PROJECTWERK
 
Wordt gegeven in Postgraduaat E-design
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 112.5
Totale studietijd [D] 225.0
Studiepunten [E] 9
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine VAN AUDENRODE
Referentie OYEDSG01A00014
 
Trefwoorden
project, website-ontwikkeling, ontwerpen, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten:
- in teamverband leren samenwerken
- vakoverschrijdend een project uitwerken
- zelfstandig informatie leren opzoeken, verwerken en bestuderen
- de verworven kennis toepassen
- de informatie nauwkeurig zowel schriftelijk als mondeling voor een bepaalde doelgroep formuleren.

Leerinhoud
Met een groepje studenten wordt een vakoverschrijdend project uitgewerkt.
Het eindprodukt wordt door de leden van de groep voorgesteld.
In de uitwerking en de presentatie van de projecten komen communicatievaardigheden en presentatietechnieken tot uiting.


Begincompetenties
Multimedia Authoring I. Digitale Media Design I. Web Development. Effecten en animaties.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: oplossingen uitwerken voor een vakoverschrijdend project
        Indicatoren:
                - Kan het project splitsen in taken en deeltaken.
                - Roept tijdig externe deskundigheid in.
                - Kan documenteren.
Kerncompetentie 2: verworven kennis toepassen en uitbreiden
        Indicatoren:
                - Kan informatie en diensten professioneel aanbieden.
                - Kan toepassingen ontwikkelen, ontwerpen, testen en integreren.
Kerncompetentie 3: alleen en in teamverband informatie organiseren en nauwkeurig zowel schriftelijk als mondeling voor een bepaalde doelgroep formuleren.
        Indicatoren:
                - Kan doelgericht gebruik maken van diverse media om informatie te verzamelen, te organiseren en te verwerken.
                - Kan een reflectieverslag en een theoretisch verslag opstellen waarbij een correct taalgebruik wordt gehanteerd.
Algemene competenties: eigen functioneren kritisch evalueren en bijsturen
        Indicatoren:
                - Werkt samen: draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
                - Gedraagt zich flexibel: verantdert de eigen gedragsstijl indien zich problemen of kansen voordoen om een gesteld doel te bereiken.
                - Werkt precies en nauwkeurig.
                - Neemt initiatief: begint uit zichzelf in plaats van passief af te wachten.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Gebruikte cursussen en handboeken van de betrokken opleidingsonderdelen.
Boeken en tijdschriften uit de bibliotheek.
Vakliteratuur te vinden op het Internet.

Studiekosten
Software aan educatieve prijs.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
Coaching per groep - regelmatig, op voorhand geplande progressmeetings met de diverse lectoren.

In het Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) dienen de studenten zelfstandig informatie op te zoeken, te bestuderen en te verwerken om het project tot een goed einde te brengen.

Evaluatievorm
De eindbeoordeling houdt niet alleen rekening met het eindprodukt, maar ook met de individuele inbreng, de presentatie, de houding tijdens het verloop van de projectwerking en de vorderingen gemaakt door de individuele student.
Indien de student geen overzetting bekomt naar de tweede zittijd, kan de student op de feedback een bijkomende taak vragen aan de lector. De presentatie en uitwerking ervan gebeurt tijdens de tweede zittijd op een vooraf afgesproken tijdstip.
De aanwezigheid van de studenten bij de afspraken is verplicht. De afwezigheid is controleerbaar daar de student bij elke afspraak een aanwezigheidslijst moet tekenen. In geval van afwezigheid om gegronde redenen of gevallen van overmacht (vb. ziekte) kunnen de gemiste afspraken ingehaald worden. De student dient in dit geval onmiddellijk na zijn afwezigheid persoonlijk contact op te nemen met de titularis.
De aanwezigheid bij de uiteenzetting van de projectwerking en bij de uiteenzetting van de eigenlijke projectopgave is verplicht.

Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 100%
        Periodegebonden evaluaties: /
Tweede examenzittijd:
         herwerken project 100%

Examencontract
De student moet voor dit opleidingsonderdeel verplicht deelnemen aan de onderwijsactiviteiten, bijgevolg kan niet ingeschreven worden via examencontract.

OP-leden