COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN NEDERLANDS
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Tony JACOBS
Referentie OCTOIN03K00006
 
Trefwoorden
Communicatieve vaardigheden, IWETO-code: H540 - Nederlandse taal en letterkunde

Doelstellingen
Je maakt kennis met en traint je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden en attitudes die je in je eerste werkervaringen als bachelor van jouw afstudeerrichting kunt verwachten.

Leerinhoud
Mondelinge en schriftelijke communicatie: zakelijk dialogeren, corresponderen, verslag uitbrengen, solliciteren.
Verdere aandacht voor spelling en taalzorg.

Begincompetenties
Taalvaardigheid Nederlands

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de studenten kunnen efficiënt en effectief mondeling communiceren (uitdiepend)
        Indicatoren:
                - Ze kunnen efficiënt en effectief zakelijk dialogeren.
                - Ze kunnen efficiënt en effectief aan een sollicitatiegesprek deelnemen.
Kerncompetentie 2: de studenten kunnen efficiënt en effectief zakelijk communiceren (niveau: uitdiepend)
        Indicatoren:
                - Ze kunnen een zakelijke boodschap correct, duidelijk, gepast en aantrekkelijk formuleren.
                - Ze kunnen efficiënt en effectief corresponderen.
                - Ze kunnen efficiënt en effectief verslag uitbrengen.
                - ze kunnen efficiënt en effectief een sollicitatiebrief en cv opstellen.
Algemene competenties: de studenten kunnen op een professionele manier met taken omgaan (niveau: uitdiepend)
        Indicatoren:
                - Ze kunnen zelfstandig, correct, systematisch en volgens een opgelegde planning taken uitvoeren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek Testvaardig - Tekstgids, Baert - De Witte, Van In, ISBN 90 306 3498 7

Studiekosten
Ongeveer 40,00 euro.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Colleges met klassikaal begeleide oefeningen.
Zelfstandig (groeps)werk met feedback.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 60%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 40%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 50%
        mondeling examen 50%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 60% + schriftelijk examen 40%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 50%
        mondeling examen 50%


OP-leden