worden in onderzoeksgroepjes ingedeeld en worden gestimuleerd om met elkaar in onderlinge discussie te treden. Teamwerk is zeer belangrijk.

Evaluatievorm
Het theoretisch gedeelte (75% van het puntenresultaat) wordt geëvalueerd m.b.v. een mondeling examen (open vragen) met schriftelijke voorbereiding in januari. De oefeningen (op 25% van het puntenresultaat) worden geëvalueerd m.b.v. verslagen, mondelinge verslaggeving bij de lector en permanenten evaluatie (houding, nauwkeurigheid, inzet, teamspirit, …). In de puntenverdeling van de oefeningen wordt volgende verdeelsleutel gebruikt: 80% voor de verslaggeving van de oefeningen en 20% voor de permanente evaluatie (aantekeningen tijdens de zittingen door lector, functioneringsgesprek).
Te laat ingeleverde verslagen krijgen een 0-quotering. Tweede zittijd is enkel mogelelijk voor het theoretische gedeelte.

OP-leden
ir. Peter Cauwenberghs